ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

85. จะเก็บตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไร

การเก็บตัวอย่าง

   1. ถ้าเป็นสัตว์เล็ก เช่น แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนูฯ ส่งได้ทั้งตัว

   2. ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น สุนัข สุกร โค กระบือ แพะ แกะ ม้าฯ ให้ตัดเฉพาะส่วนหัวชิดท้ายทอย (ระหว่างกระโหลกศีรษะและกระดูกคอ) โดย

      2.1 ผู้ตัดต้องไม่มีบาดแผลที่มือ

      2.2 ใช้มีดคมๆ หรือใบมีดโกนใหม่ๆ

      2.3 สวมถุงมือยางที่ป้องกันน้ำได้ ถ้าไม่มีถุงมือยางอาจใช้ถุงพลาสติกใส่สองชั้น

      2.4 ถ้าถุงมือขาดหรือถุงพลาสติกขาดระหว่างตัดหัว ให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆ ครั้ง

      2.5 มีดหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป ให้ทำลายเชื้อโดยต้มในน้ำเดือน นาน 10 นาที

      2.6. ซากสัตว์ ถุงมือ หรือถุงพลาสติก ให้ทำลายโดยวิธีเผา หรือฝังลึกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร

วิธีการส่งตัวอย่าง

   1. นำตัวสัตว์หรือหัวสัตว์ใส่ถุงพลาสติกหนาหลายๆ ชั้น รวบปากถุงปิดพับแล้วรัดยางให้แน่น

   2. ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หนาๆ และใส่ถุงพลาสติกรวบปากถุงปิดพับแล้วรัดยางให้แน่น

   3. ใส่ถัง กล่องพลาสติก กล่องโฟม กระติกน้ำแข็งรองก้นประมาณ 1/4 ของภาชนะ นำห่อตัวสัตว์ หรือหัวสัตว์ใส่ลงไป เทน้ำแข็งกลบทับให้เต็มพอที่จะปิดฝาภาชนะได้อย่างมิดชิดและแน่น

   4. ห้ามแช่ในฟอร์มาลิน เพราะถ้าน้ำยาเข้าสมองจะทำให้เนื้อสมองแข็ง ไม่สามารถนำมาตรวจได้

   5. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคที่ใกล้ที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง

   6. แนบประวัติสัตว์ป่วย ผู้ถูกกัด และผู้ส่งเพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย

   7. หรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.dld.go.th/niah เลือกหัวข้อ การตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า


84. สารไม่พึงประสงค์แล้วปนเปื้อนในอาหารสัตว์ที่มีความจำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณมีอะไรบ้าง

สารต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่

1.  สารที่ก่อให้เกิดโรค เช่น BSE Agent คือ โรควัวบ้า เชื้อแบคทีเรียชนิดซัลโมเนลา

2.  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

3.  สารพิษจากจุลชีพ เช่น Aflatoxin

4.  สารเภสัช เคมีภัณฑ์และยาตกค้างในอาหารสัตว์ เช่น สารกลุ่ม b- agonist

5.  สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนในอาหารสัตว์ เช่น สาร Dioxins

6.  โลหะหนัก เช่น Hg, Pb, Cd

7.  สารกลุ่มฮอร์โมน

8.  สารดัดแปลงพันธุกรรม GMO4

9.  สารปลอมปนอื่น ๆ เช่น เนื้อและกระดูกป่น

     นอกจากการตรวจวิเคราะห์สารไม่พึงประสงค์แล้ว การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์จำเป็นต้องตรวจด้านคุณภาพ คุณค่าทางอาหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้ออาหารสัตว์เหล่านั้นที่นำไปใช้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด คุณภาพของอาหารสัตว์สามารถได้จาก

    (1)  ค่าของโปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น เถ้า ทราย เกลือ

    (2)  ชนิดและปริมาณของวิตามินชนิดต่าง ๆ

    (3)  ชนิดและปริมาณแร่ธาตุ

    (4)  ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน

    (5)  ชนิดและปริมาณของ Enzine และสารช่วยย่อย

    (6)  ชนิดและปริมาณของเชื้อที่มีประโยชน์ในสารเสริมชีวนะ


83. การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ที่สำคัญด้านความปลอดภัยของอาหารมีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยของอาหารสัตว์มีดังนี้

1. ความปลอดภัยของสุขภาพร่างกาย

    1.1 ลดความเป็นอันตรายต่อสัตว์ ถ้าสัตว์นั้นเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับมนุษย์ มนุษย์ก็จะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

    1.2  ป้องกันและลดการเจ็บป่วยของสัตว์มนุษย์ผู้บริโภคเนื้อสัตว์

2. ความปลอดภัยของสุขภาพจิตใจของผู้บริโภค เมื่อมนุษย์ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยก็จะมีความสบายใจไม่มีความวิตกกังวล ตัวอย่าง ของความวิตกกังวลและเสียสุขภาพจิต คือ กรณีเกิดโรควัวบ้า หรือ สารพิษไดออกซินทำให้ประชาชนตื่นตระหนกวิตกกังวล เรื่องความเจ็บป่วยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย

3. ผลทางเศรษฐกิจและสังคม

     3.1 ลดการใช้เงินงบประมาณ ในการรักษาพยาบาลสัตว์ หรือ มนุษย์ผู้บริโภคที่เจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย

     3.2 ลดการใช้เงินงบประมาณ ในการแก้ไขวิกฤตความไม่ปลอดภัยของอาหารสัตว์

     3.3 มีเวลาที่จะวางแผนการดำเนินงานเรื่องอื่นไม่ต้องเสียเวลาในการป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากควาไม่ปลอดภัยของอาหาร

4. การยอมรับมาตรฐานสินค้าของประเทศคู่ค้า

    4.1 ทำให้ได้การยอมรับและเชื่อถือมาตรฐานสินค้าในด้านความปลอดภัย

    4.2 เป็นชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของประเทศ

    4.3 ทำให้ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่รับซื้อสินค้าอาหารของไทย

5. มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุที่เติมในอาหาร เคมีภัณฑ์ ที่เป็นอันตรายหรือมีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบต่อนิเวศน์วิทยา เช่น แร่ธาตุบางชนิด Copper sulfate หรือ Zinc oxide ซึ่งบางประเทศ เช่น เดนมาร์ก ห้ามใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตหรือยารักษาโรค เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อร่างกายสัตว์ขับถ่าย Copper หรือ Zinc ออกจากร่างกายเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการปศุสัตว์ที่ยั่งยืน เมื่อคุณภาพของอาหารสัตว์ดี ปลอดภัยไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเลี้ยงสัตว์ ต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์นั่นย่อมหมายถึง อุตสหกรรมอาหารสัตว์และการปศุสัตว์จะมั่นคงและยั่งยืน


82. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบในปัจจุบันมีกี่โครงการ อะไรบ้าง

1.  ทั้งหมด 46 โครงการ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

    (1)  กลุ่มที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 โครงการ

          -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    (2)  กลุ่มที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 14 โครงการ

          -  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา

          -  โครงการศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงตามพระราชดำริ

          -  โครงการศูนย์สาธิตการพัฒนาที่ดินบ้านยามกาน้อย

          -  โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

          -  โครงการศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครตามพระราชดำริ

          -  โครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

          -  โครางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          -  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          -  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          -  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          -  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำ

    (3)  โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 21 โครงการ

          -  โครงการศูนย์ศิลปาชีพ

          -  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ 3 แห่ง

          -  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ 4 แห่ง

          -  โครงการสถานีสาธิตและถ่ายถอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ

          -  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง 2 แห่ง

          -   โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในเยาวชน

          -  โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน (กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แกะ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร)

          -  โครงการธนาคารอาหาร่ชุมชน (Food Bank) ตามพระราชดำริ

          -  โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ

          -  โครงการพัฒนาพื้นที่ภูชัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณเทือกเขาพระ

          -  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

          -  โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

          -  โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำ

          -  โครงการพัฒนาการเกษตรบ้านกูแบซิรา อันเนื่องมาจากพระราชดำ

    (4) โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โครงการ

          -  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

          -  โครงการพัฒนาการเกษตรที่ทำกานบ้านทุ่งทรายจก เพื่อราษฎรบ้านโนนสุพรรณ

          -  โครงการภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ

    (5)  โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 2 โครงการ

          -  โครงการทับทิมสยาม

          -  โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา

    (6)  โครงการหลวง 38 ศูนย์โครงการหลวง


81. คำแนะนำการให้อาหารไก่เนื้อ

ควรให้อาหารดังนี้

- ลูกไก่ระยะแรกเกิด -3 สัปดาห์ ควรให้อาหารข้นที่มีโปรตีนประมาณ 23% พลังงานใช้ประโยชน์ประมาณ 3,150 กิโลแคลอรี/ก.ก. อาหารให้กินเต็มที่

- ไก่ระยะรุ่น (3-6 สัปดาห์) ควรให้อาหารข้นที่มีโปรตีนประมาณ 20% พลังงานใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 3,150 กิโลแคลอรี/ก.ก. อาหารให้กินเต็มที่

- ไก่ระยะขุน (มากกว่า 6 สัปดาห์ขึ้นไป) ควรให้อาหารข้นที่มีโปรตีนประมาณ 18% พลังงานใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 3,150 กิโลแคลอรี/ก.ก. อาหารให้กินเต็มที่


80. ปริมาณนำเข้าถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ของปี 2532-2543

ดูได้จาก web oae.go.th โดยค้นหาที่เรื่องสถิติการเกษตร แล้วเลือกรายการ สถิติการเกษตรของประเทศไทย ต้องดูจาก 3-4 เล่มประกอบกัน โดยดูในข้อมูล การผลิตพืชถั่วเหลือง และข้อมูลการค้าปริมาณการนำเข้าถั่วเหลือง สำหรับการนำเข้าปี 2543 มีปริมาณ 1.32 ล้านตัน มูลค่า 11,473 ล้านบาท


79. สถานการณ์เงินทุน หนี้สินและสินเชื่อของเกษตรกร อยากทราบถึงสถานการณ์เงินทุน หนี้สิน และความต้องการสินเชื่อของเกษตรกรไทย

ข้อมูลขนาดหนี้สิน และความต้องการเงินทุนของครัวเรืองเกษตร ที่ได้จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรปีเพาะปลูก 2544/45 มีดังนี้

ขนาดหนี้สินปลายปี (บาท/ครัวเรือน)

ระดับประเทศ = 43,415.18

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 36,602.09

ภาคเหนือ = 43,206.37

ภาคกลาง = 65,586.02

ภาคใต้ = 44,431.72

ขนาดความต้องการเงินทุน (บาท/ครัวเรือน)

ระดับประเทศ = 7,894.92

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 6,049.75

ภาคเหนือ = 9,144.21

ภาคกลาง = 13,979.47

ภาคใต้ = 5,981.93

ขาดสินเชื่อ - ในการเกษตร (%)

ระดับประเทศ = 68.54

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 63.94

ภาคเหนือ = 74.99

ภาคกลาง = 80.84

ภาคใต้ = 51.82


78. อยากทราบวิธีการปลูกหมากและตลาดราคาในประเทศและต่างประเทศ พื้นที่อู่อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดจะปลูกได้หรือเปล่า

ไทยส่งหมากแห้งและสดไปขายที่ต่างประเทศดังนี้

- ปี 2541 ปริมาณ 12,075 ตัน มูลค่า 327,707,000 บาท ในราคา 27 บาทต่อกิโลกรัม

- ปี 2542 ปริมาณ 3,114 ตัน มูลค่า 130,887,000 บาท ในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัม (1 ตัน เท่ากับ 1000 กิโลกรัม


77. อยากทราบราคาเผือก ตลาดค้าส่งสี่มุมเมืองและแนวโน้มที่ราคาตลาดในปี 2546 ว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร

ราคาเผือกตลาดสี่มุมเมือง ณ วันที่ 1 พ.ย. 45

- เบอร์ใหญ่ กก. 12 บาท

- เบอร์กลาง กก.ละ 8 บาท

- เบอร์เล็ก กก.ละ 6 บาท

อยากทราบราคาที่ตลาดสี่มุมเมือง สามารถเรียก จาก www.oae.go.th คลิกดูที่ ตลาดสี่มุมเมือง


76. อยากทราบข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกของรถไถเดินตาม การผลิตการนำเข้า การส่งออก และการใช้ไปในประเทศ ของปี 2535-2544 และจะทราบข้อมูลจากหนังสืออะไรที่มีบอกกับเรื่องที่ถามโดยตรง

1. จำนวนรถไถเดินตามปี

     ปี 2540 2.022 ล้านคัน

     ปี 2541 2.379 ล้านคัน

     ปี 2542 2.787 ล้านคัน

     ปี 2543 3.279 ล้านคัน

2. การนำเข้ารถแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตามปี

     ปี 2541 จำนวน 32,887 คัน มูลค่า 82.57 ล้านบาท

     ปี 2542 จำนวน 43,267 คัน มูลค่า 104.14 ล้านบาท

     ปี2543 จำนวน 5,113 คัน มูลค่า 64.08 ล้านบาท

3. การส่งออกรถแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตามปี

     ปี 2541 จำวน 279 คัน มูลค่า 23.527 ล้านบาท

     ปี 2542 จำนวน 42 คัน มูลค่า02.904 ล้านบาท

     ปี 2543 จำนวน 17 คัน มูลค่า 3.141 ล้านบาท


75. การตลาดมังคุด ถ้าจะส่งออกมังคุดไปตลาดต่างประเทศไม่ทราบว่ามีตลาดที่ไหนบ้าง และอยากทราบประเทศคู่แข่งในการส่งออกมังคุดด้วย

ไทยส่งมังคุดสดหรือแห้งไปต่างประเทศโดยเรียงจากมากสุดไปหาน้อยสุดดังนี้

1. ฮ่องกง

2. ไต้หวัน

3. สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. ญี่ปุ่น

5. ลาว

6. สิงค์โปร์

ไทยส่งมังคุดแช่เย็นจนแข็งไปต่างประเทศดังนี้ ญี่ปุ่น มากที่สุด ส่วนฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และเกาหลี จะนำเข้ามากรองลงมา


74. ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรอยากทราบว่าพื้นที่เป้าหมายของยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรปี 2549 แต่ละพื้นที่เท่าไรและต้องการผลผลิตเท่าไร

ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่เพราะปลูกและผลผลิตของสินค้าเกษตรหลัก 12 รายการ ดังนี้

1.   ข้าว พื้นที่เพาะปลูก 63 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 25.562 ล้านต้น

2.   ยางารา พื้นที่เพาะปลูก 12.16 ล้านไร่ ผลผลิตยางดิบ 2.4 ล้านต้น

3.   มันสำปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก 6.7 ล้านไร่ ผลผลิตหัวมันสด 20.8 ล้านตัน

4.   สับปะรด พื้นที่เพาะปลูก 0.5 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 2.25 ล้านตัน

5.   ลำไย พื้นที่เพาะปลูก 0.65 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 0.427 ล้านตัน

6.   ทุเรียน พื้นที่เพาะปลูก 0.86 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 0.99335 ล้านตัน

7.   กาแฟ(โรบัสต้า) พื้นที่เพาะปลูก 0.35 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 0.085 ล้านต้น

8.   กล้วยไม้ พื้นที่เพาะปลูก 15,000 ไร่ ผลผลิตรวม 34,500 ตัน

9.   กุ้งกุลาดำ พื้นที่เพาะเลี้ยง 0.45263 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 0.35 ล้านตัน

10. ข้าวโพด พื้นที่เพาะปลูก 7.5 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 5.2 ล้านตัน

11. ปาล์มน้ำมัน พื้นที่เพาะปลูก 1.805 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.939 ล้านตัน

12. ถั่วเหลือง พื้นที่เพราะปลูก 1.5 ล้านไร ผลผลิตรวม 0.36ล้านต้น


73. ยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดใดบ้างที่ทำการปลูกยางพารา

- รายชื่อจังหวัดเขตภาคเหนือที่ทำการปลูกยางพารา มีดังนี้ เชียงราย, พะเยา, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์

- รายชื่อจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำการปลูกยางพารา มีดังนี้ เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม,มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, สรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา

- รายชื่อจังหวัดเขตภาคตะวันออกที่ทำการปลูกยางพารา มีดังนี้ ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว , จันทรบุรี, ตราด, ระยอง, ชลบุรี

- รายชื่อจังหว้ดเขตภาคใต้ที่ทำการปลูกยางพารา มีดังนี้ กาญจนบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

- รายชื่อจังหวัดเขตภาคใต้ที่ทำการปลูกยางพารา มีดังนี้ ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, สงขลา, สตูล, ปัตตานี , ยะลา, นราธิวาส


72. การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ มีอะไรบ้าง

รายการตรวจวิเคราะห์ มี 11 รายการคื อ

1.   โปรตีน

2.   ไขมัน

3.   กาก

4.   ความชื้น

5.   เถ้า   

6.   ทราย

7.   การปลอมปนขนไก่ในปลาป่น

8.   การปลอมปนอื่น ๆ ในปลาป่น

9.   Aflatoxin

10. ชนิดและปริมาณ Aflatoxin

11. ค่ายูรีเอส แอคทีวิตี้ (Urease Activity)

อัตราค่าบริการแต่ละรายการ

1.   วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน 250 บาท/ตัวอย่าง

2.   วิเคราะห์ปริมาณไขมัน 200 บาท/ตัวอย่าง

3.   วิเคราะห์ปริมาณกาก 200 บาท/ตัวอย่าง

4.   วิเคราะห์ปริมาณควมชื้น 100 บาท/ตัวอย่าง

5.   วิเคราะห์ปริมาณเถ้า 150 บาท/ตัวอย่าง

6.   วิเคราะห์ปริมาณทราย 250 บาท/ตัวอย่าง

7.   วิเคราะห์การปลอมปนขนไก่ในปลาป่น 200 บาท/ตัวอย่าง

8.   วิเคราะห์การปลอมปนอื่น ๆ ในปลาป่น 300 บาท/ตัวอย่าง

9.   การสิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน 500 บาท/ตัวอย่าง

10. การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณอะฟลาทอกซิน 700 บาท/ตัวอย่าง

11. การวิเคราะห์ค่ายูรีเอส แอคทิวิตี้ 200 บาท/ตัวอย่าง

สถานที่ติดต่อและส่งตัวอย่าง

1.  ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ถนนติวานนท์

     ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2963-9213

2.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ผู้ใช้บริการสะดวก


71. การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ที่สำคัญด้านความปลอดภัยของอาหารมีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยของอาหารสัตว มีดังนี้

1. ความปลอดภัยของสุขภาพร่างกาย

    1.1 ลดความเป็นอันตรายต่อสัตว์ ถ้าสัตว์นั้นลี้ยงเพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับมนุษย์ มนุษย์ก็จะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

    1.2 ป้องกันและลดการเจ็บป่วยของสัตว์มนุษย์ผู้บริโภคเนื้อสัตว์

2. ความปลอดภัยของสุขภาพจิตใจของผู้บริโภค เมื่อมนุษย์ได้บริโภคอาหารที่ที่ปลอดภัยก็จะมีความสบายใจไม่มีความวิตกกังวล ตัวอย่าง ของความวิตกกังวลและเสียสุขภาพจิต คือ กรณีเกิดโรควัวบ้า หรือ สารพิษไดออกซินทำให้ประชาชนตื่นตระหนกวิตกกังวล เรื่องความเจ็บป่วยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย

3. ผลทางเศรษฐกิจและสังคม

    3.1 ลดการใช้เงินงบประมาณ ในการรักษาพยาบาลสัตว์หรือ มนุษย์ผู้บริโภคที่เจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย

    3.2 ลดการใช้เงินงบประมาณ ในการแก้ไขวิกฤตความไม่ปลอดภัยของอาหารสัตว์

    3.3 มีเวลาที่จะวางแผนการดำเนินงานเรื่องอื่นไม่ต้องเสียเวลาในการป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยของอาหาร

4. การยอมรับมาตรฐานสินค่าของประเทศคู่ค้า

    4.1 ทำให้ได้การยอมรับและเชื่อถือมาตรฐานสินค้าในด้านความปลอดภัย


70. เกษตรกรสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำนมได้อย่างไร

การปรับปรุงคุณภาพน้ำนมจะเริ่มจาก

1.  เอาใจใส่เลี้ยงโคให้หญ้าหรืออาหารหยาบที่มีคุณภาพหญ้าไม่แก่เกินไปให้อาหารข้นในปริมาณที่เหมาะสม เพราะ โคนมเป็นสัตว์สี่กระเพ ต้องเคี้ยวเอื้อง อาหารหลักคือหญ้าและอาหารหยาบชนิดอื่น

2.  ดูแลสุขภาพ ถ่ายพยาธิ และฉีดวัคซีนในเวลาที่เหมาะสม

3.  มีแหล่งน้ำที่สะอาดหรือจุดให้น้ำที่โคนมสามารถดื่มได้ตลอดเวลา

4.  หมั่นดูแลความสะอาดภายในคอก กำจัดสิ่งปฏิกูลสม่ำเสมอ

5.  เครื่องใช้และภาชนะที่สัมผัสน้ำนมต้องล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้งาน

6.  การเตรียมตัวโคก่อนรีดนมต้องแห้งสะอาดไม่เฉอะแฉะ

7.  ควรตรวจ ซีเอ็มที ก่อนรีดนมอย่างสม่ำเสมอ

8.  โคนมที่มีปัญหาเต้านมอักเสบต้องจัดลำดับรีดนมไว้สุดท้าย

9.  การใช้ยาดรายในระยะพักรอคลอดจะช่วยลดปัญหาเต้านมอักเสบของโคนมในฝูง

10. เมื่อรีดนมเสร็จแล้วเกษตรกรควรรีบส่งน้ำนม

11. ศูนย์รวบรวมน้ำนมต้องลดอุณหภูมินมให้เร็วที่สุด


69. การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม บริการตรวจอะไรบ้าง

1. เมธิลีนบลู  รีดักชั่นเทสต์

2. รีซาซูรีน รีดักชั่นเทสต์

3. จุลินทรีย์ทั้งหมอ

4. จุลินทร์โคไลฟอร์ม

5. จุลินทรีย์ทนร้อน

6. จุดเยือกแข็ง

7. ส่วนประกอบน้ำนม

8. เซลล์โซมาติก

9. ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างเบื้องต้น


68. การบริการวิเคราะห์ตรวจคุณภาพอาหารสัตว์ บริการตวจอะไรบ้าง

รายการตรวจวิเคราะห์ที่ดำเนินการ

1. โปรตีน

2. ไขมัน

3. กาก

4. ความชื้น

5. เถ้า

6. ทราย

7. ค่ายูรีเอส แอคทิวิตี้

8. สิ่งปลอมปนทางกายภาพ

9. Aflatoxin


67. จะส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ต้องทำอย่างไร

1. ให้แจ้งที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปเก็บ

2. เก็บตัวอย่างส่งเองที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือ สตส.


66. การบริการตรวจยาสัตว์ บริการตรวจอะไรบ้าง

1. ตรวจคุณภาพยาตามทะเบียนตำรับ

2. ตรวจหาสารต้องห้ามในยาสหัตว์

3. ตรวจน้ำหาการปนเปื้อนยาต้องห้าม


65. Reporting Limit คือะไร และ Reporting Limit ของ Nitrofurans และ Chloramphenicol เท่าไร

Reporting Limit คือ การกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างมีหน่วยเป็น ppb ขึ้นเป็นเกณฑ์ในการรายงานผล หากพบสารตกค้างของสารต้องห้ามเกินกว่าค่าที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้การกำหนดค่าได้ต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสถิติที่ได้มาจากการตรวจสอบนความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method Validation) กรมปศุสัตว์ได้กำหนดว่า Reporting Limit โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ดังนี้

Nitrofurans              AOZ            AMOZ              AHD             SEM

เนื้อดิบ ไข่ นม           0.05             0.05                 0.1                0.5

เนื้อแปรรูป                0.15             0.15                 0.15              0.5

Chloramphenicol = 0.2 ppb


64. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรอย่างไรบ้าง

กระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะทำงานดูแลสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (Chief Product Officer:CPO) และผู้จัดการ (Product Management:PM) รายการสินค้า ซึ่งมีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และมาตรการสินค้า และผลิตภัณฑ์ อาทิ

1.   ข้าวและผลิตภัณฑ์

2.   ยางพาราและผลิตภัณฑ์

3.   มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

4.   อ้อยและผลิตภัณฑ์

5.   ประมงและผลิตภัณฑ์

6.   ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์

7.   เกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง)

8.   ผลไม้และผลิตภัณฑ์

9.   ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงอาหารไทย

10. กล้วยไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับอื่นๆ

       ฯลฯ


63. งาน/โครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปี 2548 ของกระทรวงเกษตรฯ มีอะไรบ้าง

งาน/โครงการสำคัญที่ดำเนินการในปี 2548 อาทิ

1.   น้ำแก้จน

2.   ดินแก้จน

3.   ส่งเสริมจัดทำฟาร์มหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มตัวอย่าง

4.   ประมงน้ำลึก

5.   ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

6.   เกษตรอินทรีย์

7.   Food Safety

8.   โครงการพระราชดำริ

9.   แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร/ศูนย์บริการฯ

11. โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

12. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

13. ระบบ IT

14. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร


62. นโยบายรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ มีอะไรบ้าง

นโยบายรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ

1. นโยบายเร่งด่วน

     - พักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 3 ปี

     - หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

2.  นโยบายการสร้างรายได้ด้านการเกษตรกรรม

     2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ได้แก่ ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรเกษตรทางเลือก ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

     2.2 การพัฒนาตลาดในประเทศและการปฏิรูปชนบท ได้แก่ เชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผล กับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และระบบสารสนเทศการเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์ ธุรกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตร รวมทั้งเกษตรอุตสาหกรรม

     2.3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรในตลาดโลก ได้แก่พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดสารฯ การผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่สอดคล้องกับตลาด พัฒนาตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของ สินค้าเกษตร ส่งเสริมประมงชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. นโยบายสร้างรายได้ด้านการบริการและการท่องเที่ยว


61. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ มีโครงการอะไรบ้าง

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการ 9 โครงการ คือ

1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้

2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อผลิตลูกโคขุน

3. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครือข่ายวิสาหกิจไหม

4. โครงการปรับปรุงระบบผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย ไทย-ลาว

5. โครงการจัดรูปที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. โครงการจัดหาน้ำเพื่อการผลิตทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล

8. โครงการฟื้นฟูสภาพดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9. โครงการจัดการทรัพยากรภาคตะวันออเฉียงเหนือ


60. กระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วยกรมอะไรบ้าง ปี 2547 ได้รับงบประมาณเท่าไร

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1,960.42

กรมชลประทาน 27,790.88

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  607.79

กรมประมง  2,496.57

กรมปศุสัตว์  3,052.69

กรมพัฒนาที่ดิน  3,805.75

กรมวิชาการเกษตร  2,971.35

กรมส่งเสริมการเกษตร  4,602.66

กรมส่งเสริมสหกรณ์  2,981.86

สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   1,268.44

สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   200.49

สนง.เศรษฐกิจการเกษตร  424.78

สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  928.98

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  5.84

องค์การสวนยาง   1,205.33

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  36.42


59. ราคากลางตลาดวัตถุดิบสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ดูข้อมูล ราคากลางตลาดที่รับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรหาดูข้อมูลที่ wab ใด

ราคากลางวัตถุดิบสมุนไพร ขมิ้นชันจะอยู่ที่ราคา 6-20 บาท/กิโลกรัมสดในฤดูกาลเก็บประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคม ราคาขมิ้นชันจะมีราคาถูกลงเพราะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากราคาจะอยู่ที่ประมาณ 6-10 บาทในฤดูปลูกคือหลักจากฤดูฝนไปแล้ว ขมิ้นชันในท้องตลาดจะลดน้อยลงทำให้ราคาสูงขึ้นอยู่ที่ราคา 10-20 บาท/กิโลกรัม กลุ่มส่งเสริมการผลิตสมุทไพร  agriman53@doae.go.th


58. อยากทราบพันธุ์ข้าวหอมนิลบ้างครับ? กำลังพันธุ์ข้าวชนิดนี้มาปลูก สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง? ราคาเท่าไหร่? วิธีการปลูกแตกต่างจากข้าวพันธุ์ทั่วไปอย่างไร? อยากจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

   มีข้อมูลข้าวเจ้าหอมมะลิ ที่พอรวบรวมได้ดังนี้ ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวที่ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาจนได้ข้าวที่มีเมล็ดข้าวกล้องเรียงยาว สีม่วงเข้ม ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกจะนุ่ม เหนียว หอม ข้าวสารหุงสุกมีสีม่วงอ่อน นุ่ม และมีกลิ่นหอมเช่นกัน คุณสมบัติที่สำคัญของข้าวเจ้าหอมนิล คือ ข้าวกล้องมีโปรตีนสูงถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต  70 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ amylose 16 เปอร์เซ็นต์ และยังประกอบไปด้วยธาตุ และยังประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ

   นอกจากนี้ลักษณะดีเด่นของข้าว เจ้าหอมมะลิที่พบนอกจากคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ ทรงต้นเตี๊ย แตกกอดี เมล็ดมีน้ำหนักดี อายุสั้นเพียง 90 วัน ทำให้สามารถปลูกได้ถึง 3 ครั้งต่อปี ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวนาสวนไม่ไวแสง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 95 วัน หลังหว่าน ลำต้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร การแตกกอดี ใบและลำต้นมีสีเขียวเข้มปนสีม่วง เปลือกหุ้มเมล็ดข้าวมีสีม่วงเข้ม เมล็ดข้าวกล้องยาวประมาณ 6.5 มิลลิเมตร ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และแมลงโดยทั่ว ๆ ไป

   การผลิตและบริษัทเกษตรรุ่งเรืองมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตข้าวเจ้าหอมนิลออกสู่ตลาดผู้บริโภค เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 ที่ผ่านมา โดยในข้อตกลงดังกล่าวนี้ พันธุ์ข้าวเจ้าหอมนิลยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นเจ้าของสิทธิบัตร หากมีการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการผลิตข้าวเปลือกที่มีคุณภาพส่งให้กับบริษัทฯ ในราคาประกัน  โดยบริษัทคิดราคาให้ในราคาสูงสุดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ โรงสี ตามประกาศของกรมการค้าภายใน ในวันที่ส่งข้าวแต่ละครั้ง แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท ต่อตัน ข้าวเปลือก

   ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งกลับคืนมาจากมูลค่าของของข้าวเปลือกที่ส่งให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย และยังจะได้ค่าตอบแทนสิทธิ์ในอัตราร้อยละ5วัน ของมูลค่าข้าวเปลือกที่ส่งให้กับบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปีด้วยส่วน บริษัทเกษตรรุ่งเรืองมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกจากมหาวิทยาลัย แปรรูป และจำหน่ายข้าวเจ้าหอมนิลในรูปของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าหอมนิล เพื่อนไทย และข้าวหอมไตรรงค์ เพื่อนไทย

   ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของโลตัส จัสโก้ และท๊อป เนื่องจากข้าวเจ้าหอมนิลเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการต่อไป บริษัทเอกชนรายอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ และความสนใจข้าวเจ้าหอมนิลจะได้นำข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำนมข้าว breakfast cereal เป็นต้น

   ลองติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์พันธ์วิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์/โทรสาร  0-3428-1093


57. ราคาหวาย อยากทราบว่าราคาปัจจุบันของไม้เลื้อยเช่น หวาย

หวาย 1 รถสิบล้อ ถ้าหวายไม่ค่อยดี ราคารถละประมาณ 90,000 บาท ถ้าเป็นหวายดีราคารถละประมาณ 120,000 บาท หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร 

ราคาเส้นละ 29 บาท หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร ราคาเส้นละ25บาท  หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ราคาเส้นละ 14 บาท หวายมีขนาดเส้น  ผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ราคาเส้นละ 10 บาท หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร


56. ราคาของหวายขึ้นอยู่กับความยาวหรือเปล่า

ราคาของหวายขึ้นอยู่กับความยาว และขนาดของหวาย อุตสาหกรรมหรือใช้ลำต้นหวาย


55. อยากทราบแหล่งจำหน่ายพันธุ์กล้วยหอมทองที่ใกล้จังหวัดลพบุรี ราคารับซื้อประมาณเท่าไร? พันธุ์กล้วยหอมแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหาซื้อได้ที่ไหน? ราคาประมาณเท่าไร?

การหาซื้อต้นพันธุ์กล้วยหอมที่สะดวกที่สุดคือ การติดต่อซื้อจากสวนที่ปลูกกล้วยหอมเป็นการค้าโดยตรง  ตามปกติแล้วต้นกล้วยหอมหลังจากปลูกประมาณ 4-6 เดือน จะมีหน่องอกออกมามากมายเจ้าของสวนสามารถเลือกขุดหน่อออกมาจำหน่ายได้ (ถ้ามีคนซื้อ) ถ้าไม่มีคนซื้อเขาจะปาดหน่อทิ้งไป (ตัดยอดของหน่อออก ให้เหลือสั้น ๆ) เพื่อไม่ให้เจริญเติมโตขึ้นแย่งอาหารต้นแม่ การซื้อขายจะทำโดยขุดหน่อออกมาเตรียมไว้ก่อนวันนัดหมาย 1 วัน เพื่อความสะดวกและความสดของหน่อกล้วย ผู้ซื้อควรเตรียมพื้นที่ปลูกก่อนนัดหมายวันขุดหน่อ สำหรับแหล่งผลิตกล้วยหอมที่อาจไปติดต่อซื้อหน่อได้ เช่นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเขตที่มีการปลูกส้มเขียวหวานมาก จะมีการปลูกกล้วยหอมแซมด้วย หรือที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี อ.หลวงและ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มีอยู่หลายสวน ราคจำหน่ายก็ไม่แพงประมาณ 5-6 บาทเท่านั้น ส่วนต้นพันธุ์กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแนะนะให้ติดต่อที่ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2561-4819


54. อยากทราบรายได้ของสวนปาร์ม ได้เงินเท่าไร/ไร่/เดือน รายได้ถ้าขายผลปาล์มแบบผลร่วง ตอนนี้ตกกิโลละ 3.30 บาท แล้วเราจะมีรายได้ทุกเดือนหรือไม่

สำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย คิดเฉลี่ยทุกอายุของต้นปาล์มน้ำมัน (เฉลี่ยตั้งแต่เริ่มให้ผลผลิต จนถึงปาล์มแก่ - 20 ปี) ประมาณ 2,500 กก./ไร่/ปี ดังนั้นใน 1 เดือนก็จะได้ผลปาล์มสดทั้งหลายประมาณ 214  กก./ไร่ เมื่อนำผลปาล์มสดทั้งทะลายมาทำเป็นผลปาล์มร่วงได้ 70% ของผลปาล์มสดทั้งทะลาย เพราะฉะนั้น ใน 1 ไร่ ก็จะได้ผลปาล์มร่วงประมาณ 150 กก.ไร่ ซึ่งถ้าคิดที่ราคา 3.30 บาท/กก. ใน 1 เดือน ก็จะมีรายได้จากสวนปาล์มน้ำมัน 495 บาท/ไร่ (ทั้งนี้ท่านผู้สนใจต้องลองนำไปคิดต้นทุนและผลกำไรด้วย)


53. ราคาซื้อมะพร้าวอ่อนน้ำหอม จากสวนของเกษตรกรแถบตะวันออก ปัจจุบันราคาประมาณเท่าไร

จากการสำรวจสถานการณ์การจำหน่ายผลผลิตมะพร้าวอ่อนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวอ่อนแหล่งใหญ่ของภาคตะวันออกในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรขายผลผลิตที่สวนได้ราคา 2 - 2.50 บาทต่อผล ส่วนราคาขายปลีกที่ตลาดจะขายได้ประมาณ 3.50 - 4 บาทต่อผล ราคาขายปลีกที่ริมถนนสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์) ถ้าเป็นผลสดจะอยู่ที่ประมาณ 4 บาทต่อผล สำหรับมะพร้าวเผาจะขายได้ราคาประมาณ 5 บาทต่อผล


52. เครื่องมือวัดปริมาณสารเคมี เครื่องวัดปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในพืชผักมีขายที่ใดบ้างราคาเท่าไรแบบธรรมดา มีขายที่ใด

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช มีจำหน่ายที่  กองอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสุข จ.นนทบุรี หรือที่ห้างจีทีพาณิชย์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร. 02879-5805 ชุดอุปกรณ์ราคาชุดละ 1,500 บาท ชุดน้ำสำหรับตรวจชุดละ 300 บาท ตรวจได้ 10 ตัวอย่าง พร้อมคู่มือการใช้และขั้นตอนการตรวจอย่างละเอียด ถ้าเป็นชุดตรวจสอบฟอร์มาลีน สารฟอกขาว ฯลฯ ก็มีจำหน่ายที่ กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สอบถามรายละเอียดวิธีการตรวจที่ 0-2940-3081-94 ต่อ 472,474 หรือ 0-2561-4663


51. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือในการตรวจหาสารพิษตกค้างจากผักและผลไม้ อยากทราบราคา และหาซื้อได้ที่ไหน

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหารที่พัฒนาขึ้นโดยคุณกอบทอง  ธูปหอม นักวิทยาศสาตร์ ประจำกองอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจสอบสารพิษตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมท ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการใช้มาก ในพืชผัก ผลไม้ ฯลฯ วิธีการตรวจไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว และราคาถูก ผลการตรวจมี 3 ระดับ คือ ไม่พบสารพิษตกค้าง พบระดับปลอดภัยและพบในระดับที่ไม่ปลอดภัย ชุดอุปกรณ์ ราคาชุดละ 1,500 บาท ชุดน้ำยา ราคาชุดละ 300 บาท น้ำยา 1 ชุด ตรวจได้ 10 ตัวอย่างสามารถซื้อได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2951-0000 ต่อ 9622,9561 หรือ ห้างจีทีการค้า เลขที่ 125/4 หมู่ 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร 0-2446-0465 สำหรับคู่มือและรายละเอียดวิธีการตรวจคุณจะได้รับพร้อมกับชุดอุปกรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2 561-4663 คุณสุมนา หรือ 0-2 9406081-94 ต่อ 472 คุณเลขา หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด


50. วิธีการปลูกหม่อนอย่างไร และบริษัทที่รับซื้อในราคายุติธรรมที่ใดบ้าง และการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมเดี๋ยวนี้เงียบไป ทำไมหรือครับ

วิธีการปลูกหม่อนที่นิยมกันมี 2 วิธี คือ

   1. นำท่อนพันธุ์ไปปลูกในแปลงโดยตรง ก่อนปลูกให้ใช้ไผ่ปักหัวท้ายเป้นแนวแถวปลูก นำเชือกที่ได้ทำเครื่องหมายระยะปลูกระหว่างต้นไว้ ดึงให้ตึงระหว่างหลักทั้งสอง แล้วปักท่อนพันธุ์ลงปลูกให้ลึก 3 ใน 4 ส่วนของความยาวท่อนพันธุ์ หรือมีตาอยู่เหนือพื้นดินประมาณ 1 ตา ใช้ท่อนพันธุ์ 2 ท่อนต่อหลุม และควรปักชำไว้เพื่อปลูกซ่อมบางหลุมที่ต้นตายด้วย

   2. นำท่อนพันธุ์ไปปักชำในแปลงเพราะชำก่อนแล้วจึงย้ายปลูกลงหลุมที่เตรียมไว้ โดยใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะทำให้ต้นหม่อนมีอัตราการรอดสูง


49. อยากทราบแหล่งจำหน่ายพันธุ์กล้วยน้ำว้าแหล่งจำหน่ายหน่อกล้วย ควรไปที่ไหน ติดต่อใคร ราคาประมาณเท่าไหร่ ถ้าเป็นพันธ็ไส้แดงด้วยก็จะดี

ท่านสามารถติดต่อขอซื้อหน่อกล้วยน้ำหว้าได้ ดังนี้

- คุณวลีรัตน์  จ.ปทุมธานี โทร.02-222-0467, 02-225-2896-7, 02-221-8714-2)

- ติดต่อได้ที่ สนง.กษจ.นนทบุรี โทร.02-591-6928, 02-591-4910-3)

- ติดต่อจากแหล่งผลิตกล้วยน้ำว้าที่สำคัญ เช่น สวนนายสด  มุ่งชอบกลาง 20/2 ม.7 ต.ดอนโพธิ์ กิ่งอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา-สวนนายจักรกฤษณ์ แสงจันทร์ 80 ม.1 ต.เพ็น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี-สวนนายคอย คำมีมูล 198 ม.3 ต.ทำนง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์


48. วิธีเพาะเห็ดหัวลิงอยากทราบว่าวิธีการเพาะเห็ดหัวลิง และวิถีการตลาด ทำแล้วขายที่ไหน ราคาขายและเชื้อเห็ดซื้อได้ที่ไหน

   วิธีเพาะเห็ดชนิดนี้ มีวิธีการเดียวการเดียวกับการเพาะเห็ดชนิดอื่น ๆ สำคัญอยู่ที่อากาศเย็นกว่า โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเส้นใยในก้อนเชื้อ จะอยู่ที่ประมาณ 23-32 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการออกดอกอยู่ที่ประมาณ 15-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-90% ซึ่งจากการทดลองพบว่ามีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ขั้นตอนการเพาะเริ่มจากการเตรียมหัวเชื้อ

วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย

   1. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราหรือขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ(หมัก 2 เดือน) 100 กก.

   2. รำละเอียด 3 กก.

   3. น้ำตาลทราย 2 กก.

   นำส่วนผสมทั้ง 3 อย่างผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันและปรับความชื้นให้พอเหมาะ สังเกตโดยกำขี้เลื่อยมาบีบให้แน่ยแล้วแบมือ ขี้เลื่อยจะแตกออกเป็นเสี่ยง ๆจากนั้นนำขี้เลื่อยออกบรรจุถุงพลาสติกทนร้อนแบบพับข้างขนาด 63/4 * 123/4 นิ้ว อัดขี้เลื่อยให้มีความแน่นพอสมควร หรือให้แต่ละถุงมีน้ำหนักประมาณ 8-10 ขีด ใส่คอขวดจีบพลาสติกส่วนที่เหลือให้ตึงสม่ำเสมอ ปิดด้วยจุกประหยัดสำลี แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื่อด้วยหม้อนึ่งลูกทุ่ง(หม้อนึ่งไม่อัดความดัน) เป็นเวาลา 2-3 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็น ขั้นตอนต่อมาให้หยอดน้ำเชื้อเห็ดหัวลิงที่เลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่างไปถุงละประมาณ 15-20 เมล็ด หลังจากนั้นนำไปพักบ่อเส้นใยในโรงเรือนที่มีการถ่ายเทอากาศดีเป็นเวลาประมาณ 2-21/2 เดือน และหลังจากที่เส้นใยเจริญเติบโตเต็มถุงก้อนเชื้อแล้ว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคมที่มีสภาพอากาศเย็น จึงนำมาเปิดถุงให้ออกดอกในโรงเรือนที่ปูพื้นด้วยทรายและรดน้ำให้ฃุ่ม ดึงจุกประหยัดสำลีและคอขวดออก แล้วพับปากถุงออกเหมือนเดิมนำไปวางเรียงให้เป็นชั้น พ่นน้ำบาง ๆ วันละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 10-15 วัน จะเกิดดิกเห็ดโตพอที่จะขายได้ ผลผลิตเห็ดหัวลิงเก็บได้ 2 รุ่น มีน้ำหนักประมาณ 280-290 บาท เกษตรกรท่านใดสนใจเพาะปลูกเห็ดหัวลิงเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็น่าจะลองศึกษาดู เพราะลู่ทางยังเปิดกว้างเนื่องจากบ้านเรายังไม่ค่อยมีการเพาะปลูกกันมากเหมือนกับเห็ดชนิดอื่น ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.แสงแก้ว คำกวน คณะพืชศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีอาหาร ราชมงคลน่าน โทร.0-5471-0259 ต่อ 1160,1161


47. อยากทราบวิธีการปลูกหมากและตลาดราคาในประเทศและต่างประเทศ พื้นที่อู่อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดจะปลูกได้หรือเปล่า

ไทยส่งหมากแห้งและสดไปขายที่ต่างประเทศดังนี้

ปี 2541

- ปริมาณ 12,075 ตัน

- มูลค่า 327,707,000 บาท

- ในราคา 27 บาทต่อกิโลกรัม

ปี 2542

- ปริมาณ 3,114 ตัน

- มูลค่า 130,887,000 บาท

- ในราคา 42 บาทต่อกิโลกรัม (1 ตัน เท่ากับ 1000 กิโลกรัม)


46. อยากทราบราคาเผือก ตลาดค้าส่งสี่มุมเมืองและแนวโน้มที่ราคาตลาดในปี 2546 ว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร

ราคาเผือกตลาดสี่มุมเมือง ณ วันที่ 1 พ.ย. 45

- เบอร์ใหญ่ กก. 12 บาท

- เบอร์กลาง กก.ละ 8 บาท

- เบอร์เล็ก กก.ละ 6 บาท

อยากทราบราคาที่ตลาดสี่มุมเมือง สามารถเรียก จาก www.oae.go.th คลิกดูที่ ตลาดสี่มุมเมือง


45. ราคาหอมหัวใหญ่ราคาที่เกษตรกรขายได้ (2546)

ราคาที่เกษตรกรขายได้ (2546)  11.97 บาท / กก.

ราคาส่งออก (2546)  23.38 บาท / กก.


44. การส่งออกหอมหัวใหญ่ไปประเทศใดบ้าง และมีมูลค่าเท่าใด

ส่งออกไปประเทศใดบ้าง (2546)  ญี่ปุ่น มาเลเซีย

- หอมหัวใหญ่สด / แช่แข็ง

  ปริมาณ  22,088 ตัน

  มูลค่า  114.67 ล้านบาท

- หอมหัวใหญ่แห้งป็นผง

  ปริมาณ  45 ตัน             

  มูลค่า  3.96 ล้านบาท

- หอมหัวใหญ่แห้งไม่เป็นผง

  ปริมาณ  16 ตัน

  มูลค่า  1.83 ล้านบาท


43. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป หอมหัวใหญ่

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  4,750 ครัวเรือน

ต้นทุนการผลิต (2547)  3.76 บาท / กก.


42. ราคาหอมแดง

ราคาที่เกษตรกรขายได้  (หอมแดงแห้งใหญ่คละ)  15.04 บาท / กก.

ราคาส่งออก  (หมอแดงสดแช่แข็ง)  5.80 บาท / กก.


41. การส่งออกหอมแดงไปประเทศใดบ้าง และมีมูลค่าเท่าใด

ส่งออกไปประเทศ  มาเลเซีย อินโดนีเซีย

- หอมหัวเล็กสด / แช่แข็ง

  ปริมาณ  6,600 ตัน

  มูลค่า  72.20 ล้านบาท

- หอมหัวเล็กแห้ง

  ปริมาณ  4,359 ตัน

  มูลค่า  44.55 ล้านบาท


40. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป หอมแดง

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  44,620 ครัวเรือน

ผลผลิต  217,978 ตัน

ต้นทุนการผลิต  7.60 บาท / กก.


39. ราคากระเทียมแห้ง/สด

ราคาเกษตรกรขายได้  (กระเทียมแห้งใหญ่คละ)  25.54 บาท / กก.

ราคาส่งออก  (กระเทียมสดแช่แข็ง)  12.71 บาท / กก.


38. ส่งออกกระเทียมไปประเทศใดบ้าง

ส่งออกไปประเทศ  สหรัฐ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน

- กระเทียมสด / แช่เย็น

  ปริมาณ  44,058 ตัน

  มูลค่า  258.90 ล้านบาท

- กระเทียมแห้งเป็นผล

  ปริมาณ  18 ตัน

  มูลค่า  0.43 ล้านบาท

- กระเทียมแห้งไม่เป็นผง

  ปริมาณ 1,248 ตัน

  มูลค่า  11.89 ล้านบาท

 


37. ข้อมูลพื้นฐานทั้วไป กระเทียม

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  71,270 ครัวเรือน

ผลผลิต  104,832 ตัน

ต้นทุนการผลิต  15.78 บาท /กก.


36. มีการส่งออกมันฝรั่งไปประเทศใดบ้าง และมีมูลค่าเท่าใด

มีการส่งออกมันฝรั่งสู่ประเทศ ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ไต้หวัน เกาหลี- มันฝรั่งสด / แช่แข็ง

- มันฝรั่งสด / แช่แข็ง

  ปริมาณ  26 ตัน

  มูลค่า  2.70 ล้านบาท

- มันฝรั่งดิบ / สุก แช่แข็ง

  ปริมาณ  1 ตัน

  มูลค่า  0.04 ล้านบาท

- มันฝรั่งปรุงแต่งม่ใช้น้ำส้มสายชู

  ปริมาณ  41 ตัน

  มูลค่า  7.10 ล้านบาท

- มันฝรั่งปรุ่งแต่งไม่แช่เย็นจนแข็ง

  ปริมาณ  76 ตัน

  มุลค่า  9.69 ล้านบาท

ราคาส่งออก  103.95 บาท / กก.


35. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป มันฝรั่ง

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  11,408 ครัวเรือน

ผลผลิต

   - พันธุ์บริโภค  11,886 ตัน

   - พันธุ์โรงงาน  74,852 ตัน

ต้นทุนการผลิต

   - พันธุ์บริโภค  6.29 บาท/กก.

   - พันธุ์โรงงาน  6.03 บาท/กก.


34. ผลผลิตโลก การส่งออก การนำเข้า ของสับปะรด

ผลผลิตโลก : 14.85 ล้านตันสด

   - บราซิล  1.47 ล้านตันสด

   - จีน  1.27 ล้านตันสด

   - อินเดีย  1.10 ล้านตันสด

   - ฟิลิปปินส์  1.64 ล้านตันสด

   - อินโดนีเซีย  0.45 ล้านตันสด

การส่งออก

สับปะรดกระป๋อง  1.01 ล้านตัน

   - ไทย  0.38 ล้านตัน

   - ฟิลิปปินส์  0.19 ล้านตัน

   - อินโดนีเซีย 0.15 ล้านตัน

การนำเข้าโลก

สับปะรดกระป๋อง  0.97 ล้านตัน

   - สหรัฐอเมริกา  0.31 ล้านตัน

   - เยอรมัน  0.13 ล้านตัน

   - ญี่ปุ่น  0.05 ล้านตัน


33. ราคาส่งออก FOB ของสับปะรด

ราคาส่งออก FOB

   - สับปะรดกระป๋อง  23.94 บาท/กิโลกรัม

   - น้ำสับปะรด  40.79 บาท/กิโลกรัม


32. ราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้

4.00 บาท/กิโลกรัม


31. มูลค่าการส่งออกสสับปะรด

สับปะรดกระป๋อง

- สหรัฐอเมริกา

   ปริมาณ  96,658 ตัน

   มูลค่า  2,638 ล้านบาท

- เยอรมัน 

   ปริมาณ  52,034 ตัน

   มูลค่า  1,036 ล้านบาท

- ญี่ปุ่น

   ปริมาณ  23,162 ตัน

   มูลค่า  689 ล้านบาท

น้ำสับปะรด

- เนเธอร์แลนด์

   ปริมาณ  51,882 ตัน

   มูลค่า  2,150 ล้านบาท

- สหรัฐอเมริกา 

   ปริมาณ  23,350 ตัน

   มูลค่า  843 ล้านบาท

- สเปน

   ปริมาณ  8,892 ตัน

   มูลค่า  372 ล้านบาท

ใช้ในประเทศ  0.350 ล้านตัน


30. ข้อมูลพื้นฐานสับปะรด ปี 2546

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  -

พื้นที่เก็บเกี่ยว  593,000 ไร่ (ปี 2547)

ผลผลิต  2,125,341 ตัน (ปี 2547)

ผลผลิตต่อไร่  3,584 กิโลกรัม (ปี 2547)

ต้นทุน  1.90 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณส่งออก  10,847 ล้านตันสด


29. ราคาส่งออก FOB ของทุเรียน ปี 2546

ราคาส่งออก FOB (ปี 2546)

   - ทุเรียนสด  18,055 บาท/ตัน คิดเป็น 437 ดอลลาร์/ตัน

   - ทุเรียนแข่แข็ง  20,159 บาท/ตัน คิดเป็น 488 ดอลลาร์/ตัน

   - ทุเรียนกวน  89,083 บาท/ตัน คิดเป็น 2,155 ดอลลาร์/ตัน


28. ราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได้

- หมอนทอง 18,456 บาท/ตัน

- ชะนี  12,119 บาท/ตัน


27. มูลค่าการส่งออกทุเรียน ปี 2546

มูลค่าส่งออกรวม : 2,074 ล้านบาท

- จีน

   ปริมาณ 3,679 ตันสด

   มูลค่า 74 ล้านบาท    

- ฮ่องกง

   ปริมาณ 76,066 ตันสด 

   มูลค่า 720 ล้านบาท

-ไต้หวัน

   ปริมาณ 31,244 ตันสด

   มูลค่า 648 ล้านบาท

ใช้ในประเทศ  829,071 ตัน


26. ข้อมูลพื้นฐานทุเรียน ปี 2547

พื้นที่ให้ผล  730,315 ไร่

ผลผลิต  969,071 ตัน

ผลผลิตต่อไร่  1,327 กิโลกรัม

แหล่งเพาระปลูกที่สำคัญ  จันทบุรี, ระยอง, ชุมพร, นครศรีธรรมราช

ปริมาณส่งออกรวม  140,000 ตันสด


25. ราคาส่งออก FOB ของมังคุด ปี 2546

ราคาส่งออก FOB (ปี 2546)

   - มังคุดสด  22,636 บาท/ตัน คิดเป็น 548 ดอลลาร์/ตัน

   - มังคุดแช่แข็ง  54,271 บาท/ตัน คิดเป็น 1,313 ดอลลาร์/ตัน


24. ราคามังคุดคละที่เกษตรกรขายได้

29,000 บาท/ตัน


23. มูลค่าการส่งออกมังคุดรวม ปี 2546

มูลค่าส่งออกรวม ปี 2546

- ฮ่องกง

   ปริมาณ  8,822 ตัน

   มูลค่า  158 ล้านบาท

- ไต้หวัน

   ปริมาณ  2,226 ตัน        

   มูลค่า  50 ล้านบาท

- ญี่ปุ่น

   ปริมาณ  496 ตัน  

   มูลค่า  68 ล้านบาท

- จีน 

   ปริมาณ  1,217 ตัน

   มูลค่า  16 ล้านบาท

ใช้ในประเทศไทย 228,388 ตัน


22. ข้อมูลพื้นฐานมังคุด ปี 2547

พื้นที่ให้ผลผลิต  277,136 ไร่

ผลผลิต  253,238 ตัน

ผลผลิตต่อไร่  914 กิโลกรัม

ต้นทุน  10,010 บาท/ตัน

ปริมาณส่งออกรวม  24,850 ตัน


21. ราคาส่งออก FOB ของลำไย

- ลำไยสด 20,720 บาท/ตัน คิดเป็น 501 ดอลลาร์/ตัน

- ลำไยแห้ง 42,457 บาท/ตัน คิดเป็น 1,027 ดอลลาร์/ตัน

- ลำไยแช่แข็ง 25,736บาท/ตัน คิดเป็น 623 ดอลลาร์/ตัน

- ลำไยกระป๋อง 36,603 บาท/ตันคิดเป็น 886 ดอลลาร์/ตัน


20. ราคาลำไยสดคละชนิดที่เกษตรกรขายได้

15,650 บาท/ตัน


19. ตลาดส่งออกลำไยที่สำคัญ

ลำไยสด

ส่งออกรวม 

   ปริมาณ  81,925 ตัน

   มูลค่า  1,697.52 ล้านบาท

- จีน 

   ปริมาณ  12,771 ตัน

   มูลค่า  226.45 ล้านบาท

- ฮ่องกง 

   ปริมาณ  31,528 ตัน

   มูลค่า  536.34 ล้านบาท

- ไต้หวัน

   ปริมาณ  3,382 ตัน

   มูลค่า  94.27 ล้านบาท

ลำไยอบแห้ง

ส่งออกรวม 

   ปริมาณ  59,157 ตัน

   มูลค่า  2,511.64 ล้านบาท

- สิงคโปร์

   ปริมาณ  205 ตัน

   มูลค่า  43.59 ล้านบาท

- ฮ่องกง

   ปริมาณ  706 ตัน

   มูลค่า  122.29 ล้านบาท

- ไต้หวัน

   ปริมาณ  87 ตัน

   มูลค่า  16.97 ล้านบาท

ลำไยแข่แข็ง

ส่งออกรวม 

   ปริมาณ  807 ตัน

   มูลค่า  20.77 ล้านบาท

- สิงค์โปร์

   ปริมาณ  47 ตัน

   มูลค่า  0.36 ล้านบาท

- ฮ่องกง 

   ปริมาณ  424 ตัน

   มูลค่า  3.27 ล้านบาท

- ไต้หวัน

   ปริมาณ  19 ตัน

   มูลค่า  0.32 ล้านบาท

ลำไยกระป๋อง

ส่งออกรวม 

   ปริมาณ  13,541 ตัน

   มูลค่า  495.64 ล้านบาท

- จีน

   ปริมาณ  167 ตัน

   มูลค่า  5.54 ล้านบาท

- มาเลเซีย

   ปริมาณ  5,430 ตัน

   มูลค่า  178.87 ล้านบาท

- สิงคโปร์

   ปริมาณ  3,197 ตัน

   มูลค่า  116.87 ล้านบาท


18. ข้อมูลพื้นฐานลำไย ปี 2546

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  102,365 ครัวเรือน

พื้นที่ให้ผล  688,281 ไร่ (ปี 2547)

ผลผลิต  544,575 ตัน (ปี 2547)

ผลผลิตต่อไร่  791 กิโลกรัม (ปี 2547)

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  13,980 บาท/ตัน (ปี 2547)

เป้าหมายการส่งออก ปี 2547

   - ปริมาณรวม  390,000 ตันสด

   - มูลค่า  5,554 ล้านบาท


17. ผลผลิต การส่งออก การนำเข้าชา ปี 2545 เป็นอย่างไร

ผลผลิตของโลกในปี 2545 : ปริมาณ 3.10 ล้านตัน

   (1) อินดีย  ปริมาณ 0.83 ล้านตัน

   (2) จีน  ปริมาณ 0.67 ล้านตัน

   (3) ศรีลังกา  ปริมาณ 0.31 ล้านตัน

การส่งออกของโลกในปี 2545 : ปริมาณ 1.47 ล้านตัน มูลค่า 2,741.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (1) ศรีลังกา  ปริมาณ 0.29 ล้านตัน

   (2) จีน  ปริมาณ 0.25 ล้านตัน

   (3) อินเดีย  ปริมาณ 0.21 ล้านตัน

การนำเข้าในปี 2545 : ปริมาณ 1.44 ล้านตัน มูลค่า 2,821.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (1) รัสเซีย  ปริมาณ 0.17 ล้านตัน

   (2) อังกฤษ  ปริมาณ 0.16 ล้านตัน

   (3) ปากีสถาน  ปริมาณ 0.10 ล้านตัน


16. ราคาขายของเกษตรกร ราคาส่งออก ราคาตลาดต่างประเทศของชา เป็นอย่างไร

ราคาที่เกษตรกรขายได้

   - ใบชาสดพันุ์อัสสัม (บาท/กก.)  8-14 บาท

   - ใบชาจีนสด (บาท/กก.)  50-100 บาท

   - ใบชาแห้งพันธุ์อัสสัม (บาท/กก.)  100-150 บาท

   - ใบชาจีนแห้ง (บาท/กก.)  800-1,00 บาท

ราคาส่งออก

   - ชาแห้งพันธุ์อัสสัม (บาท/กก.)  150-300 บาท

   - ชาจีนแห้ง (บาท/กก.)  1,000-3,000 บาท

ราคาตลาดต่างประเทศที่ไทยนำเข้า

   -ใบชาแห้งจากจีน (บาท/กก.)  10-70 บาท

   -ใบชาแห้งจากศรีลังกา (บาท/กก.)  90-500 บาท

   -ใบชาแห้งจากญี่ปุ่น (บาท/กก.)  300-2,000 บาท


15. การส่งออก การนำเข้าชา

ส่งออกไปประเทศใดบ้าง :  ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และเนเธอแลนด์

- ชาใบ

   ปริมาณ (ตัน)  750.99 ตัน

   มูลค่า (ล้านบาท)  60.76 ล้านบาท

- ผลิตภัณฑ์ชา

   ปริมาณ (ตัน)  439.61 ล้านบาท

   มูลค่า (ล้านบาท)  49.28 ล้านบาท

นำเข้าจากประเทศใดบ้าง  :  ไต้หวัน จีน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และอินเดีย

- ชาใบ

   ปริมาณ (ตัน)  1,769.71 ตัน

   มูลค่า (ล้านบาท)  97.58 ล้านบาท

- ผลิตภัณฑ์ชา

   ปริมาณ (ตัน)  3,693.35 ตัน

   มูลค่า (ล้านบาท)  152.30 ล้านบาท


14. ข้อมูลพื้นฐานชา

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  20,000 ครัวเรือน

พื้นที่เก็บเกี่ยว  97,355 ไร่

แหล่งปลูกที่สำคัญ : เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ และแม่ฮ่องสอน

ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่  33,961 ตัน และ 356 กิโลกรัม/ไร่

ต้นุทนต่อไร่

   - ชาอัสสัม  4,000 บาท

   - ชาจีน  25,000 บาท


13. ผลผลิต การส่งออก การนำเข้ากาแฟ ปี 2545 เป็นอย่างไร

ผลผลิตของโลกในปี 2545 : ปริมาณ 7.67 ล้านตัน

   (1) บราซิล : ปริมาณ 2.39 ล้านตัน

   (2) เวียดนาม : ปริมาณ 0.69 ล้านตัน

   (3) โคลัมเบีย : ปริมาณ 0.66 ล้านตัน

การส่งออกของโลกในปี 2545 : ปริมาณ 5.48 ล้านตัน มูลค่า 5,060 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (1) บราซิล : ปริมาณ 1.551  ล้านตัน มูลค่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (2) เวียดนาม : ปริมาณ 0.719 ล้านตัน มูลค่า 291 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (3) โคลัมเบีย : ปริมาณ 0.579 ล้านตัน มูลค่า 780 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การนำเข้าในปี 2545 : ปริมาณ 5.19 ล้านตัน มูลค่า 5,570 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (1) สหรัฐฯ : ปริมาณ 1.163 ล้านตัน มูลค่า 1,369 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (2) เยอรมัน : ปริมาณ 0.858 ล้านตัน มูลค่า 901 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

   (3) ญี่ปุ่น : ปริมาณ 0.400 ล้านตัน มูลค่า 527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


12. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปสินค้ากาแฟ

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  25,000 ครัวเรือน

พื้นที่เก็บเกี่ยว  419,879 ไร่

ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่  59,793 ตัน 142 กิโลกรัม/ไร่

ต้นทุนต่อไร่  30.62 บาท/ไร่

ส่งออกไปประเทศใดบ้าง

- เมล็ดกาแฟ : นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์

   ปริมาณ (ตัน) : 183.29 ตัน

   มูลค่า (ล่านบาท) : 49 ล้านบาท

- กาแฟสำเร็จรูป : นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย

   ปริมาณ (ตัน) : 1,085.71 ตัน

   มูลค่า (ล้านบาท) : 177.86 ล้านบาท

ใช้ในประเทศ  45,000 ตัน

ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท)  31.61 บาท

ราคาส่งออก  589 ดอลลาร์/ตัน

ราคาตลาดต่างประเทศ (นิวยอร์ค)  35.34 บาท/กก.

 


11. ขอทราบราคาส่งออกของไทยกับราคาตลาดต่างประเทศ

               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี ของไทยและตลาดโลก

                                                                                           บาท/กก.

                            ไทย                  สิงคโปร์        โตเกียว       อินโดนีเซีย

ปี          ยางแผ่น        ยาง       น้ำ          ยางแผ่น          ยางแผ่น         ยางแผ่น

          รมควันชั้น 3    แท่ง    ยางข้น    รมควันชั้น 3    รมควันชั้น 3   รมควันชั้น 3 

2542     23.50       22.65   19.87       23.07             23.03            23.09 

2543     26.67       25.70   22.97       26.33             27.58            25.54

2544     25.34       23.90   21.15       25.25             23.75            22.74

2545     32.70       31.49   25.62       32.30             33.42            32.03

2546     44.47       41.90   35.12       44.55             46.85            41.50


10. ปริมาณมูลค่าส่งออกยางธรรมชาติของไทยมีเท่าใด และประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีอะไรบ้าง ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

                              มูลค่า (ล้านตัน)       ปริมาณ (พันล้านบาท)

                 จีน           อเมริกา         ญี่ปุ่น          มาเลเซีย     รวมทั้งหมด

  ปี      ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า

2542    0.23    5.3     0.25      6.0     0.50    12.0    0.17     3.9     1.89     43.9

2543    0.46   12.0    0.34      6.7     0.52    14.1    0.32     6.7     2.37     60.7

2544    0.48   12.0    0.27      6.9     0.47    13.0    0.35     7.5     2.33     58.7

2545    0.50   15.4    0.30      8.9     0.54    16.1    0.45    10.7    2.55     74.6

2546    0.70   29.8    0.24      9.7     0.55    22.6    0.44    16.5    2.81   115.8


9. ข้อมูลพื้นฐานยางพารา

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร  1,148,967 ครัวเรือน

พื้นที่ปลูก  12.913 ล้านไร่

พื้นที่กรีด  8.422 ล้านไร่

ผลผลิต  2.939 ล้านต้น

ผลผลิตต่อไร่  282 กิโลกรัม

ต้นทุนต่อไร  27.76 บาท/กิโลกรัม

เวลาใดที่กรีดยางเหมาะสมที่สุด

   - 03.00-06.00 น.

   - 06.00-08.00 น. ผลผลิตลด 4-5%

   - 08.00-11.00 น. ผลผลิตลด 16%

   - 11.00-13.00 น. ผลผลิตลด 25%


8. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปข้าว

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร : 3.7 ล้านครัวเรือน

พื้นที่ปลูก

   - นาปี  57.7 ล้านไร่

   - นาปรัง 8.7 ล้านไร่

ผลผลิต

   - นาปี  20.9 ล้านตันข้าวเปลือก

   - นาปรัง 5.9  ล้านตันข้าวเปลือก

ต้นทุนการผลิต : 4,752 บาทต่อตัน

การส่งออก

ข้าวขาว  ปี 2546 ส่งออก

   - ปริมาณ 5.945 ล้านตัน

   - มูลค่า  51.41 ล้านตัน

ข้าวหอมมะลิ  ปี 2546 ส่งออก

   - ปริมาณ 1.399 ล้านตัน

   - มูลค่า   25.27 ล้านบาท


7. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปไข่ไก่

ผลผลิต (ล้านฟอง) : 9,379

ต้นทุนการผลิต (บาท/ฟอง) : 1.5

ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ฟอง) : 1.45

ราคาส่งออก F.O.B. (บาท/ฟอง) : 1.64

ประเทศคู้ค้าที่สำคัญ : ฮ่องกง 203.40, 332.67


6. ผลผลิต การส่งออก การนำเข้า ของไก่ในปี 2546 เป็นอย่างไร

ผลผลิตของโลกในปี 2546

  (1) สหรัฐอเมริกา  14.61 ล้านตัน

  (2) จีน  10.13 ล้านตัน

  (3) บราซิล  7.83 ล้านตัน

การส่งออกของโลกในปี 2546

  (1) สหรัฐอเมริกา  2.23 ล้านตัน

  (2) บราซิล  1.72 ล้านตัน

  (3) สหภาพยุโรป  0.70 ล้านตัน

การนำเข้าของโลกในปี 2546

  (1) รัสเซีย  0.99 ล้านตัน

  (2) ญี่ปุ่น  0.75 ล้านตัน

  (3) จีน  0.40 ล้านตัน


5. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปไก่เนื้อ

ส่งออกไปประเทศใดบ้าง : ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ มาเลเซีย

   ปริมาณ (ตัน) : 370,760 ตัน

   มูลค่า (ล้านบาท) : 24,787 ล้านบาท

ส่งออกไปประเทศใดบ้าง : สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้

   ปริมาณ (ตัน) : 128,635 ตัน

   มูลค่า (ล้านบาท) : 15,904 ล้านบาท

ราคาเกษตรกรขายได้ : 26.92 บาท/กก.

ราคาส่งออก : ไก่สดแช่แข็ง 66,855 บาท/ตัน

 


4. อยากทราบวิธีการส่งตัวอย่างและการชำระเงิน

การส่งตัวอย่างและการชำระเงิน

1. ถ้าผู้ใช้บริการในสถานีที่ติดต่อด้วยตัวเองให้นำตัวอย่งประมาณ 300-500 กรัม พร้อมเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์ไปชำระตามจำนวนตัวอย่างและรายการที่ตรวจวิเคราะห์

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถไปสถานีที่ติต่อได้ให้ส่งตัวอย่างอาหารสัตว์บรรจุถุงหรือภาชนะพลาสติกปิดสนิทประมาณ 300-500 กรัม ทางไปรษณีย์พร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ปท. ราชเทวี ถึงผู้อำนวยการกองาคลังกรมปศุสัตว์ราชเทวี พญาไท กรุงเทพฯ หากชำระเงินไม่ครบถ้วน กองจะพิจารณาดำเนินการตามเงินที่ได้รับ


3. ค่าบริการเท่าไร ในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน

อัตราค่าบริการ

1.  วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน 250 บาท/ตัวอย่าง

2.  วิเคราะปริมาณไขมัน 200 บาท/ตัวอย่าง

3.  วิเคราะห์ปริมาณกาก 200 บาท/ตัวอย่าง

4.  วิเคราะห์ปริมาณความชื้น 100 บาท/ตัวอย่าง

5.  วิเคราะห์ปริมาณเถ้า 150 บาท/ตัวอย่าง

6.  วิเคราะห์ปริมาณทราย 250 บาท/ตัวอย่าง

7.  วิเคราะห์การปลอมปนขนไก่ในปลาป่น 200 บาท/ตัวอย่าง

8.  วิเคราะห์การปลอมปนอื่น ๆ ในปลาป่น 300 บาท/ตัวอย่าง

9.  การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) 5,000 บาท/ตัวอย่าง

10.การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณอะฟลาทอกซิน 700/บาทตัวอย่าง

11. การวิเคราะห์ค่า ยูรีเอส แอคทิวิตี้ (Urease Activity) 200บาท/ตัวอย่าง


2. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมนมีการตรวจอะไรบ้าง เสียค่าตรวจเท่าไร

การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน ให้บริการตรวจวิเคระห์ดังนี้

   หาสารตกค้างยาสัตว์ชนิดNitrofurans metabolites,Chloramphenicol,Beta agonist groups และ Sulfonamide groups ในเนื้อสัตว์ ตับ ปัสสาวะ ซีรั่มให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศ อัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 1,000-2,500 บาท

   หาสาร่ตกค้างยาสัตว์ชนิด Beta agonist groups และ Sulfonamide groups ในเนื้อสัตว์ ปัสสาวะและซีรั่มเพื่อทำการรัรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแก้ไขปัญหาการใช้ สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในประเทศ ตัวอย่างจะเก็บส่งตรวจโดยสัตวแพทย์ภาครัฐ รวมทั้งตรวจรับรองเนื้องสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์อนามัยให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้า


1. การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีอาหารสารตกค้างและสารปนเปื้อนมีการจรวจอะไรบ้าง เสียค่าตรวจเท่าไร

- ตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลง (Organochlorines และ Synthetic Pyrethroids) ในไขมัน เนื้อสัตว์ ให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าส่งออก ต่างประเทศ อัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 600- 1,000 บาท

- ตรวจสารตกค้างโลหะหนัก (สำหรับ 1 ธาตุ) ให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้า อัตราค่าบริการ 600 บาท

- ตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลง (Organochlorines และ Synthetic Pyrethroids) ในไขมันสัตว์ เนื้อสัตว์


Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร