ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

26. การเปิดกรีดต้นยาง ทำได้เมื่อใด

เส้นรอบวงของต้นยาง เมื่อวัดความสูงจากพื้นดิน150 cm)  มีขนาดเส้นรอบต้นเท่ากับ  50 cm (อายุยางประมาณ 7 ปี)


25. อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นยาง

15-20ปี


24. พันธุ์ยางที่แนะนำให้ปลูก

RRIT 251, RRIM600,  BPM24,  PB255, PB260, PR255,  RRIC110


23. การปลูกพืชร่วมยางคืออะไร

หมายถึงพืชที่สามารถอยู่ร่วมกับยางได้ตลอด  ไม่กระทบต่อการปฎิบัติงานในสวนยาง หรือมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง เช่น ระกำ สละ หวาย สะเดา


22. การปลูกพืชแซมยางคืออะไร

พืชแซมยางหมายถึงพืชที่ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3ปี เช่นกล้วย ข้าวโพด สับปะรด


21. การเลือกชนิดพันธุ์ยางที่จะนำไปปลูก

ควรเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง, การเจริญเติบโตดี, มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่, ต้านท้านโรคในพื้นที่ที่มีปัญหา


20. เครื่องมือที่ใช้วัดความเข้มข้นของน้ำยางพารา

เมโทรแลค (เครื่องมือวัดDRC)


19. ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยทั้งประเทศมีกี่ไร่

12,383,716 ไร่


18. ผงสีขาวที่ใช้โรยกับยางแผ่นที่แห้งแล้วคืออะไร หาชื้อที่ไหน

เรียกว่า แป้งทาลคัมหรือปูนมาน หาซื้อได้ตามโรงงานยางทั่วไป


17. การขายยางที่ตลาดกลางยางพารา

ชาวสวนยางรายย่อย  สามารถนำยางมาขายได้ที่ ตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่   ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช   และตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี  โดยเปิดทำการประมูล เวลาประมาณ 11.00 น.


16. ระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทน

เปิดรับตลอดทั้งปี


15. เอกสารที่ต้องนำมาด้วย เมื่อมายื่นขอทุนสงเคราะห์เพื่อปลูกแทนยาง

หลักฐานที่ดินและบัตรประชาชน


14. เอกสารที่ต้องนำมาด้วย เมื่อมาชำระเงินสงเคราะห์ (CESS)

กสย.1   แคชเชียร์เช็ค  เอกสารการวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร กรณีเป็นยางผสมสารเคมี


13. สถานที่ติดต่อ เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ (CESS) จากการส่งยางออก

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ)   สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด 25 จังหวัด  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ 48 อำเภอ   และศูนย์ปฎิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดเชียงราย


12. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น  และปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ   มีผลดีต่อต้นยางในระยะยาว  ควรทำปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ราคาจะได้ไม่แพง


11. สวนยางอยู่ในเขต สปก. ขอทุนสงเคราะห์ได้ไหม

ได้ ส.ป.ก. 4 - 01 สามารถใช้ขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนได้


10. สวนยางในป่าสงวงขอทุนเคราะห์ได้ไหม

ได้เฉพาะสวนที่ขึ้นทะเบียนสวนยางที่อยู่ในเขตป่าสงวงแห่งชาติ ตามประการศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2546


9. ระยะเวลาที่ให้การสงเคราะห์ปลูกแทน

5 ปีครึ่ง


8. ยางพันธุ์ดีที่ส่งเสริมให้ปลูกมีพันธุ์อะไรบ้าง

RRIM 600,  RRIT 251,  BPM 24,  PB 255,  PB 260,   PR 255,  RRIC 110


7. อัตราเงินทุนสงเคราะห์ที่จ่ายให้เกษตกรทำการโค่นยางเก่าเพื่อปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

จ่ายให้ในอัตรา ไร่ละ 6,800 บาท ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีครึ่ง โดยจ่ายให้ในรูปของเงินสดในส่วนที่เป็นค่าแรง และจ่ายเป็นสิ่งของ เช่น ปุ๋ย พันธุ์ยาง สารเคมีปราบวัชพืช เป็นต้น


6. อัตราการเสียเงินสงเคราะห์ (เงิน CESS ) เมื่อส่งยางออกนอกประเทศ

อัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ ซึ่งคำนวณ จากฐานราคายางส่งออก F.O.B ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด  ถ้าราคายางไม่เกิน กก. ละ 30 บาท เก็บ กก.ละ 0.90 บาท  ถ้าราคายาง เกินกว่า 30 แต่ไม่เกิน 35 บาท เก็ย กก.ละ 1.20 บาท  ถ้าราคายาง มากกว่า 35 บาท เก็บ กก.ละ 1.40 บาท (ดูรายละเอียดได้ที่ www. Rubber.co.th ในหัวข้ออัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์)


5. จำนวนหน่วยงาน สาขา ของ สกย.

มีทั้งสิ้น 102 สาขา  จำแนกเป็น  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด 25 จังหวัด   สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ 48 อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด 29 ศูนย์


4. เป้าหมายการให้การสงเคราะห์ปลูกแทน ปี 2547

350,000 ไร่


3. ชื่อ website ของ สกย.

www.rubber.co.th


2. เบอร์โทรศัพท์ของ สกย.

โทรศัพท์  0-2434-0180-91

โทรสาร 0-2433-6490


1. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่อยู่ของสำนักงานของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

67/25 ถ.บางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700


Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง