ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

112. สหกรณ์ที่ส่งนมให้ อ.ส.ค. มากที่สุด

เฉลี่ยประมาณวันละ 22 ตัน/วัน


110. ถ้า อ.ส.ค. ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำในน้ำนมดิบ

จะปรับเป็นเงินมูลค่า 30 เท่า ของมูลค่าน้ำนมดิบในวันที่ตรวจพบ


109. ถ้า อ.ส.ค. ตรวจพบว่ามีสารปฏิชีวนะในน้ำนมดิบ

อ.ส.ค.จะปรับเป็นเงินมูลค่า 15 เท่า ของมูลค่าน้ำนมดิบในวันที่ตรวจพบ


108. ควรงดเว้นการส่งนมภายหลังจากการให้ยาปฏิชีวนะอย่างน้อยกี่วัน

7 วัน


107. วัคซีนป้องกันโรคคอบวม

ปีละ 1 ครั้ง


106. วัคซีนปากและเท้าเปื่อย ควรให้ปีละกี่ครั้งเมื่อไร

เฉลี่ย 4 เดือน/ครั้ง วัคซีนไทป์รวม


105. ควรให้วัคซีน S19 เมื่อลูกโคอายุ

เมื่ออายุ 3-8 เดือน


104. แม่โคให้นมสูงสุดในช่วงใดของอายุ

ช่วงระยะการให้นมช่วงที่ 3 (ท้องที่ 3)


103. เมื่อโคนมไม่สามารถให้น้ำนมได้แล้วทำอย่างไร

ขายเป็นโคหมดสภาพ หรือขุนเพื่อรอจำหน่าย


102. อ.ส.ค.อยู่ในข่ายรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปหรือไม่

อ.ส.ค.จัดอยู่ในรัฐวิสาหกิจที่ต้องแปรรูปตามพรบ.ทุน


101. อ.ส.ค.จะแปรรูปไปในรูปแบบใด

ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมอยู่


100. ศูนย์ส่งเสริมกิจการโคนมของ อ.ส.ค.ที่รับน้ำนมดิบจากเกษตรกร มากที่สุด

ศูนย์ฯ น้ำพอง ปริมาณนมเฉลี่ย 2.8 ตัน/วัน


99. สหกรณ์ใดที่มีจำนวนโคนมมากที่สุด

สหกรณ์ฯ หนองรี 5,698 ตัว


98. สหกรณ์ฯ ใดที่ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค. มากที่สุด

สหกรณ์ฯ หนองรี 22 ตัน


97. ปริมาณนมที่ อ.ส.ค.รับจากเกษตรกรเขตเชียงใหม่

ปริมาณนมเฉลี่ย 2.8 ตัน/วัน


96. ปริมาณน้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. รับจากเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ปริมาณนมเฉลี่ย 13 ตัน/วัน


95. ปริมาณน้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. รับจากเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณนมเฉลี่ย 55 ตัน/วัน


94. ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีจำนวน 5 ศูนย์ ศูนย์ฯน้ำพอง, ศูนย์ฯกระนวน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฯ กุดจับ, ศูนย์ฯศรีธาตุ ในจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ฯเจริญศิลป์ ในจังหวัดสกลนคร


93. ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขตภาคเหนือตอนล่าง

มีจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯศรีนคร, ศูนย์ฯกงไกรลาศ, ศูนย์ฯทุ่งเสลี่ยง, ศูนย์ฯคีรีมาศ ในจังหวัดสุโขทัย ศูนย์ฯโพทะเล ในจังหวัดพิจิตร


92. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กของ อ.ส.ค. ในเขตภาคใต้

จำนวน 8 สหกรณ์ ปริมาณนมเฉลี่ย 51 ตัน/วัน


91. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กของ อ.ส.ค. ในเขตภาคกลาง

จำนวน 13 สหกรณ์ ปริมาณนมเฉลี่ย 141 ตัน/วัน


90. จำนวนเกษตรสมาชิกของ อ.ส.ค.

สมาชิกทั้งหมด 5,324 ราย


89. พ่อพันธุ์โคนมของ อ.ส.ค.ที่มีสถิติการให้ลูกที่มีอัตราการให้นมสูงกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด

มี ชื่อ FIX เป็นพันธุ์โฮลส์สไตน์ฟรีเชี่ยน 100%


88. สถิติ การให้นมสูงสุดโคสาวท้องแรกที่ได้แชมป์นมมากอายุไม่เกิน 28 เดือน ในงานโคนมแห่งชาติ ตั้งแต่เริ่มมีการจัดการประกวด

35.17 กก./วัน

ในปี 2545 โคชื่อ การ์ตูน  พ่อพันธุ์ชื่อ Mysterious

ของคุณ สมาน เหล็งหวาน สมาชิก อ.ส.ค.ปากช่อง


87. สถิติ การให้นมสูงสุดของโคนมมากที่ได้แชมป์นมมากไม่จำกัดอายุในงานโคนมแห่งชาติตั้งแต่เคยมีการจัดการประกวดมา

55.67 กก./วัน

ในปี 2545 โคชื่อ ดวง พ่อพันธุ์ชื่อ SHAZAM

ของคุณ อุดร สีคันทา สมาชิก อ.ส.ค.ปากช่อง


86. โคสาวท้องแรกที่ได้แชมป์นมมากอายุไม่เกิน 28 เดือน ในงานโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ 17

31.53 กก./วัน

ในปี 2547 โคชื่อ ซี พ่อพันธุ์ชื่อ M124

ของคุณ สุรัฐ สูบกำปัง สมาชิก อ.ส.ค.หนองย่างเสือ


85. ปัจจัยการเลี้ยงโคนมที่ อ.ส.ค. มีจำหน่าย

1. น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมแช่แข็ง, ไนโตรเจนเหลว

2. แร่ธาตุ

3. เมล็ดพันธุ์หญ้า

4. ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

5. หญ้าสดและหญ้าหมัก


84. โคนมมากที่ได้แชมป์นมมากไม่จำกัดอายุในงานโคนมแห่งชาติ ครั้งที่ 17

38.23 กก./วัน

ในปี 2547 โคชื่อ ธิดา  พ่อพันธุ์ชื่อ JURORE  ของคุณ สหรัฐ สูบกำปัง สมาชิก อ.ส.ค. หนองย่างเสือ


83. พันธุ์หญ้าที่ใช้เลี้ยงโคนม

กรณีปล่อยแทะเล็มได้แก่หญ้ารูซี่ คองโกล, กินนี, หญ้าสตาร์ 

กรณีใช้ตัดมาให้โค ได้แก่ หญ้าเนเปียร์, หญ้ากินนีลูกผสม


82. ระยะเวลาการตัดหญ้าให้โคภายหลังการปลูก

ประมาณ 60 วันหลังการปลูก และทุก 45 วัน โดยใส่ปุ๋ยยูเรียประมาณ 20-25 กก./ไร่/ครั้ง และใช้สูตร 15/15/15 จำนวน 20-25 กก./ไร่/ปี


81. อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ต่อไร่

2 กก./ไร่


80. สถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้า

สำนักงานผลิตและจำหน่ายพันธุ์โค อ.ส.ค. โทร.(044)313-585


79. ราคาเมล็ดพันธุ์หญ้า

1. หญ้ารูซี่คองโกล 80 บาท/กก.

2. หญ้ากินนี 120 บาท/กก.

3. ถั่วฮามาต้า 60 บาท/กก.


78. พื้นที่แปลงหญ้าสำหรับใช้เลี้ยงโค 1 ตัว

ประมาณ 1-3 ไร่ สำหรับการปล่อยลงแปลงเพื่อทำการแทะเล็ม

1 ไร่ สำหรับการตัดสด


77. ติดต่อขอน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมของ อ.ส.ค. ได้ที่หน่วยงานใด

แผนกปรับปรุงและผลิตน้ำเชื้อ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก โทร. 036-641-463


76. แจ้งขอรับการผสมเทียมจาก อ.ส.ค. ได้ที่ใดบ้าง

1. สำนักงาน อ.ส.ค. เชียงใหม่ โทร.(053)223-200-1

2. สำนักงาน อ.ส.ค. ขอนแก่น โทร.(043)441-557

3. สำนักงาน อ.ส.ค. สระบุรี โทร.(036)341-288

4. สำนักงาน อ.ส.ค. สุโขทัย โทร.(055)652-285-9

5. สำนักงาน อ.ส.ค. ประจวบฯ โทร.(032)621-628-9


75. ควรใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคประเภทใดกับโคนมสาว

ควรใช้น้ำเชื้อลูกผสม เพื่อป้องกันไม่ให้มีเลือดยุโรปสูงเกินไป


74. ราคาน้ำเชื้อแช่แข็งพันธุ์โคนมภายในประเทศที่ อ.ส.ค. จำหน่ายราคาหลอดละ

- อ.ส.ค.จำหน่ายน้ำเชื้อแช่แข็งหลอดละ 99 บาท พร้อมบริการฉีดน้ำเชื้อ โดยผู้เลี้ยงโคต้องอยู่ในเขตส่งเสริม อ.ส.ค.

- น้ำเชื้อหลอดละ 49 บาท


73. ข้อดีของการผสมเทียม

1. ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโรค

2. ประหยัด/ไม่ต้องเลี้ยงพ่อโค

3. สะดวก รวดเร็ว

4. สามารถเลือกน้ำเชื้อได้ตามต้องการ


72. ชนิดของน้ำเชื้อที่ อ.ส.ค. บริการเกษตรกร

- พันธุ์ลูกผสม (HF75% SW25%), (HF87.5% SW12.5%) ฯลฯ

- พันธุ์โฮลสไตล์ ฟรีเชี่ยน (HF) 100%


71. รอบของการเป็นสัดของแม่โค

เฉลี่ยประมาณ 18-25 วัน (21 วัน)


70. การเป็นสัด หมายถึง

ระยะเวลาที่แม่โคหรือโคสาวพร้อมที่จะรับการผสมพันธุ์


69. การผสมเทียมโคหมายถึง

การนำน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อโคมาฉีดใส่มดลูกของแม่พันธุ์โคที่เป็นสัด


68. พันธุ์โคนมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

พันธุ์โคนมลูกผสมสายเลือดยุโรปและเอเซีย


67. ข้อดีของโคนมพันธุ์ยุโรป

ให้ผลผลิตสูงกว่าโคเอเซีย


66. ข้อดีของพันธุ์เอเซีย

- ทนต่อโรคเห็บและแมลงในเมืองร้อน

- ปรับตัวได้ดีในภูมิอากาศเมืองไทย


65. โคนมแถบเอเซียได้แก่

Bos Indicus เช่น เรดอินดี, ซาฮีวาล, พื้นเมือง


64. พันธุ์โคนมที่ให้น้ำนมสูงสุด

พันธุ์ขาว-ดำ (โฮลสไตล์ฟรีเชี่ยน) หรือที่เรียกว่า ราชินีโคนม


63. โคนมสายพันธุ์ยุโรป ได้แก่

Bos Taurus เช่น พันธุ์ขาว-ดำ (โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน) พันธุ์บราววิสน์, พันธุ์เจอร์ซี่, พันธุ์เรดเดน


62. อาหารหยาบจำนวนกี่ กก. สำหรับโครุ่น

ประมาณ 10 % ของน้ำหนักโค


61. โครุ่นที่หย่านมแล้ว ควรให้อาหารข้นที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์

16 เปอร์เซ็นต์โปรตีน


60. อาหารข้นควรตั้งให้ลูกโคในปริมาณและอายุเท่าไร

ลูกโคจะหัดเลียและกินอาหารข้น เมื่ออายุมากกว่า 10 วั ควรให้ทีละน้อยๆ และเพิ่มขึ้นเมื่อลูกโคอายุ สามารถกินได้ แต่ไม่ควรเกิน 2 กก./ตัว/วัน


59. อาหารหยาบชนิดใดที่ควรเสริมให้ลูกโค

หญ้าแห้งคุณภาพดี, มีสีเขียว


58. ควรให้น้ำนมแก่ลูกโควันละกี่ กก.

ประมาณ 20% ของน้ำหนักโค โดยแบ่งเป็น 3 มื้อ


57. ลูกโคควรกินอาหารข้นที่มีโปรตีนกี่ %

ประมาณ 21% โปรตีน


56. ลูกโคหย่านม

หย่านมที่ 60 วัน หรือน้ำหนัก 80 กก.


55. อายุที่เหมาะสมสำหรับโคสาวในการผสม

ประมาณ 18 เดือน หรือที่น้ำหนัก 270 กก.


54. รอบการเป็นสัดของโค

เฉลี่ยประมาณ 21 วัน


53. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์เทียมแม่โคหลังคลอดลูก

ภายหลังคลอดอย่างน้อย 60 วัน


52. โคนมรีดนมได้นานกี่เดือน

ภายหลังการคลอดแม่โคนมจะรีดนมได้อีก 9 เดือน แล้วหยุดพักท้องอีก 2 เดือน ก็จะคลอดลูก หรือ 305 วัน


51. โคนมตั้งท้องนานกี่วัน

ประมาณ 282 (+ หรือ - ประมาณ 5 วัน)


50. พันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย

พันธุ์ขาว-ดำ (โฮลสไตน์ฟรีเชียน), พันธุ์เรด-เดน, พันธุ์ Brown-Swiss พันธุ์ Jersey


49. นมพาสเจอร์ไรส์ ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิเท่าไร

ด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือใช้ความร้อน 73 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 วินาที


48. นมยูเอชที ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิเท่าไร

ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 133 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที


47. นมพาสเจอร์ไรส์ เก็บรักษาไว้ได้นานเท่าไร

ประมาณ 7 วัน ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น


46. นมยูเอชที ของ อ.ส.ค. รสชาดใดที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

รสจืด


45. นมยูเอชที เก็บรักษาไว้ได้นานเท่าไร

ประมาณ 6 เดือน


44. ผลิตภัณฑ์ Drinking Yokurt มีกี่รสชาด อะไรบ้าง

มีรส ลูกชิด, ธรรมชาติ, สัปปะรด, ผลไม้รวม, สตรอเบอรี่


43. อ.ส.ค.มีการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการส่งออกหรือไม่

ไม่มี  แต่มีโครงการที่จะจำหน่ายให้ประเทศในแถบอาเชี่ยน


42. อ.ส.ค.มีพนักงานจำนวนกี่คน

จำนวน 1,131 คน ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2547


41. ติดต่อขอเยี่ยมชมโรงงานนมนม อ.ส.ค. ติดต่อ

แผนกประชาสัมพันธ์ (02)279-2014-5 และ (036)341-200  (036)341-973


40. สนใจที่จะเป็นเอเยนต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.

สำนักพัฒนาธุรกิจ (02)2792014-5 และ (02)6184836


39. ราคาแร่ธาตุที่ อ.ส.ค. จำหน่าย

ขนาด 25 กก. ราคา 300 บาท

ขนาด 50 กก. ราคา 575 บาท


38. ราคาน้ำนมดิบที่ อ.ส.ค. รับซื้อ

มี 2 ระบบ คือ

   1. สหกรณ์ฯ ราคา กก.ละ 12.50 บาท ณ.หน้าโรงงาน อ.ส.ค.

   2. เกษตรกรรายย่อย ราคา กก.ละ 10.50 บาท ณ.หน้าศูนย์ อ.ส.ค.


37. อ.ส.ค. จำหน่ายนมดิบราคา กก. ละเท่าไร

กก. ละ 13.50 บาท


36. ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ อ.ส.ค. มีช่องทางใดบ้าง

ติดต่อได้ทุกสำนักงาน และที่สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 103 ถนนกำแพงเพชร จตุจักร กรุงเทพฯ 109001

โทร.(02)279-2014-5 หรือเข้า Website www.thaidanskmilk.com


35. คนไทยมีอัตราการบริโภคนมอย่างไร

ประมาณ 11.5 ลิตร/คน/ปี


34. นอกจากผลิตภัณฑ์นมแล้ว อ.ส.ค. ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นจำหน่ายหรือไม่

มี เช่น เนยแข็ง, วิปปิ้งครีม, และปัจจัยการผลิต สำหรับเลี้ยงโค


33. นมพร้อมดื่มมีกี่ชนิด

3 ชนิด คือ นม UHT, นมพาสเจอร์ไรส์, และ นมเปรี้ยว


32. อาชีพการเลี้ยงโคนมดีกว่าอาชีพทางการเกษตรอื่นอย่างไร

อ.ส.ค.รับประกันการรับซื้อทั้งราคาน้ำนมดิบและปริมาณการรับซื้อ


31. ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจบ้าง

มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศกาล, การสัมมนาวิชาการ, การประกวดโคประเภทต่างๆ และการประกวดธิดาโคนม ฯลฯ


30. เทศกาลโคนมแห่งชาติ จะจัดประมาณกี่วัน

ประมาณ 5-7 วัน


29. เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปกติจัดในช่วงใด

ประมาณกลางเดือนมกราคมของทุกปี โดยใช้ วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันสถาปนา อ.ส.ค. เป็นหลัก


28. อ.ส.ค.มีหลักสูตรการฝึกอบรมอะไรบ้าง

1. หลักสูตรการเลี้ยงโคนม

2. หลักสูตรการใช้เครื่องรีดนม


27. ปัจจุบันโรงงานนมของ อ.ส.ค. ได้รับมาตรฐานใดบ้าง

ได้รับ ISO จำนวน 4 โรงงาน และได้รับ HACCP จำนวน 4 โรงงาน


26. อ.ส.ค.ได้รับมาตรฐาน ISO แล้วหรือยัง

ได้รับแล้ว จำนวน 4 โรงงาน

   1. โรงงานนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี

   2. โรงงานนมปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

   3. โรงงานนม จ.ขอนแก่น

   4. โรงงานนม จ.สุโขทัย


25. สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.

1. สหกรณ์ร้านค้า อ.ส.ค.ทุกหน้าโรงงาน, สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

2. ตามห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์สโตร์ ต่างๆ เช่น Big C, Lotus และตามร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven


24. อ.ส.ค. มีผลิตภัณฑ์นมอะไรบ้างในปัจจุบัน

- นม UHT รสหวาน จืด และชอคโกแล็ต

- นมพาสเจอร์ไรส์ รสหวาน จืด และชอคโกแล็ต

- นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม รสผลไม้

- โยเกิร์ตชนิดถ้วย

- เนย

- วิปปิ้งครีม


23. ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีผลงานวิจัย อะไรบ้าง

ค่าการผสมพันธุ์โคนมของพ่อพันธุ์โคนมในประเทศที่ อ.ส.ค. ทำการทดสอบความสามารถ


22. โรงงานสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ใด

198 หมู่ที่ 3 ต.คลองมะพลับ  อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180

โทร. (055)652-284-9

โทรสาร (055)562-289


21. โรงงานขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ใด

344 หมู่ที่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260

โทร. (043)346-786-7

โทรสาร (043)261-831


20. โรงงานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ใด

122 ถนนห้วยแก้ว  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร.(053)223-200-1

โทรสาร (053)222-475


19. โรงงานปราณบุรี ตั้งอยู่ที่ใด

174 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 77120

โทร. (032)544-523, 621-628-9

โทรสาร (032)544-523


18. โรงงานมวกเหล็ก ตั้งอยู่ที่ใด

160 ถนนมิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

โทร.(036)314-200, 341-328

โทรสาร (036)341-328


17. สัญญาลักษณ์ของ อ.ส.ค.

ตราวัวแดง


16. อ.ส.ค. มีพื้นที่จำนวนทั้งหมดกี่ไร่

1800 ไร่ที่มวกเหล็ก และ 8000 ไร่ที่ อ.ปากช่อง


15. ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กี่แห่ง

มี 5 แห่ง ได้แก่

   -โรงงานนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี

   -โรงงานนมปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

   -โรงงานนม จ.เชียงใหม่

   -โรงงานนม จ.ขอนแก่น

   -โรงงานนม จ.สุโขทัย


14. อ.ส.ค. ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี

ก่อตั้งมา 42 ปี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2505


13. อ.ส.ค. มีภารกิจหลักอะไรบ้าง

  1. ด้านส่งเสริมกิจการโคนม

  2. ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมนม


12. อ.ส.ค. มี Website ชื่ออะไร

www.thaidanskmilk.com


11. อ.ส.ค. มีชื่อเดิมว่าอะไร

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค


10. การตรวจคุณภาพนมของอสค.ด้วย METHYLENE BLUE

ต้องไม่น้อยกว่า 4 ชม.3-4 ชม อสค.ปรับราคาลดลง 0.10  บาท/กก. 2-3 ชม อสค.ปรับราคาลดลง 0.25  บาท/กก. หากน้อยกว่า 2 ชม อสค.จะปฏิเสธการรับนมดิบในมื้อนั้น


9. การตรวจคุณภาพนมของอสค.ด้วย RESAZURIN TEST

ภายใน 1 ชม.ต้องไม่น้อยกว่า 4.5 POINT


8. มาตรฐานของไขมันในน้ำนมดิบที่ อสค.รับซื้อขั้นต่ำ

ไขมันนมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.3 หากต่ำหรือสูงกว่าให้ปรับราคาลดลง /เพิ่มขึ้น จุดละ 0.01สตางค์


7. ราคาจำหน่ายน้ำนมดิบของ อสค.ให้กับสถาบันการศึกษาและเอกชนรายย่อย

ราคา 13.00 บาท/บาทกิโลกรัม


6. ราคาที่อสค.รับซื้อจากสหกรณ์ที่เป็นนมรวม

ราคาที่ อสค.รับซื้อจากสหกรณ์ที่ส่งนม ณ หน้าโรงงานนมมวกเหล็กและโรงงานนมปราณบุรีราคา กก.ละ12.50 บาท.โดยปรับลดราคาลงตามคุณภาพ


5. ราคาที่ อสค.รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย

ราคาที่อสค.รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยที่ส่งนมจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ   ของอสค. โดยตรงราคา 10.50 บาท/กิโลกรัมเพิ่มหรือลดลงตามคุณภาพ


4. ทำไมในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะอำเภอที่ไม่ใช่อำเภอเมือง หาซื้อผลิตภัณฑ์นมวัวแดงได้ยาก

อาจเป็นเพราะว่าไม่มีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอสค.ในพื้นที่นั้น  ให้แจ้งที่อยู่ไว้  ทางอสค.จะทำการตรวจสอบและจัดหาตัวแทนไปจำหน่าย


3. สถานที่จำหน่ายนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตของอสค.

สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ข้างตลาด อ.ต.ก. และ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก


2. ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาแล้วเสียก่อนหมดอายุ

อาจเกิดจากการขนส่งหรือการวางของผู้แทนจำหน่าย  หากพบกรุณาแจ้ง 02-618-4837, 02-279-2014-5 สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) หรือ market@dpo.moac.thaigov.net


1. พื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของอสค.

เขตการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.แบ่งเป็น 5 เขต ได้แก่

   1) เขตมวกเหล็ก

        - สหกรณ์ฯ หนองรี จำกัด

        - สหกรณ์ฯ สูงเนิน จำกัด

        - สหกรณ์ฯ ปากช่อง จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ หนองม่วง จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ สวนมะเดื่อ จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ ซับกระดาน จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ พัฒนานิคม จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ ลำพญากลาง จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ พระพุทธบาท จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ หนองย่างเสือ จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ มิตรภาพ จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ สีคิ้ว จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ ขามทะเลสอ จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ เสิงสาง จำกัด

   2) เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

        - สหกรณ์ฯ กุยบุรี จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ เพชรบุรี จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ อ่าวน้อย จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ เนินดินแดง จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 

        - สหกรณ์ฯ ก้าวหน้าเพชรบุรี จำกัด 

        - ศูนย์ฯ ปะทิว

   3) เขตขอนแก่น 

        - ศูนย์ฯ น้ำพอง 

        - ศูนย์ฯ กระนวน 

        - ศูนย์ฯ กุดจับ 

        - ศูนย์ฯ ศรีธาตุ 

        - ศูนย์ฯ เจริญศิลป์

   4) เขตสุโขทัย 

        - ศูนย์ฯ ศรีนคร 

        - ศูนย์ฯ คีรีมาศ 

        - ศูนย์ฯ ทุ่งเสลี่ยม 

        - ศูนย์ฯ กงไกรลาศ 

        - ศูนย์ฯ โพทะเล

   5) เขตเชียงใหม่ 

        - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 

        - ศูนย์ฯ ห้วยแก้ว 

        - ศูนย์ฯ ป่าตึง 

        - ศูนย์ฯ ท่าทราย


Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย