ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

17. ในปี 47 และ 48 รัฐบาลยังรับประกันราคาลำไยอบแห้งอยู่หรือไม่ ถ้ารับประกัน จะกำหนดราคาอยู่ที่เท่าไร

ในปี 47 รัฐบาลไม่ได้รับประกันราคาลำไยอบแห้ง แต่รับซื้อลำไยร่วงจากเกษตรกร และสะสางปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งใหม่และเก่าให้เรียบร้อย ภายในเดือนธันวาคมนี้  ในส่วนลำไยเก่าจะต้องขายให้หมด ไม่ให้เหลือค้างสต็อค เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อฤดูกาลใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม 2548 ส่วนการรับประกันราคาลำไยอบแห้งในปี 48 รัฐบาล ยังไม่มีนโยบายที่จะรับประกันราคาลำไยอบแห้ง ซึ่งต้องรอดูผลผลิตลำไยในปี 48 ด้วย


16. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ผู้กำหนดนโยบาย 

   คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

ผู้กำกับนโยบาย 

   คณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.)

ระยะเวลาดำเนินงาน 

   ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปี และนาปรัง

สถานที่รับจำนำ ]

   โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ จะมีป้ายแจ้งให้ทราบบริเวณหน้าโรงสี

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   1  กำหนดพื้นที่และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

   2  พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

   3  การรับจำนำ:-  เกษตรกรที่มียุ้งฉางเป็นของตนเอง จำนำกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยตรง  ส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางเป็นของตนเองให้จำนำ กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.)

   4 เกษตรกรนำข้าวมาจำนำกับ อ.ต.ก.

   5  อ.ต.ก. ออกใบรับฝาก / ใบประทวนสินค้า

การรับเงินค่าจำนำข้าวเปลือก 

   เกษตรกรนำไบประทวนไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส.  สั่งโรงสีแปรสภาพเก็บ ณ โกดังกลาง รอจำหน่าย

การไถ่ถอน 

เกษตรกรสามารถไถ่ถอนได้ภายใน 3 เดือน

   กรณีไถ่ถอน :-

      - นำเงินไปชำระกับ ธ.ก.ส.

      - นำเอกสารการไถ่ถอนที่ออกโดย ธ.ก.ส.  ไปติดต่อขอรับข้าวคืนกับ อ.ต.ก. (โรงสีที่รับฝาก)

   กรณีไม่ไถ่ถอน :-

     - อ.ต.ก. สั่งแปรสภาพข้าวเปลือก

     - โรงสีแปรสภาพข้าวเปลือก และส่งมอบเป็นข้าวสารยังโกดังกลางของ อ.ต.ก.

     - โกดังกลางเก็บรักษาคุณภาพข้าวสาร รอจำหน่าย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ขั้นตอนการรับจำนำ 

   1  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ไปติดต่อ ธ.ก.ส.  ขอใช้สิทธิจำนำข้าวกับ ธ.ก.ส.

   2  นำใบแจ้งการส่งมอบข้าวเปลือกเพื่อจำนำ พร้อมประทับรับรองเอกสารใบขึ้นทะเบียน โดย ธ.ก.ส. พร้อมข้าวเปลือกไปยังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกับ อ.ต.ก.

   3  ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก

   4  อ.ต.ก. ออกใบรับฝาก / ใบประทวนสินค้า

   5  เกษตรกรนำไบประทวนไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส.

ขั้นตอนดูแลข้าวเปลือกหลังรับจำนำ 

   1  เกษตรกรส่งมอบข้าวเปลือกให้กับโรงสี

   2  โรงสีดูแลคุณภาพและน้ำหนักข้าว

ขั้นตอนหลังการรับจำนำ 

การไถ่ถอนข้าวเปลือก

    กรณีไถ่ถอน :-

       - นำเงินไปชำระกับ ธ.ก.ส.

       - นำเอกสารการไถ่ถอนที่ออกโดย ธ.ก.ส.  ไปติดต่อขอรับข้าวคืนกับ อ.ต.ก. (โรงสีที่รับฝาก)

   กรณีไม่ไถ่ถอน :-

      - อ.ต.ก. สั่งแปรสภาพข้าวเปลือก

      - โรงสีแปรสภาพข้าวเปลือก และส่งมอบเป็นข้าวสารยังโกดังกลางของ อ.ต.ก.

      - โกดังกลางเก็บรักษาคุณภาพข้าวสาร รอจำหน่าย

ปัญหาอุปสรรค 

   1  บุคลากรไม่เพียงพอ

   2  บริษัทประกันภัยมีเงื่อนไขการรับประกันมากขึ้น

   3  ด้านการระบายข้าว สามารถระบายออกได้ช้า  เกิดภาระค่าเก็บรักษา และข้าวเสื่อม

   4  ด้านค่าใช้จ่าย การอนุมัติเบิกจ่ายจาก คชก. ได้ช้า


15. โครงการรับจำนำลำไยอบแห้ง

ระยะเวลาเริ่มโครงการ 

   ระยะเวลาที่ลำไยออกผลิตผลสู่ตลาด ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน

สถานที่รับจำนำ 

   สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการกับ อ.ต.ก.

การคัดคุณภาพลำไย 

   แบ่งเป็น 3 เกรด  ตามคุณภาพจากดีที่สุดลงมา  ได้แก่ AA  A  และ B  โดยให้ราคาสูงกว่า ท้องตลาด

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   1  เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร นำลำไยอบแห้งไปรับฝากจำนำ ณ หน่วยรับจำนำของ

 อ.ต.ก.  พร้อมเอกสาร

    2  อ.ต.ก.  ออกใบประทวนสินค้า ให้เกษตรกรนำไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส.

    3  เก็บรักษา ณ คลังของสหกรณ์การเกษตร เพื่อรอจำหน่าย

การรับเงินค่าจำนำลำไยอบแห้ง 

   เกษตรกรนำไบประทวนไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส.

การไถ่ถอน 

   เกษตรกรสามารถไถ่ถอนได้ภายใน 3 เดือน

   กรณีไถ่ถอน :-

      - นำเงินไปชำระกับ ธ.ก.ส.

      - นำเอกสารการไถ่ถอนที่ออกโดย ธ.ก.ส.  ไปติดต่อขอรับลำไยคืนกับ อ.ต.ก.

   กรณีไม่ไถ่ถอน :-

      - โกดังกลางเก็บรักษาคุณภาพข้าวสาร รอจำหน่าย

ปัญหาอุปสรรค 

   1  สถานที่เก็บรักษาลำไยไม่เพียงพอ

   2  ขั้นตอนมาก เกษตรกรได้รับเงินช้า

   3  เกษตรกรอบลำไยได้คุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาด

   4  พ่อค้าสวมสิทธิเกษตรกร

   5  เกษตรกรร้องขอเพิ่มวงเงินให้มากกว่า 250,000 บาท ต่อราย

   6  ปัญหาคุณภาพลำไยในโกดัง เก็บนานทำให้สีเนื้อลำไยเปลี่ยนไป (ทางกายภาพ)

   7  มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ


14. โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ย

ความเป็นมา 

   ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545  ให้ อ.ต.ก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรายย่อย ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรใด   โดยให้ สมัครเป็นสมาชิกของ อ.ต.ก.  เพื่อให้มีโอกาสรับการสนับสนุน

ผู้ควบคุมโครงการ 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ซึ่งมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อความเข้มแข็ง  ทั้งนี้ให้ อ.ต.ก. รับผิดชอบการติดตามชำระเงินคืนตามกำหนด

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกลูกค้า อ.ต.ก.

   ติดต่อสำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดที่ใกล้เคียง ขอเอกสารการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

   เกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรใด ๆ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

   ได้รับการสนับสนุนจาก อ.ต.ก. ในเรื่องต่าง ๆ ในเบื้องต้นเป็นการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำไป จัดหาซื้อปุ๋ย เพื่อเกษตรกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   1  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบรายละเอียดของโครงการ

   2  เกษตรกรสมัครเป็นลูกค้า อ.ต.ก. โดยรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป

   3  เกษตรกรยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ให้ อ.ต.ก. อนุมัติ

   4  เกษตรกรเปิดบัญชี กับ ธ.ก.ส. ฝากเงินสมทบ 10% ของมูลค่าปุ๋ยที่ต้องการซื้อ

   5  เกษตรกรทำสัญญากู้เงินกับ อ.ต.ก. มีผู้ค้ำประกัน 2 คน  หรือหลักประกันอื่นตามที่  อ.ต.ก. กำหนด

   6  อ.ต.ก. ตรวจสอบหลักฐานแล้วโอนเงินกู้เข้าบัญชีเกษตรกร

   7  เกษตรกรติดต่อขอซื้อปุ๋ยจากร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับ อ.ต.ก.

อัตราดอกเบี้ย  

   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลา 9 - 12 เดือน  และร้อยละ 9 ต่อปี สำหรับระยะ เวลาเกิน 12 เดือน

ปัญหาอุปสรรค 

   1  เอกสารประกอบการทำสัญญามากเกินไป

   2  เกษตรกรเป็นสมาชิกองค์กรอื่นแล้ว ต้องการร่วมโครงการด้วย แต่ไม่สามารถทำได้

   3  เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกในการเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.

   4  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยไม่แน่นอน

   5  บุคลากร อ.ต.ก. ไม่เพียงพอที่จะบริการเกษตรกร

   6  เกษตรกรบางรายใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์


13. โครงการธุรกิจค้าพริก

ความเป็นมา 

   พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ เป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่ของประเทศ  และในการ ก่อตั้งคลังสินค้าและตลาดกลางอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางรับฝากพืชผลการเกษตรเพื่อรอราคา  รวมถึงเป็นศูนย์ซื้อขายพืชผลการ เกษตรให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น   อ.ต.ก. จึงควรมีบทบาทในการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริก รวมถึงเป็นการพัฒนาให้เป็นตลาดกลางซื่อขายพริกและ กระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ 

   1 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงผู้ประสงค์ที่จะขาย พริกทั่วไป ในการนำผลิตผลพริกมาจำหน่าย

   2 เป็นการดำเนินธุรกิจครบวงจร โดยรับซื้อพริกจากกลุ่มลูกค้า อ.ต.ก.

   3 เป็นโครงการนำร่องในการดำเนินธุรกิจค่าพริก เพื่อหารายได้

   4 พัฒนาให้เป็นตลาดกลางค้าพริก

ระยะเวลาเริ่มโครงการ 

   ตั้งแต่เดือนกันยายน

การรับซื้อ 

   รับซื้อพริกจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประสงค์จะขายพริกทั่วไป  โดยพิจารณา รับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเป็นลำดับแรก

สถานที่รับซื้อ 

   คลังสินค้าและปัจจัยการผลิต  อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชนิดของพริกแห้งที่รับซื้อ พริกแห้งพันธุ์ยอดสน และพันธ์จินดา

ราคารับซื้อ 

   คณะอนุกรรมการกำหนดราคารับซื้อและจำหน่ายพริกของ อ.ต.ก. จะเป็นผู้กำหนดราคา รับซื้อ และแจ้งให้สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมาทราบเป็นประจำทุกวัน หรือทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

การจ่ายเงิน 

   อ.ต.ก.  จะจ่ายเงินค่าพริก ค่ากระสอบ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเงินสดสำรองจ่าย  โดยวิธีใช้ใบถอนเงินฝากธนาคารจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ ธ.ก.ส. สาขา โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การเก็บรักษา 

   คัดแยกพริกแห้งตามสายพันธ์ บรรจุในถุงพลาสติคใส ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม  เก็บรักษา ในคลัง อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การจำหน่าย 

   เป้าหมายที่ อ.ต.ก. จะจำหน่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าพริก และโรงงานแปรรูปพริก


11. โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety ปรับปรุงอะไรบ้าง

ระยะที่ 1   ดำเนินงานปรับปรุงตลาดสด  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกและป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์

ระยะที่ 2   ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดส่วนที่เหลือ ห้องน้ำ 2  หลัง  อาคารเก็บอัดขยะ ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าถนนพหลโยธิน  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกส่วนที่เหลือ  ลานเอนกประสงค์ และป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์


10. โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety

อ.ต.ก. ได้จัดอบรมผู้ประกอบการค้า , การตรวจสุขภาพ และจัดทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบการค้า  โดยกรมอนามัยให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


9. โครงการปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ

ความเป็นมา 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2546  เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการปรับปรุงตลาด อ.ต.ก.  ให้เป็นมาตรฐานตลาดสดต้นแบบสำหรับตลาดอื่นต่อไป

มาตรฐานตลาดสดต้นแบบ

   อ.ต.ก. จัดทำมาตรฐานตลาดสดต้นแบบ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน  โดยได้นำหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย และกรมการค้าภายใน มาปรับใช้เป็นมาตรฐานของ อ.ต.ก.

การดำเนินงาน

   ระยะที่ 1   ดำเนินงานปรับแปรุงตลาดสด  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกและป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์

   ระยะที่ 2   ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดส่วนที่เหลือ ห้องน้ำ 2  หลัง  อาคารเก็บอัดขยะ ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าถนนพหลโยธิน  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกส่วนที่เหลือ  ลานเอนกประสงค์ และป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์


8. E-mail หน่วยงาน

mofmart@mof.or.th


7. Web Site หน่วยงาน

http://www.mof.or.th


6. ยุทธศาสตร์

1  พัฒนาตลาดที่มีมาตรฐาน

    วิธีการ เป็นศูนย์กลางการตลาด เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครบทุกภูมิภาค , ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตร , จัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้บริโภค

2  ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์

    วิธีการ ดำเนินธุรกิจเองเองเต็มศักยภาพ , ให่เช่าทั้งหมด บางส่วนหรือ โอนให้หน่วยงานของรัฐ , จ้างมืออาชีพบริหารจัดการ , ขาย

3  พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

    วิธีการ   สร้างสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานตรา อ.ต.ก. , มีร้านค้าจัดจำหน่ายทันสมัยที่มีระบบเพื่อเกษตรกร , สร้างองค์ความรู้ โดยประมวลความรู้จากภายในและภายนอก , ร่วมลงทุนกับเอกชน

4  การบริหารหนี้สิน

    วิธีการ  ปรับโครงสร้างหนี้และเร่งรัดการชำระหนี้ , เสนอแนวทางแก้ไขต่อเจ้าหนี้ , เพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดหนี้ , ขอตัดหนี้สูญ

5  พัฒนาศักยภาพองค์กร

    วิธีการ ปรับโครงสร้างองค์การ/การบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจ , พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ , จัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลงานทุกระดับ

6  เสถียรภาพสินค้าเกษตร

    วิธีการ  เป็นองค์การสนองนโยบายรัฐที่มีประสิทธิภาพ


5. วิสัยทัศน์

สู่ความเป็นเลิศการตลาดสินค้าเกษตร

เป้าหมาย :-

    - เพิ่มทางเลือกทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร

    - เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

    - มีธุรกิจเลี้ยงตนเองได้


3. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  พ.ศ.2517 และ พ.ศ.2535  ได้

กำหนดไว้ 8 ข้อ ดังนี้:-

   1. จัดตั้งตลาดกลาง เพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การเกษตร

   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

   3. ซื้อและจัดให้มีการซื้อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อจำหน่าย

   4. ดำเนินการพยุงราคาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

   5. ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

   6. ดำเนินการหรือส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการค้าขนส่ง และรับฝากซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ปัจจัยในการผลิตวัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ใน

การเกษตร หรือเครื่องอุปโภคและบริโภค

   7. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานและการผลิต ผลิตผลการเกษตร ให้ตรงกับความต้องการของการตลาด

   8. ดำเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดหาปัจจัยในการผลิต และเครื่องอุปโภคและบริโภค จำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่สมควร


3. เครื่องหมายหน่วยงาน

ความหมายของตราประจำ อ.ต.ก.  ออกแบบโดยกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นดวงตรารูปวงกลม ลายกลางมีรูปพระวิรุณทรงนาค   หมายถึงองค์การนี้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองรับด้วยลายเมฆ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  เบื้องหลังเปล่งรัศมี หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง  พระหัตถ์ขวาถือถุงเงิน หมายถึง ทุนทรัพย์ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ หมายถึงอำนาจบริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริตยุติธรรม  ภายในวงขอบด้านขวามีผลิตผลทางการเกษตรประกอบด้วย ข้าวข้าวโพด ไข่ และพืชผักผลไม้ บนซ้ายมีอุตสาหกรรม ได้แก่ ฝ้ายไหม เครื่องปั้นดินเผาเครื่องไม้ จำหลัก เครื่องเขินและเครื่องถม ประกอบอยู่ 2 ข้าง เบื้องล่างเหนือขอบตรา มีอักษรคำว่า "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร"


2. ประวัติความเป็นมา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.  เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517

สหกรณ์  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517


1. โครงสร้างหน่วยงาน

มีพนักงานและลูกจ้างจำนวน  463 คน  เป็นพนักงาน  371 คน   ลูกจ้างประจำ 62 คน

 และลูกจ้างชั่วคราว 30 คน    อ.ต.ก. ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง และปรับปรุงโครงสร้าง

ส่วนงานของ อ.ต.ก. ใหม่ให้ทันสมัยสอดคล้องกับแผนงาน ภารกิจ   โดยมีหลักการและ

แนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้าง คือ :-

1. เป็นองค์กรที่เล็กกระทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

2. เป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงาน  มีหน่วยงานภูมิภาคเป็นการ

    หน่วยงานในส่วนกลาง

       - มี 28 กอง/สำนักงาน

    หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

       - สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 12 เขต

       - สำนักงาน อ.ต.ก.ประจำจังหวัด 29 จังหวัด

       - คลังปัจจัยการผลิต 6 แห่ง

       - ไซโล 8 แห่ง

       - ตลาดกลาง 3 แห่ง


Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร