ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ดิน >ปัญหาเรื่องดิน และการแก้ไข

ปัญหาของทรัพยากรดิน

http://www.environnet.in.th/evdb/info/soil/soil36.html

ความเสื่อมโทรมเนื่องจากการพังทลาย หรือกษัยการ (Erosion) และการเสียหน้าดิ  ความเสื่อมโทรมของดินเนื่องจากการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์  ดินไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์  การขาดแคลนพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ


การแก้ไขปัญหาของดิน

http://www.environnet.in.th/evdb/info/soil/soil37.html

การใช้ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การคลุมดินเพื่อป้องกันการพังทลาย  การทำให้น้ำที่ไหลและกระแสลมที่พัดบนผิวดินช้าลง  การทำทางระบายน้ำ ลดหรือป้องกันการสูญเสีย


การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

http://www.doae.go.th/library/html/detail/KUmagazine/february_44/kanprubprung/soil.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อมโทรมของดิน วิธีการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้อควรจำสำหรับการปรับปรุงดิน


สาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมโทรม

http://www.environnet.in.th/evdb/info/soil/soil38.html

ขาดการควบคุมการใช้ที่ดิน  สภาพดินไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม  การพังทลายและการเสื่อมความอุดมสมบูรณ์  การขาดแคลนที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ   การใช้ที่ดินผิดประเภท


การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

http://www.environnet.in.th/evdb/info/soil/soil39.html

ลดปัญหาการพังทลายตามธรรมชาติโดยการป้องกันการพังทลายและสูญเสียหน้าดิน  การป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารพืช  การปรับปรุงดิน  การแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพ  การวางแผนและใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม


การจัดการดินเค็ม

http://www.sisaket.go.th/WEB_ldd/Plant/Page05.htm

การจัดการดินเค็ม และการใช้ปุ๋ย ชนิดชองดิน หลักการพิจารณาคุณสมบัติของดิน การจัดการดินทางด้านกายภาพ การปรับปรุงดินและแก้ไขดิน ที่มีลักษณะทางกายภาพเลว การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดิน


การจัดการดินเปรี้ยว

http://www.ldd.go.th/new_hp/vichakarn/acid%20soil/index.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการดินเปรี้ยว การเกิดดินเปรี้ยว ตัวอย่างการจัดการดินเปรี้ยว พื้นที่ดินเปรี้ยวและการจัดการ บริการปรึกษาปัญหาดินเปรี้ยว


ดินเค็ม

http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t3.html

ลักษณะการเกิดและการแพร่กระจายของดินเค็ม สาเหตุการแพร่กระจายของดินเค็ม สาเหตุจากธรรมชาติ สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ แนวทางในการจัดการดินเค็ม


ดินเปรี้ยว หรือดินกรด

http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t4.html

ดินเปรี้ยวหรือดินกรด ประเภทของดินเปรี้ยว กระบวนการเกิดดินเปรี้ยวจัด วิธีการแก้ไขดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริ


ดินเสื่อมโทรม

http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t6.html

สาเหตุ และปัญหาของดินเสื่อมโทรม


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ดิน >ปัญหาเรื่องดิน และการแก้ไข