ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >กรมส่งเสริมสหกรณ์

223. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งสิ้น 28 โครงการ ดังนี้

   (1)  โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงหอยแครงและหอยนางรมแบบยั่งยืน

   (2)  โครงการเผยแพร่และผลิตพืชอนามัยปลอดภัยสารพิษในปีการท่องเที่ยวไทย

   (3)  โครงการผลิตลูกสุกรพันธุ์ดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร

   (4)  โครงการรักษาระดับราคาสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรณ ปี 2536/37

   (5)  โครงการรักษาระดับราคาสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2537/38

   (6)  โครงการตัดวงจรสุกรแม่พันธุ์ของสหกรณ์ ปี 2536/37

   (7)  โครงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มสตรีสหกรณ์

   (8)  โครงการแทรกแซงตลาดหัวใหญ่ของสหกรณ์ฤดูการผลิต ปี 2539/40

   (9)  โครงการส่งเสริมช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2539/40

   (10) โครงการแทรงแซงตลาดหอมหัวใหญ่ ปีการผลิต 2542/43

   (11) โครงการแทรกแซงเงาะภาคใต้ ปี 2543

   (12) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์

   (13) โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม

   (14) โครงการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์

   (15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อจัดซื้อเตาอบลำไย ปี 2545

   (16) โครงการส่งเสริมกำดำเนินธุรกิจศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยวิธีสหกรณ์

   (17) โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกรเป็นผู้จัดหาปี 2542

   (18) โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกรเป็นผู้จัดหาปี 2543

   (19) โครงการแทรกแซงตลาดกระเทียมของสหกรณ์ ปีการผลิต 2539/40

   (20) โครงการแทรกแซงตลาดเกลือทะเล ปี 2542

   (21) โครงการแทรกแซงตลาดถั่วเหลืองโดยขบวนการสหกรณ์ ปี 2538

   (22) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ปี 2544

   (23) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันการเกษตรกร ปี 2543

   (24) โครงการรับจำนำ/รับขายฝากกระเทียมสหกรณ์ ปี 2535/36

   (25) โครงการส่งเสริมสหกรณ์โคนมภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร

   (26) โครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเตาอบลำไย ปี 2539

   (27) โครงการส่งเสิรมให้สมาชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

   (28) โครงการส่งเสริมช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ปี 2545


222. โครงการที่ได้รับการสนันสนุนจากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีอะไรบ้าง

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนี้

   (1)  โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและการบริการตลาดข้าวปีการผลิต 2539/40

   (2)  โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและการบริการตลาดข้าวปีการผลิต 2542/43

   (3)  โครงการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบของสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

   (4)  โครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในการจัดหาปัจจัยการผลิต

   (5)  โครงการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร (เครื่องจักรกลการเกษตร)


221. บุคคลภายนอกจะเข้าใช้บริการห้องสมุดและยืมหนังสือได้หรือไม่

บุคคลภายนอกก็สามารถเข้าใช้บริการของห้องสมุดและยืมหนังสือได้เช่นเดียวกับบุคลากรของกรมฯ กล่าวคือถ้าผู้ใช้บริการจะยืมหนังสือเล่มใดก็ให้ติดที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน โดยการนำหนังสือเล่มที่ต้องการมาขอยืมที่เคาน์เตอร์พร้อมกับบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประชาชนหรือบัตรนิสิตนักศึกษาบัตรบัตรหนึ้ฃ่งมาแสดง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะขอบัตรประจำตัวไว้เมื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเสร็จแล้วก็สามารถนำหนังสือที่จะยืมออกจากห้องสมุดไปได้ มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ในกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสวือไว้บริการเพียงเล่มเดียว ก็จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการของนำหนังสือออกไปถ่ายสำเนาข้างนอกห้องสมุดได้ แต่จะต้องนำมาส่งคืนให้ห้องสมุดในวันเดียวกันนั้น


220. ห้องสมุดมีหนังสือประเภทใดบ้างที่ให้บริการ

ห้องสมุดมีหนังสือและวัสดุสารนิเทศต่างๆ ไว้สำหรับบริการผู้ใช้ซึ่งมีทั้งบุคลากรในสังกัดกรมฯและบุคคลภายนอกโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

   1. หนังสือ ตำราวิชาการทั่วไป

   2. หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการผลงานทางวิชาการ (ว.) เฉพาะเรื่องสหกรณ์

   3. หนังสือนวนิยาย

   4. สิ่งพิมพ์รัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ

   5. วารสารทางวิชาการ


219. หน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มงานติดตามการให้สินเชื่อ ส่วนบริหารเงินทุน สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

1. รวบรวมข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์และจำแนกประเภทลูกหนี้เงินกู้ยืมตามอายุหนี้ และตามโครงการที่เป็นสาเหตุที่ตั้งหนี้

2. ติดตามและนำเสนอแนวทางการแก้ไขกรณีลูกหนี้ผิดนัดสัญญา เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตลอดจน ฟ้องร้องและดำเนินคดี

3. นำเสนอขออนุมัติขอผ่อนผันและปรับปรุงโครงสร้างหนี้

4. ตอบข้อหารือและจัดทำคำแนะนำเงินทุนที่กรมฯ ได้รับสนับสนุน รวมทั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์

5. ตรวจสอบการใช้เงินกู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

6. ประเมินผลการใช้เงินกู้ในแต่ละกองทุน

7. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรรายย่อย

8. ประสานงานแหล่งเงินทุนกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


218. ห้องสมุดจะมีพัฒนาการในรูปแบบอะไรบ้าง

ห้องสมุดจะพัฒนาเพื่อให้มีความทันสมัย ซึ่งขณะนี้กำลังเสนอโครกการห้องสมุดอัตโนมัติ  E-Library โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานห้องสมุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


217. อยากทราบว่าห้องสมุดมีขั้นตอนการยืมอย่างไร

ห้องสมุดมีขั้นตอนการยืมดังนี้

   1. เมื่อได้หนังสือที่ต้องการจะยืมมาแล้วให้นำมาที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

   2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะลงข้อมูลของผู้ในบัตรคู่หนังสือเล่มนั้นแล้วประทับตรา วันที่กำหนดส่งซึ่งตามระเบียบได้กำหนดให้ยืมได้ 1 สัปดาห์ ถ้าหนังสือเล่มใด ยังไม่มีบัตรคู่หนังสือเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงรายการต่างๆ ไว้ในห้องสมุดยืมเป็นชี่อหนังสือ ชื่อผู้ยืม หน่วยงาน สำนัก กอง วันที่ยืม วันกำหนด ลงไว้ในห้องสมุดซึ่งแยกประเภทไว้ 3 เล่ม คือ

      (1) สมุดยืมหนังสือวิชาการทั่วไป

      (2) สมุดยืมเอกสารทางวิชาการสหกรณ์ (ว.)

      (3) สมุดยืมหนังสือนวนิยาย และประทับตราวันที่กำหนดส่งคืนห้องสมุดไว้ในบัตรกำหนดส่งซึ่งอยู่ด้านหลังปกในของหนังสือ

   3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บบัตรคู่หนังสือที่ผู้ยืมลงข้อมูลแล้วไว้เป็นหลักฐานของการยืมทุกครั้ง


216. อยากทราบว่าห้องสมุดมีให้บริการอะไรบ้าง

ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์มีบริการต่างๆ ดังนี้

   1. บริการให้ยืม-คืนหนังสือ

   2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

   3. บริการสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet

   4. บริการรายชื่อหนังสือใหม่

   5. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด


215. การรับรองสำเนาถูกต้อง กำหนดให้ข้าราชการระดับใดเป็นผู้รับรอง

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเน้นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตังบรรจงและตำแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ


214. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการลงชื่อย่อกำกับในหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ

หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา


213. งานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีความหมายว่าอย่างไร

งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้นแต่การจัดการทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จึงถึงการทำลาย


212. การพิมพ์หนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

คำขึ้นต้น  กราบเรียน

คำลงท้ายใช้ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง


211. ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันจำนวนกี่แห่ง

สถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์มีจำนวน 565 แห่ง ซึ่งจำหน่ายน้ำมันของบริษัท

   - บางจาก 434 แห่ง                       

   - ปตท. 57 แห่ง

   - เอสโซ่  7 แห่ง                       

   - เชลล์  2 แห่ง

   - คาลเท็กซ์  2 แห่ง                       

   - ทีพีไอ 9 แห่ง

   - คอสโม่  9 แห่ง                        

   - อื่นๆ 45 แห่ง


210. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีอะไรบ้าง

สมาชิกสหกรณ์ได้รับยกเว้นภาษี

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

2. ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์และออมสินพิเศษ ที่ได้รับจากสหกรณ์ทั้งจำนวน

3. ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข

    - ฝากเป็นรายเดือนติดต่อกัน

    - มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วันเริ่มฝาก

    - มียอดฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกิน 25,000.- บาทต่อเดือน

    - รวมจำนวนเงินฝากไม่เกิน 600,000.- บาท


209. สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีอะไรบ้าง

สหกรณ์ทุกประเภทได้รับการยกเว้นภาษี

   1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์

   2. ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่สหกรณ์ฝากธนาคารสหกรณ์ และชุมชนสหกรณ์

   3. ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้สมาชิกและสหกรณ์อื่นกู้ยืม

   4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรหกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

   5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าหรือบริการไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี


208. สมาชิกสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ที่เข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบสถาบันเกษตรกร ได้รับสิทธิประโยชน์รายย่อยนโยบายอไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการนี้?

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้ฯ จะได้รับการลดภาระหนี้โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ทุกครั้งที่มีการส่งชำระหนี้และใช้อาสที่ได้รับการลดภาระหนี้ไปฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งเป็นมาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือมสมาชิกที่มีภาระหนี้สินหนัก และขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันเกษตรกร ให้สมาชิกเหล่านั้นมีช่องทางประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มเงินออมในครอบครัวและนำไปขายการลงทุนในการประกอบอาชีพ ทำให้พิ่มความสามารถในการส่งชำระหนี้ในอนาคตได้


207. การควบคุมภายใน มีความสำคัญกับการดำเนินงานของสหกรณ์หรือไม่ ?

   สหกรณ์เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียต่างๆ ในสหกรณ์ เช่น เงินสดขาดบัญชี สินค้าขาดบัญชี ลูกหนี้ค้างชำระนาน ดอกเบี้ยเงินกู้เรียกเก็บไม่ได้ หรือ การใช้สินทรัพย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ในการทำงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย และทำให้ทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ลดน้อยลงส่งผลกระทบถึงการดำเนินงานในทุกด้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากขาดการควบคุมภายใน

   การควบคุมภายใน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกสหกรณ์ไม่ว่าสหกรณ์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ผ็บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีระเบียบการควบคุมภายในที่ดีขึ้นในสหกรณ์ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์


206. การควบคุมภายใน หมายถึงอะไร?

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรของหน่วยงานองค์กรนั้นๆ ได้ร่วกันกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกควบคุม การปฎิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ผู้ปฎิบัติเกิดความมั่นใจว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานนั้นๆ

วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมภายใน มี 3 ประการ ได้แก่

   1. การดำเนินงานมีปประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า

   2. รายงานการเงินถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา

   3. มีการปฎิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของผู้บริหาร


205. แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร?

   สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิก ตลอดจนการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิก สหกรณ์จึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกตามจุดมุ่งหมายได้

   ผลกระทบจากการแข่งขันการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันสหกรณ์มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบตลาด จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีหลักการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์

   ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยลง หากสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ เพราะกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์จะช่วยชี้แนะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของสหกรณ์ให้ความสำคัญในการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์บนวิถีทางที่ยึดมั่นในหลักการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของการจัดทำแผนกลยุทธ์จะช่วยตอบคำถามที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

   - ปัจจุบันสหกรณ์อยู่ที่ใด

   - กำลังจะไปที่ใดในอนาคต

   - ทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นได้


204. ระบบบัญชีเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และปัญหาที่เกิดจาเกิดขึ้นกับการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ในภาคการเกษตรที่ไม่มีพนักงาน?

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สหกรณ์ที่มีพนักงานในการจำทำงบดุลบัญชีกำไร-ขาดทุนให้เสร็จ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ


203. ระบบบัญชีสหกรณ์มีความสำคัญอย่างไรกับการบริหารจัดการของสหกรณ์?

ระบบับญชีเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวางแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานของสหกรณืให้มีประสิทธภาพและประสิทธิผล สร้ามความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้กับสหกรณ์


202. การส่งชำระเงินกู้ตาม โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครกงสร้างภาคเกษตรจะต้องทำอย่างไร

การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จากสหกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนภายใต้ โครงการเงินกู้เพื่อปปรับโครงสร้างภาคเกษตร ให้ดำเนินการดังนี้

   1. ให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานางเลิ้งเลขที่บัญชี 000-1-07423-4

   2. เมื่อสหกรณ์ได้นำเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้สหกรณ์ถ่ายเอกสารการโอนเงินให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการส่งเงิน(ตามแบบ) ให้กรมทราบ


201. ลูกหนี้เงินกู้กองทุนต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอะบ้าง

1. ลูกหนี้เงินกู้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

2. ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

3. ลูกหนี้เงินกู้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์

4. ลูกหนี้เงินกู้เงินทุนมูลนิธิฟรีดิกเอแบร์ท

5. ลูกหนี้เงินกู้เงินทุนทำการแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

6. ลูกหนี้เงินกู้เงินทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด

7. ลูกหนี้เงินกู้กองทุนโครงการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย

8. ลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์


200. เงินกู้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/2548 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะได้รับอีกหรือไม่

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอโครงการไบยังคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามวงเงินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อนำมาจัดสรรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์แลองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรดำเนินการ

   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความรวดเร็วในการจัดสรรเงินให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์จึงให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลตามความต้องการปุ๋ยโครงการฯ ปี 2547/2548 (หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1110/1197 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547)


199. การขอกู้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กู้ได้ในกรณีใดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสงค์จะขอกู้จะดำเนินการอย่างไร?

1. เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะกรณี

   1.1 ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดเพื่อรักษาระดับราคาหรือยกระดับราคาสินค้าเกษตรกร

   1.2 พัฒนาโครงสร้างการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

   1.3 ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านสินเชื่อ

   เงินกองทุนนี้ ห้ามมิให้นำไปใช้เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติหรือได้รับความเสียหายจากการระบาดทำลายของสัตรูพืช

   สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอกู้ จะต้องเสนอโครงการผ่านสหกรณ์จังหวัดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา หากกรมฯ เห็นว่าโครงการเหมาะสมมีความเป็นไปได้จะเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการการพิจารณาช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลือด้านราคาและการตลาดสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์พิจารณากลั่นกรอง ก่อนนำนเสนอคณะกรรมการนโยบายและมามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พิจารณาอนุมัติ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนดำเนินการโครงการ

2. ลักษณะของโครงการ (ดำเนินการเพื่ออะไร,ลักษณะของกิจกรรมที่ดำเนินการ)

3.แผนและขั้นตอนดำเนินงาน

4. งบประมาณที่ใช้

5. ระยะเวลาดำเนินการ

6. แผนการใช้เงิน/การส่งคืนเงินกองทุน

7. ผลตอบแทนการลงทุน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้แก่

   2.1 การส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแก่เกษตรกร ให้เกษตรกรกู้เพื่อลงทุนในการผลิตและจำหน่ายผลิตผลวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   2.2 การพยุงราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยได้แก่ การซื้อหรือรับจำนำผลผลิต, การขายในปรเทศและต่างประเทศ

   2.3 การดำเนินการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อขจัดภัยร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร

   สหกรณ์/กลุ่เกษตรกร ที่ประสงค์จะขอกู้ จะต้องเสนอโครงการผ่านสหกรณ์จังหวัดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา หากกรมฯ เห็นว่าโครงการเหมาะสมมีความเป็นไปได้จะเสนอโครงการไปยังคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณากลั่นกรอง และเสนอของอนุมัติคณะรัฐมนตรี

   รายละเอียดของโครงการเป็นลักษณะเดียวกับเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร


198. มีเงินทุนอื่น ๆ อะไรบ้างที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์

เงินทุนอื่น ๆ 7 เงินทุนดังนี้

   (1) เงินทุนทำการแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการบริการตลาดข้าว ปีการผลิต 2543/2544

   (2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับฯ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

   (3) เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด

   (4) เงินรายได้นิคมสหกรณ์

   (5) เงินทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด

   (6) เงินทุนที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท

   (7) เงินทุนส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย


197. โครงการใดบ้างที่ได้รับเงินสนันบสนุนทั้งเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ทั้ง 2 กองทุน

เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรดังนี้

   (1) โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและการบริการตลาดข้าว ปีการผลิต 2544/2545

   (2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2546/2547

   (3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี2544/2545

   (4)โครงการเชื่อมโยงสสินเชื่อเพื่อการผลิตและการบริการตลาดข้าว ปีการผลิต 2543/2544


196. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรัท้งสิ้น 28 โครงการ ดังนี้

   (1) โครงการพัฒนาชีพการเลี้ยงหอยแครงและหอยนางรมแบบยั่งยืน

   (2) โครงการเผยแพร่และผลิตพืชอนามัยปลอดภัยสารพิษในปีการท่องเที่ยวไทย

   (3) โครงการผลิตลูกสุกรพันธุ์ดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร

   (4) โครงการรักษาระดับราคาสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2536/2537

   (5) โครงการรักษาระดับราคาสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2537/2538

   (6) โครงการตัดวงจรสุกรแม่พันธุ์ของสหกรณ์ ปี 2536/2537

   (7) โครงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มสตรีสหกรณ์

   (8) โครงการแทรกแซงตลาดหัวใหญ่ของสหกรณ์ฤดูการผลิต ปี 2539/2540

   (9) โครงการส่งเสริมช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสุกร ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2539/2540

   (10) โครงการแทรกแซงตลาดหอมหัวใหญ่ ปีการผลิต 2542/2543

   (11) โครงการแทรกแซงเงาะภาคใต้ ปี 2543

   (12) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์

   (13) โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์นม

   (14) โครงการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชองสหกรณ์

   (15) โครงการสนับสนุนสินเชื่อจัดซื้อเตาอบลำไย

ปี 2545

   (16) โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยวิธีสหกรณ์

   (17) โครงการจัดหรปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกร เป็นผู้จัดหาปี 2542

   (18) โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกรเป็นผู้จัดหาปี 2543

   (19) โครงการแทรกแซงตลาดกระเทียมของสหกรณ์ ปีการผลิต 2539/2540

   (20) โครงการแทรกแซงตลาดเกลือทะเล ปี 2542

   (21) โครงการแทรกแซงตลาดถั่วเหลืองโดยขบวนการสหกรณ์ ปี 2538

   (22) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ปี 2543

   (23) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ปี 2543

   (24) โครงการรับจำนำ/รับขายฝากกระเทียมสหกรณ์ ปี 2535/2536

   (25) โครงการส่งเสริมสหกรณ์โคนมภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร

   (26) โครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเตาอบลำไย ปี2539

   (27) โครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

   (28) โครงการส่งเสริมช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ปี 2545


195. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนสงเคาระห์เกษตรกรมีอะไรบ้าง

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนี้

   (1) โครงการเชื่อมฌยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและการบริการตลากข้าวปีการผลิต 2539/2540

   (2) โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและการบริการตลาดข้าวปีการผลิต 2542/2543

   (3) โครงการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายน้ำนมดิบของสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

   (4) โครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของสหรกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในการจัดหาปัจจัยการผลิต

   (5) โครงการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร (เครื่องจักรกลการเกษตร)


194. หลักเกณฑ์การเก็บเงินกพส.

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจ หน้าที่ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมการของสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมได้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน กพส. ดังนี้

ข้อ 1 คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

   1.1 สหกรณ์ทุกประเภท

   1.2 มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 50,000.- บาท และสำหรับสหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000.- บาท เว้นแต่ สหกรณ์นั้นต้องการดำเนินการตามโครงการพิเศษที่ทางราชการกำหนดหรือโครงการหรือโครงการที่ทางราชการมอบหมายให้สหกรณ์นั้นดำเนินการ

   1.3 มีวินัยทางการเงิน เป็นสหกรณ์ที่ไม่มีการทุจริตและไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางการบัญชี หากสหกรณ์มีข้อบกพร่อง ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการให้กู้สหกรณ์กู้ยืม

   2.1 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

   2.2 เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน หรือ ชำระหนี้เดิมที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน

ข้อ 3 ระยะเวลาการให้กู้

   3.1 เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ กรณีสหกรณ์กู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีภายในวัตถุประสงค์เดิมและวงเงินกู้เท่าเดิม จะให้กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในวัตถุประสงค์และวงเงินกู้เดิมได้ระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

          (1) ให้สหกรณ์จัดทำหนังสือสัญญากู้ยืมและหลักประกันเงินกู้ใหม่ทุกปี (หนังสือสัญญากู้ยืมครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ) พร้อมแนบแผนการดำเนินธุรกิจและสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ครั้งที่มีมติขอเงินกู้และขอเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และมติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมแทนสหกรณ์ พร้อมทั้งงบการเงินของสหกรณ์ (งบทดลองเดือนล่าสุด และงบดุลปีล่าสุด) ประกอบการขอเบิกเงินกู้ทุกครั้ง (ไม่ต้องจัดทำคำขอกู้ใหม่ทุกปี)

          (2) การขอกู้และเบิกเงินกู้ในปีที่ 2 และ 3 เพื่อนำเงินกู้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์จตะต้องไม่มีข้อบกพร่องทางการเงิน โดยพิจารณาจากงบการเงินของสหกรณ์ และสหกรณ์จะต้องส่งชำระหนี้เงินกู้เดิมให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกรับเงินกู้ใหม่

               ในการขอกู้เงินและเบิกเงินกู้ในปีที่ 2 และปีที่ 3 เมื่อสหกรณ์ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อ (1) และข้อ (2) ครบถ้วน ให้พิจารณานำเสนอผู้มีอาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 4 กรณีคำขอกู้เงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท

   ซึ่งในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่สหกรณ์กู้ยืมเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปจำหน่ายมีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่

          โครงการพิเศษตามข้อ 1.2 ให้เสนอร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้พิจารณษทุกกรณี

ข้อ 5 ผู้มีอำนาจอนุญาตให้สหกรณ์กู้เงิน

   5.1จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต ภายในวงเงินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรให้แต่ละจังหวัด

   5.2 จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 25,000,000.- บาท อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุญาต

   5.3 จำนวนเงินกู้เกินกว่า 25,000,000.- บาท คณะกรรมการบริหาร กพส. เป็นผู้มีอำนาจอนุญาต

ข้อ 6 ขั้นตอนการพิจารณาคำขอกู้

   การพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กำหนดให้มีองค์คณะพิจารณา ดังนี้

   6.1 ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้ง "คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" ขึ้นมา 1 คณะ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ 1 คนและผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นว่าสหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ไม่ได้รับเงินกู้ หรือพิจารณาคำขอผ่อนผันเวลาชำระหนี้ หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์

   6.2 ในส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่ตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" ขึ้นมา 1 คณะ เพื่อพิจาราณาเสนอความเห็นว่าสหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ได้รับเงินกู้ หรือพิจารณาคำขอผ่อนผันเวลาชำระหนี้ หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อ 7 เส้นทางการกู้เงินทุน

   7.1 สหกรณ์จัดทำโครงการเสนอคำขอกู้เงินต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยผ่านสหกรณ์จังหวัด

   7.2 คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองคำขอเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์หรือดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินทุนในระดับจังหวัดทุกกรณี

   7.3 เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัมนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแล้ว ในกรณีที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต นอกเหนือกรณีดังกล่าวให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต นอกเหนือกรณีดังกล่าวให้รำเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณา

   7.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองุทนพัฒนาสหกรณ์พิจารณา และนำเสนอผู้มีอนุญาต ตามข้อ 5.2

   7.5 กรณีที่สหกรณ์ขอเงินกู้ 25,000,000.- บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำเสนอคณะกรรมการการบริหาร กพส. เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

ข้อ 8 หลักประกันเงินกู้

   ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทั้งคณะ รวมทั้งผู้จัดการของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ำปรปะกันทุกกรณี และจำนองอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)

ข้อ 9 การเบิกจ่ายเงินกู้

   9.1 กรมส่างเสริมสหกรณ์จะโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตามที่

ผ็มีอำนาจอนุญาตให้สหกรณ์กู้ยืมเงินในแต่ละคราว

   9.2 ให้สหกรณ์จังหวัดเรียกสหกรณ์ผู้กู้มาจัดทำสัญญากู้ยืมเงินหนังสือค้ำประกันและดำเนินการจัดทำหลักประกันอื่นตามเงื่อนไขการก็ยืมให้เสร็จก่อนเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้รายงานขอผ่อนคลายเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ 10 การผ่อนผันการชำระหนี้

   10.1 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือจำเป็นให้ขอผ่อนผันได้ตามข้อเท็จจริงโดยมีหลักฐานประกอบ

   10.2 ให้ผ่อนผันได้ตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ ทั้งหนี้ให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพจ.) คณะกรรมการ บริหารการพิจารณาเงนกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส)และคณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุญาตแล้วแต่กรณี

   10.3 ให้ส่งรายงานขอผ่อนผันการชำระหนี้ ก่อนสัญญาครบกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 45 วัน (หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานเหตุผลชี้แจงประกอบ

ข้อ 11 ผู้มีอาจพิจารณาอนุญาตการผ่อนผัน

   ให้ผู้มีอำนาจอนูญาตให้สหกรณ์กู้เงิน ตามข้อ 5 เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตผ่อนผันและหากสัญญากู้ยืมเงินใดมีต้นเงินคงเหลือไม่เกิน 1,000,000.- บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตผ่อนผัน


193. การดำเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ ของกรมฯเกี่ยวกับที่ดิน มีกกหมายอะไรบ้าง

พ.ร.บ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

พ.ร.บ. สหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2542


192. การดำเนินงานตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีระเบียบกรมฯ รับรองหรือไม่

มีระเบียบกรมฯ ว่าด้วย การใช้สิทธิครอบครองทีดินนิคมสหกรณ์เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ. 2546 ข้อตกลงระหว่างกรมฯ กับ ธ.ก.ส


191. การดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ และโครงการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์มีกฏหมายรองรับหรือไม่

การดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้สมาชิกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์และการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์


190. โครงการปลูกต้นพฤกษ์ ในเขตนิคมสหกรณ์เป้าหมายเท่าไร ทำที่ไหนบ้าง

เป้าหมาย 80,000 ต้น ปลูกในเขตนิคมฯ ทุกรูป จำนวน 61 นิคมสหกรณ์ในท้องที่ 34 จังหวัด


189. การสำรวจรังวัด-กันเขต,รายแปลง ในปี 2547 ซ้ำซ้อนกับโครงการเร่งรัด และโครงการจัดที่ดินฯ หรือไม่เพื่ออะไร

ไม่ซ้ำซ้อน เพราะดำเนินการในพื้นที่ 36 นิคมสหกรณ์ ในรูปจัดนิคมฯ

เพื่อแก้ปัญหาการจัดที่ดินล่าช้า สำหรับพื้นที่ททียังไม่ได้สำรวจ,ออกเอกสารนอกแนวเขต และ พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง 20% ที่ยังไม่ดำเนินการ


188. โครงการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์มีกิจกรรมอำรบ้างเป้าหมายเท่าไร ระยะเวลของโครงการกี่ปี

สำรวจรางวัด-กันเขต-รายแปลง พื้นที่ประมาณ 1.5 ล้านไร่สมาชิกประมาณ 100,000 ครอบครัว ระยะเวลาดำเนินการงานตามโครงการปี 2546-2551


187. โครงการเร่งรัดจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์มีเป้าหมายอย่างไร ใช้เวลาดำเนินการกี่ปี

เป้าหมายออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (กสน.5)ให้สมาชิกฯ ประมาณ 80,000 รายพื้นที่ 1,056,160 ไร่ ภายใน 5 ปี และเตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์ภายใน 6 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงหการฯ ประมาณ ปี 2551


186. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินด้าน Supply Side กรมฯ เกี่ยวข้องกันอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร

กรมฯ ที่เกี่ยวข้อง เพราะมีพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ยังดำเนินการไม่ครบกระบวนการการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ที่เป็นรูปเช่าที่ดิน

ทำให้ราษฎร์ มีเอกสิทธิ์ สามารถนำไปแปลงเป็นทุนามโครงการการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้


185. คณะทำงานของกรมฯ มีใครบ้าง หาดูข้อมูลได้จากที่ไหน

รอง ออส. นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงาน นายวาณิชย์ เจนรักสุขุม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดูข้อมูลของกรมฯ ได้จาก www.cpd.go.th โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน


184. เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติในหลวง ในวโรกาศครบรอบ 80 พรรษา ปี 2550

ดำเนินงานโครงการโดยทำให้เอกสิทธิ์ (กสน.3)ที่สมาชิกมีอยู่ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อเข้าสู่แหล่งในระบบได้

เป้าหมายตามโครงการฯ 5 ปี มีสมาชิกเข้าร่วม 42,500 ราย พื้นที่ 425,000 ไร่ ในพื้นที่ 36 นิคมฯ ในท้องที่ 21 จังหวัด


183. โครงการปลูกข้าวราชพฤกษ์ฯ จำทำเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรใช้งบประมาณจากไหน

เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติในหลวง ในวโรกาศครบรอบ 80 พรรษา ปี 2550

เป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพิ่มการปลูกป่าในเขตนิคมสหกรณ์

งบประมาณจากการบริจาคของประชาชนทั่วไป


182. โครงการจัดที่ดินในเขตสหกรณ์ ต่างจากโครงการเร่งรัดฯ อย่างไร

โครงการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ เป็นโครงการสำรวจ รังวัด-รายแปลง-กันเขต การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์แบบรูปเช่า เพื่อสำรวจรังวัด-ราย-กันเขต ทำให้ทราบแนวเขตและลักษณะการอยู่อาศัยถือครองที่ดินของราษฎร


181. โครงการเร่งรัดจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์เป็นโครการ ลักษณะไหน มีประโยชน์อย่างไร

เป็นโครงการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน (กสน.5) ให้เป็นสมาชิกเพื่อจะได้ไปออกโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมเมื่อการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์บรรลุความมุ่งหมายแล้ว


180. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน มีประโยชน์ต่อราษฎร์อย่างไร

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เป็นสมาชิกที่มีเอกสิทธิ์ (กสน.3)สามารถนำเอกสารดังกล่าว ค้ำประกันการขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส ได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกฯเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้


179. เป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมอยากจะแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจะทำอย่างไร?

ผู้ที่จะแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์และได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)

วิธีดำเนินการ

   *สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับ กสน.3แล้ว สมัครเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ที่นิคมสหกรณ์ที่ตนสังกัด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หกสำเนาทะเบียนบ้าน และใบสำคัญการสมรส(ถ้ามี)

   *สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประสงค์จะใช้หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์(กสน.3)ค้ำประกันเงินกู้ที่จะนำมาประกอบอาชีพจะต้องดำเนินการ

   -เสนอโครงการ/แผนการผลิตที่จะขอเงินกู้

   -มีหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพที่จะดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอเงินกู้ (กรณีเปลี่ยนอาชีพใหม่)

   -หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) 

   -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   -สมุดคู่บัญชีเงินกู้

   *สมาชิกนำเงินกู้ไปประกอบาชีพตามโครงการ


178. ต้องการทราบที่ตั้งของสหกรณ์

สามารถหาข้อมูลที่ตั้งของสหกรณ์ทุกประเภททั้วประเทศได้จาก

   1. เว็บไซด์ของสหกรณ์ www.cpd.go.th โดยเข้าไปที่ เมนู "ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" และคลิกที่หัวข้อ "ทำเนียบสหกรณ์" สามารถดูข้อมูลที่ตั้งสหกรณ์ได้ทั้งแยกรายประเภท หรือ แยกรายจังหวัด

   2. สามารถมาขอรับเอกสารเผยแพร่ได้ที่กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์


177. ปริมาณธุริกิจของสหกรณ์ทั้ง 6 ประเภท

ผลจากรายงานการตรวจบัญชีสหกรณ์ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 5 ด้าน มีปริมาณธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 527,257.84 ล้านบาทต่อปี แยกได้ดังนี้

   1. สหกรณ์การเกษตร มีจำนวน 73,251.71 ล้านบาท

   2. สหกรณ์ประมง มีจำนวน 674.24 ล้านบาท

   3. สหกรณ์นิคม มีจำนวน 3,162.24 ล้านบาท

   4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 444,599.39 ล้านบาท

   5. สหกรณ์ร้านค้า มีจำนวน 4,502.37 ล้านบาท

   6. สหกรณ์บริการ มีจำนวน 1,067.89 ล้านบาท


176. ธุรกิจสหกรณ์ต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

สหกรณ์ทุกประเภทดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ 5 ด้าน มีรายละเอียด

   1. การรับฝากเงิน

   2. การให้เงินกู้ยืม

   3. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

   4. การรวบรวมผลิตผลสมาชิก

   5. การให้บริการและส่งเสริมอาชีพ


175. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย

จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 มีทั้งสิ้น 8,924,682 คน/ครอบครัว แยกเป็น ภาคการเกษตร 5,537,956 คน/ครอบครัว และนอกภาคการเกษตร 3,386,762 คน/ครอบครัว

มีรายละเอียดดังนี้

1. สหกรณ์ภาคการเกษตร

     1.1 สหกรณ์การเกษตร มีจำนวน 5,364,295 คน/ครอบครัว

     1.2 สหกรณ์ประมง มีจำนวน 12,717 คน/ครอบครัว

     1.3 สหกรณ์นิคม มีจำนวน 160,944 คน/ครอบครัว

2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

     2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ มีจำนวน 2,371,250 คน/ครอบครัว

     2.2 สหกรณ์ร้านค้า มีจำนวน 755,035 คน/ครอบครัว

     2.3 สหกรณ์บริการ มีจำนวน 260,441 คน/ครอบครัว


174. จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย

จำนวนสหกรณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 มีทั้งสิ้น 6,147 สหกรณ์ แยกเป็นภาคการเกษตร 3,910 สหกรณ์และนอกภาคการเกษตร 2,237 สหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

1. สหกรณ์ภาคการเกษตร

     1.1 สหกรณ์การเกษตร มีจำนวน 3,748 สหกรณ์

     1.2 สหกณ์ประมง มีจำนวน 67 สหกรณ์

     1.3 สหกรณ์นิคม มีจำนวน 95 สหกรณ์

2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

      2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ มีจำนวน 1,490 สหกรณ์

      2.2 สหกรณ์ร้านค้า มีจำนวน 242 สหกรณ์

      2.3 สหกรณ์บริการ มีจำนวน 505 สหกรณ์


173. สหกรณ์มีกี่ประเภท

ปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทยที่จดทะบียนจดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2524 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

   1. สหกรณ์การเกษตร

   2. สหกรณ์ประมง

   3. สหกรณ์นิคม

   4. สหกรณ์ออมทรัพย์

   5. สหกรณ์ร้านค้า

   6. สหกรณ์บริการ

โดย 3 ประเภทแรก จัดเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนที่เหลืออีก 3 ประเภทหลัง จัดเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

 


173


172. จะขอสนับสนุนเงินทุนกลุ่มอาชีพ (กลุ่มสตรี)จะทำอย่างไร?

   1. กลุ่มอาชีพ(กลุ่มสตรี)ที่จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกรมฯต้องเป็นกลุ่มฯที่สังกัดในสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากกรมฯและมีศักยภาพ

   2. จัดทำแบบเสนอโครงการของกลุ่มอาชีพ (กลุ่มสตรี)ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร เพื่อรับรองและเห็นชอบกับการเนินงานของกลุ่มฯ

   3. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะต้องตรวจสอบโครงการ ประเมินศักยภาพหรือความพร้อมของกลุ่ม นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้การรับรองและให้ความเห็นชอบ

   4. นำเสนอโครงการและแบบประเมินศักยภาพ/ความพร้อมต่อสหกรณ์จังหวัด

   5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ความเป็นไปได้โครงการ และให้คะแนน จัดลำดับคะแนน สรุปผลส่งเสริมส่งเสริมสหกรณ์

   6. กรมฯ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอาชีพฯและแจ้งผลพร้อมทั้งโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ต่อไป


171. อยากตั้งกลุ่มเยาวชนสหกรณ์จะทำอย่างไร?

กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่เกินสามสิบปีเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นสมาชิก บุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือของชุมชน มารวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดี

วิธีดำเนินการ

   1. กลุ่มสตรีสหกรณ์ที่จะรวมตัวกันจัดตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ที่จะสังกัดกำหนด และประสานงานกับสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ราชการจะทราบแนวคิดและความเข้าใจในการดำเนินกิจกกรม

   2. ผู้นำกลุ่มจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกันจัดตั้ง แจ้งความประสงค์การจัดตั้งต่อสหกรณ์ที่สังกัด

   3. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์แล้ว ให้มีการนัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการการบริหารกลุ่ม

   4. รายงานผลการประชุมให้คณะกรรการสหกรณ์ทราบเพื่อประสานหน่วยงานราชการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี


170. อยากตั้งกลุ่มสตรีสหกรณ์จะทำอย่างไร?

กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมายถึง สตรีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ภรรยา บุตร หลาน และคนในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ หรือเป็นบุบคคลที่น่าเชื่อถือของชุมชนมารวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมกันประกอบอาชีพเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วิธีดำเนินการ

   1. กลุ่มสตรีสหกรณ์ที่จะรวมตัวกันจัดตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ที่จะสังกัดกำหนด และประสานงานกับสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ราชการจะทราบแนวคิดและความเข้าใจในการดำเนินกิจกกรม

   2. ผู้นำกลุ่มจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกันจัดตั้ง แจ้งความประสงค์การจัดตั้งต่อสหกรณ์ที่สังกัด

   3. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์แล้ว ให้มีการนัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการการบริหารกลุ่ม

   4. รายงานผลการประชุมให้คณะกรรการสหกรณ์ทราบเพื่อประสานหน่วยงานราชการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี


169. อยากเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแล้วจะได้อะไรบ้าง?

   1. สามารถออกคะแนนเสียงได้หนึ่งเสียงในกิจกรรมมต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ลงมติรับรองรายได้ รายจ่ายแผนงานของกลุ่มเกษตรกร

   2. สามารถสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี

   3. ร่วมทำธุรกิจต่าง ๆ ธุรกิจกรซื้อปุ๋ยจากกลุ่มเกษตรกร ธุรกิจการขายผลผลิต เช่น รวบรวมข้าวเปลือก รวบรวมยางพารา การออมทรัพย์กับกลุ่มเกษตรกร ใชสินเชื่อจากกลุ่มเกษตรกรร่วมกันใช้บริการอื่น ๆ เป็นต้น

   4. สามารถเสนอแนะให้ข้อคิดกับคณะกรรมการดำเนินการหัวหน้าหน่วยเกษตรกรรมได้ในที่ประชุมหน่วยเกษตรกร และที่ประชุมใหญ่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ


168. อยากเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรจะทำอย่างไร?

   1. ผู้สมัครที่เป็นเกษตรกรสามารถสมัครเข้าเป็นสาชิกกลุ่มเกษตรกรระดับตำบลตามกิจกรรมที่ทำการผลิต เช่น ทำประมง สมัครเข้ากับกลุ่มเกษตรกรทำนาปลูกข้าวโพดสมัครเข้ากลุ่มเกษตรกรทำไร่ ปลูกยางพาราสมัครเข้ากลุ่มทำสวนยางพาราเป็นต้น

   2. โดยสมัครที่หน่วยเกษตรกรรม แต่ละหมู่บ้านจะมีหัวหน้าหน่วยเกษตรกรรม และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

   3. หน่วยเกษตรกรรมจะทำการัรบรองผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

   4. คณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มลงมติรับเป็นสมาชิกแล้วจะตอ้งชชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้น และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก

   5. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วสามารถดำเนินกิจกกรรมร่วมกับสมาชิกอื่นๆใช้สิทธิคะแนนเสียง


167. อยากเป็นสมาชิกสหกรณ์จะทำอย่างไร?

   1. จะต้องถามตนเองก่อนว่าต้องการจะใช้บริการเรื่องอะไร เพื่อจะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีบริการที่เราต้องการ เช่น ร้านสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

   2. ยื่นใบสมัคร (กรณีสหกรณ์การเกษตรจะต้องผ่านที่ประชุมกลุ่มสมาชิกก่อน กรณีสมาชิกสหกรณ์นิคม จะต้องเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์และผ่านที่ประชุมกลุ่มฯ) คณะกรรมการสหกรณ์จะพิจารณา หากรับเข้าเป็นสมาชิกจะต้องมาเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นให้กับสหกรณ์จึงเป็นสมาชิกสหกรณ์


166. อยากตั้งกลุ่มเกษตรจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141

ขั้นตอนที่ 1 ตามข้อ 7

ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน

ก่อนจัดตั้งควรประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนประชุมใหญ่เลือกคณะผู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คนลงลายมือชื่อยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรระดับจังหวัด ผ่าน สำนักงานสกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

ขั้นตอนที่ 2 ตามข้อ 7

คณะผู้จัดตั้งส่งเอกสารจัดตั้ง จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.หนังสือขอจดทะเบียน

2.บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 30 คน

3.สำเนารายงานการะประชุมของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

4.ข้อบังคับ 4 ฉบับ

ขั้นตอนที่ 3 ตามข้อ 7

นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรพิจารณาคำขอจดทะเบียน

1.รับคำขอจดทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคำขอฯเพื่อทราบ

2.ไม่รับจดทะเบียน แจ้งผู้ยื่นคำขอฯเพื่อทราบซึ่งผู้ยื่นคำขอฯ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี

ผ่านนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรภายใน 30 วัน คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 ตามข้อ 7

ผู้ยื่นคำขอเรียกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

1.เพื่อทราบการรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

2.เลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

3.ทำแผนการทำธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรฯลฯ


165. จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้อย่างไร

สหกรณ์ต้องประชุมใหญ่เพื่อขอมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในประเด็นที่ต้องการโดยใช้เสียง 2 ใน 3 ของผู้ประชุม

เสนอเรื่องขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนสหกรณ์ (ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ) ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ประชุมใหญ่มีมติ

เอกสารประกอบคำขอ สำเนารายงานการประชุม ข้อบังคับสหกรณ์ 4 เล่ม พร้อมเหตุผล


164. จะจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ทำอย่างไร

รวบรวมบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันหรือมีความต้องการแบบเดียวกัน

ประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกเลือกคณะผู้จัดตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เลือกประเภทสหกรณ์ กำหนดวัตถุประสงค์กำหนดแผนธุรกิจ จัดทำ บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกและจำนวนหุ้นที่จะถือร่างข้อบังคับสหกรณ์

ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกรับทราบเรื่องที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการกำหนดข้อบังคับสหกรณ์

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จัดทำคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ ยื่นเอกสารคำขอตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดสำเนารายงานการประชุมแผนดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จัดตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก ข้อบังคับสหกรณ์


163. จะจัดตั้งสหกรณ์จทำอย่างไร?

1. ก่อนการจัดตั้งสหกรณ์ ผู้ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่เพื่อขอคำแนะนำ และเอกสารในการจัดตั้งสหกรณ์

2. ประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์เลือกคณะผู้จัดตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน

3. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เลือกประเภทสหกรณ์ กำหนดวัตถุประสงค์กำหนดแผนธุรกิจจำทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกและจำนวนหุ้นที่จะถือร่างข้อบังคับสหกรณ์

4. ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกรับทราบเรื่องที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการกำหนดข้อบังคับสหกรณ์

5. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำทำคำขอจดทะบียนสหกรณ์ ยื่นเอกสารคำขอตามแบบนายทะบียนสหกรณ์กำหนด สำเนารายงานการประชุมแผนธุรกิจ บัญชีรายขื่อสมาชิกลงลายมือชื่อ และหุ้นที่จะถือ ข้อบังคับของสหกรณ์ ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1,2 เพื่อส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา

6. นายทพเบียนสหกรณ์พิจารณาคำขอทะเบียนสหกรณ์ สั่งแก้ไขหรือดำเนินการ หารายงานเกี่ยวกับคำขอไม่ถูกต้อง

7. สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล


162. จะจัดตั้งสหกรณ์จะติดต่อที่ไหน

ติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ที่ท่านอยู่หรือที่จะตั้งสหกรณ์นั้นๆ


161. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณืมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

หน่วยส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 1 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเทภการเกษตร , สหกรณ์ประมง,ชุมนุม สหกาณ์ประเภทการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 2 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการและชุมนุมสหกรณ์ประเภทบริการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 3 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ร้านค้า และชุมนุมสหกรณ์ ประเภทร้านค้า

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 4 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกร์เครดิตยูเนี่ยน และ ชุมชนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณที่ 5 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการและชุมนุมสหกรณ์ประเภทบริการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 6 รับผิดชอบส่งเสริม สหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและชุมนุมมหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 7 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ร้านค้า และชุมนุมสหกรณ์ประเภทร้านค้า

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 8 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภทการเกษตร , สหกรณ์ประมง ,ชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 9 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการและชุมนุมสหกรณ์ประเทภบริการ


160. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไปมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีอำนาจหน้าที่ จัดทำและรวบรวมแผนงานคำขอตั้งงบประมาณ ติดตามเร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติขิ้มูลด้านสหกรณ์งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล ติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานบรรณและงานธุรการทั่วไปดำเนินงานด้านผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


159. สหกรณ์/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาขีพ ต้องการพัฒนาสินค้าให้ได้รับการรับรองเป็นสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัหงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 จะทำอย่างไร

การขอรับรองเป็นสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้แทนสหกรณ์หรือกลุ่มเก๖รกรปรืสตรีสหกร์ หรือ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ภายใต้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ซึ่งเรียกว่าผู้ยื่นคำขอ ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 เพื่อขอแบบคำขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

2. จำทำคำขอรับรอง

3. จัดส่งคำของรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ พร้อม่ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอสำเนาเอกสารประกอบคำขอ สำเนาเอกสารการรับรองคุณภาพสินค้า ที่เคยได้รับการรับรองอื่น ๆ และตัวอย่างสินค้า จำนวน 3 หน่วนให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ตรวจสอบ

4. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับ

    - สถานะภาพกลุ่มผู้ผลิต

    - สถานที่ประกอบการผลิต

    - กระบวนการผลิต

    - มาตรฐานและคุณภาพสินค้า แล้วสรุปผลพร้อมส่งตัวอย่างสินค้าเสนิคณะกรรมการควบคุมสินค้ามาตรฐาน (คมส.)

5.  คมส. ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด จะออกใบรับรองสินค้ามาตรฐานและอนุญาตให้ติดตราร้านสหกรณ์สินค้าที่ได้รับมาตรฐาน


158. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณืมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

หน่วยส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 1 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเทภการเกษตร , สหกรณ์ประมง,ชุมนุม สหกาณ์ประเภทการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 2 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการและชุมนุมสหกรณ์ประเภทบริการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 3 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ร้านค้า และชุมนุมสหกรณ์ ประเภทร้านค้า

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 4 รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกร์เครดิตยูเนี่ยน และ ชุมชนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์


157. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ฒีอำนาจหหน้าที่ดังนี้ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำ แนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบการบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์รวมทั้งการติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณื ติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงานแลโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอลของกลุ่มงาน


156. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ฒีอำนาจหหน้าที่ดังนี้ศึกษา วิเคราห์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่องโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ ลู่ทางการตลาดทั่วไปประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านพฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษา และการพัฒนาเทคสโนยีการผลิต ติดตามและดำเนินการประเมอนผลรายงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดของของกลุ่มงาน


155. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

กลุ่ม่จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณืและเขาวชนสหกรณ์ ศึกษา วิเคาระห์ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ติดตามการดเนินการของสหกรณืและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


154. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีอำนาจหน้าที่ จัดทำและรวบรวมแผนงานคำขอตั้งงบประมาณ ติดตามเร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั่งรวบรวมสถิติขิ้มูลด้านสหกรณ์งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล ติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย


153. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ส่วนราชการอย่างไร

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 แบ่งงานปฏิบัติราขการ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสิรมสหกรณ์

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

5. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ 1-4


152. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

   1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้ายสหกรณื และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเทภและกลุ่มเกษตรกรในเขต

   3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

   4. ส่งเสริมลัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์

   5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎบิตงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมงานสหกรณืในพื้นที่เขตพญาไท ดุสิต  ราชเทวี บางพลัด บางกอกน้อย พระนคร ป้อมปรามศัตรูพ่าย บางกอกใหญ่ สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน คลองสาน บางรัก ธนบุรี สาทร บางคอแหลม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน หนองแขม บางแค  บานนาวา และทวีพัฒนา


151. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี มีเอกสารประกอบการบรรยายการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณ์อาคารอะไรบ้าง

ด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

โรงอบเมล็ดพันธ์พืช

โรงคัดแมล็ดพันธ์พืช

โรงรมยาง

โรงสกัดน้ำมันปาล์ม

อาคารปศุสัตว์


150. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี มีการบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านใดบ้าง

ด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร

ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

โรงอบเมล็ดพันธ์พืช

โรงคัดแมล็ดพันธ์พืช

โรงรมยาง

โรงสกัดน้ำมันปาล์ม

อาคารปศุสัตว์


149. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอะไรบ้าง จำนวนกี่แห่ง

1. โรงสีข้าวสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง

2. โรงสีข้าวโครงการพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง

3. โรงงานห้องเย็น จำนวน 1 แห่ง

4. ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 1 แห่ง

5. โรงอบเมล็ดพันธ์พืช จำนวน 2 แห่ง

6. โรงคัดเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 1 แห่ง

7. โรงรมยาง จำนวน 260 แห่ง

8. โรงน้ำแข็งปน จำนวน 1 แห่ง

9. โรงงานสกัดน้ำมันปาล็ม จำนวน 2 แห่ง


148. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี แบ่งเป็นกี่ฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง

1. ฝ่ายเครื่องกล  มีอัตรากำลังข้าราขการ จำนวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 อัตรา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ในการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษา ในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำแผนการฝึกอบรม แนะนำ ปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีงานทางช่างการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลประเมินการฝึกอบรม ประสานงานโครงการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดหาทดแทนปรับปรุง และจัดทำทะเบียบเครื่องกลและอุปกรณืที่ใช้งานช่างเครื่องกลและตรวจสอบแนะนำ ควบคุมงานทางช่าง

2.  ฝ่ายก่อสร้าง มีอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษา ในพื้นที่ความรับผิดชอลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำแผนการฝึกอบรม แนะนำ ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานทางช่างการผลิตและการบำรุงรักษาอาคารโรงงานประเมินผลการฝึกอบรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการจัดหาทดแทน ปรับปรุง จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างและตรวจสอบแนะนำ ควบคุมงานทางช่าง

3.  งานบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 อัตรา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานูรการ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล ของศูนย์ฯ


147. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

1. การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการผลิตการบำรุงรักษา ในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3. จัดทำแผนการฝึกอบรมจัดทำชุดฝึกอบรมบริหารโครงการฝึกอบรม

4. ดำเนินการถ่ายเทคโนโลยีทางช่างการบำรุงรักษาโรงงาน และเครื่องจักรกล

5. ประเมินผลการฝึกอบรม ประสานงานโครงการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

6. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานทางช่าง งานด้านเทคโนโลยีการผลิตการบำรุงรักษาโรงงาน และเครื่องจักรกล เร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทางช่าง

7. จัดทำแผนการจัดหาทดแทนปรับปรุง และจัดทำทะเบียนเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างทุกชนิดปละปฏิบัติงานทางช่างทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายในศูนย์ ฯ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน


146. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี

1. สุราษฎร์ธานี

2. นครศรีธรรมราช

3. กระบี่

4. พังงา

5. ภูเก็ต

6. ชุมพร

7. ระนอง


145. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี

149 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130


144. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9 มีเอกสารประกอบการบรรยายการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล , อุปกรณ์ ,อุกรณ์ ,อาคาร อะไร

ศูนย์ ฯ มีเอกสารด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล, อุปกรณ์ อาคาร โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์,ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ,โรงอบเมล็ดพันธุ์พืช,โรงคัดเมล็ดพันธ์พืช,โรงอบ/รมควันยาง,อาคารปศุสัตว์


143. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9 มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านใดบ้าง

ด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคารโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์, ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ,โรงอบ,โรงคัดเมล็ดพันธุ์,โรงอบ/รมควนยาง,อาคารปศุสัตว์


142. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9 มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอะไรบ้าง จำนวนกี่แห่ง

1. โรงสีข้าวสหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง

2. โรงสีข้าวโครงการพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง

3. โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 2 แห่ง

4. ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 6 แห่ง

5. โรงอบเมล็ดพันธ์พืช จำนวน 8 แห่ง

6. โรงคัดเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 1 แห่ง

7. โรงรมยาง (ประมาณ) จำนวน 330 แห่ง

8. ศูนย์รวบรวมน้ำยางดิบ จำนวน 3 แห่ง

9. อาคารปศุสัตว์ จำนวน 11 แห่ง


141. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9 แบ่งเป็นกี่ฝ่าย กี่งาน มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง

ในหน่วยงานแบ่งเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน ดังนี้

   1. ฝ่ายเครื่องกล มีอัตรกัลงข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จัดทำแผนการฝึกอบรม แนะนำ ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานทางช่างการปลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ประเมินการฝึกอบรมประสานงานโครงการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการ จัดกา ทดแทน ปรับปรุงและจัดหาทะเบียนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างเครื่องกลและตรวจสอบ แนะนำ ควยคุมงานทางช่าง

   2. ฝ่ายก่อสร้าง มีอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา ลูกจ้าง 5 อัตรา ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษา ในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ศึกษาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม แนะนำ ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานทางช่าง การผลิตและการบำรุงรักษาอาคารโรงงานประเมินผลการฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการ จัดหา ทดแทน ปรับปรุงจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างและตรวจแนะนำ ควบคุมงานทางช่าง

3.งานบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา ลูกจ้างประจำ 6 อัตรา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานสารบรรณงานการเงินและบัญชี งานวัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9


140. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9 อยู่สังกัดใด

ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


139. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9 จ.สงขลา

1. สงขลา

2. ตรัง

3. พัทลุง

4. สตูล

5. ยะลา

6. ปัตตานี

7. นราธิวาส


138. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 9 จ.สงขลา

49/11 หมู่ ถ.สงขลา - เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ. สงขลา 90100


137. การให้บริการเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษษเครื่องจักรกลการเกษตรตามโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคการให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวย้อง


136. การฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้การซ่อม การบำรุงรักษา

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงสีข้าวและไซโล


135. ประมาณการราคาเปลี่ยนระบบกำเนิดลดร้อนจากน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เป็นแบบเตาแกลบหรือซังข้าวโพด

- เตาแบบธรรมดา กึ่งอันโนมัติ ประมาณ 400,000 บาท

- เตาแบบธรรมดา กึ่งอัตโนมัติ ประมาณ 900,000 บาท

- ราคาประมาณ 4.1 ล้านบาท พร้อมฐานราก

- ประมาณการราคาการติดตั้งไซโลเค็นรักษาข้าวเปลทอกข้าวโพดแบบก้นกรวยขนาด 250 ตัน จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ระบบลำเลียงเข้า - ออก ระบบตรวจเช็ดอุณหภูมิ


134. ประมาณการราคาค่ารื้นถอน ขนย้าย ติดตั้ง เครื่องอบลดความชื้นขนาด 30 ตัน/วัน

ราคาประมาณ 600,000 บาท


133. ประมาณการราคาการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ็โรงสีข้าว

- โรงสีข้าวขนาด 24 ตัน/วัน ราคา 6.1 ล้านบาท

- โรงสีข้าวขนาด 40 ตัน/วัน ราคา 10  ล้านบาท

- โรงสีข้าวขนาด 60 ตัน/วัน ราคา 15  ล้านบาท


132. การฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ใหคำปรีกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ การซ่อม การบำรุงรักษา

- ดารใช้และการบำรุงรักษาเครื่องอบลดความชื้น

- เทคนิคการอบแห้งเมล็ดพืช

- การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชฯ

- การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบโรงงานผลิตมนพาสเจอร์ไรซ์ห้องเย็น

- การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์การตลาด(เครื่องชั่งรถบรรทุก)

- เทคนิคการแปรรูปข้าวเปลือก


131. การให้บริการเครื่องจักรกลช่วยเหลือภัยธรรมชาติต่าง ๆ

การให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำรถขุดไฮดรอลิครถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ


130. การซ่อมแซมลานตากที่ชำรุดจะทำอย่างไร

การแก้ไข

   ให้ทำการทุบและรื้อส่วนที่แตร้าวออก อาจจะรื้อทั้งแผน (ขนาด 5x10 เมตร) ออกแล้วทำการบดอัดดินหรือทรายรองพื้นก่อนแล้วทำการตัด ผูกเหล็ก      9 มม. หรือ      0.20 เมตร  วางลงบนทรายรองพื้นโดยใช้ลูกปูนรองหนุนให้เหล็กอยู่ในระยะที่ต้องการ หรือประมาณ 5 ซม. แล้วทำการผสม คอนกรีต 1:2:4 (โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 จำนวน 1 ส่วน ทรายสะอาด จำนวน 2 ส่วน หินสะอาด 4 ส่วน และน้ำสะอาด ตามความเหมาะสม) เทลงและตั้งไว้ 24 ซม. แล้วจึงทำการปมคอนกรีตอาจใช้ดินเหนียวหรือทรายป้องขอบ แล้วนำน้ำหล่ออย่างน้อย 7-14 วัน หรือใช้กระสอบชุบน้ำให้เปียกแล้วคลุมปิดไว้


129. วิธีการซ่อมแซมรอยร้าวที่ผนังอาคาร

รอยร้าวเกิดเป็นริ้วทั่วไป รอยร้าวเกิดตอนมุมประตูหรือหน้าต่าง รอยร้าวเกิดที่มุมวงกบหน้าต่างล่าง รอยร้าวเกิดตอนตีนผนัง มีวิธีการแก้ไขโดย

   1. เตรียมฝ้าที่แตกร้าวโดยสกัดให้กว่างอย่างน้อยครึ่งนิ้วและให้ลึกจนยถึงผิวอิฐ ปัดฝุ่นที่สกัดออก ราดน้ำรอบที่สกัดให้ชุ่มพรมน้ำจนแน่ในว่าผิวปูนที่ถูกสกัด ไม่ดูน้ำอีกแล้วทิ้งให้แห้ง

   2. ผสมปูนฉาบ โดยน้ำปูนขาวที่ร่อนไว้และแช่น้ำไว้แล้ว 1 วัน ผสมกับปูนซิเมนต์ เช่น ตราเสือ ,ตรางูเห่า,ในอัตรา 2:1 และทรายละเอียดที่ร่อนแล้ว 4 ส่วน รวมเป็น 2:1:4 ผสมให้เข้ากัน

   3. ใช้เกียงเหล็กหรืเหล็กแบบ ปาด,อุดตามรอยตลอดที่สกัดไว้ให้เต็ม ทิ้งปูนฉาบไว้ให้หมายเกือบแห้ง ถ้าเปียกน้ำเกินไปก็รดให้ผิวหมาดก่อน จึงแต่งให้เรียบเสมอกับผิวฉาบปูนเดิม

   4. ปิดผิดที่ฉาบซ่อมไว้ 1 วันเต็มจนผิวแห้ง เอาน้ำพรมให้ชุ่มปิดไว้ 7 วัน ทำให้ผิวชื้นเสมอ

   5. ส่วนการซ่อมโดยน้ำยาเคมีอีท็อกซี่ ผสมทรายตามสัดส่วนอุดรอยร้าว ควรทำเมื่อมีงานมากและเกิดรอยร้าวกับส่วนที่รับกำลัง เช่น ร้าวที่ผิวลานคอนกรีต เพื่อปานสานเนื้อคอนกรีตเป็นต้น


128. หน้าที่และอำนาจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรักรักษาที่ 8 จังหวัด เพชรบุรี

- ศึกษาวิเคาระห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปด้านเทคโนโลยีการปลิตการบำรุงรักษาในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

- จัดทำแผนการฝึกอบรมจัดทำชุดฝึกอบรมบริหารโครงการฝึกอบรม

- ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานทางช่าง การบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักรกล

- ประเมินผลการฝึกอบรม ประสานโครงการผฝึกอบรมและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

- ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานทางช่างงานด้านเทคโนโลยีการฟลิต การบำรุงรักษา โรงงานอาคาร

- เครื่องจักรกลพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทางช่าง

- จัดทำแผนการจัดหาทดแทน ปรับปรุงและจัดทำทะเบียบเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างทุกชนิด และปฏิบัติงาน้านช่างทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


127. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบำรุงรักษาที่ 8 จ. เพชรบุรี

1. ประจวบคุรีขันธ์

2. เพชรบุรี

3. ราชบุรี

4. สมุทรสาคร

5. สมุทรสงคราม

6. นครปฐม

7. กาญจนบุรี

8. สุพรรณบุรี


126. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบำรุงรักษาที่ 8 จ. เพชรบุรี

ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120


125. พื้นที่ความรับผิดชอบของที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบำรุงรักษาที่ 7 จ.ชัยนาท

1. ชัยนาท

2. อ่างทอง

3. สิงห์บุรี

4. อุทัยธานี

5. นครสวรรค์

6. กำแพงเพชร

7. ตาก


123. ภารกิจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 6 พิษณุโลกมีอะไรบ้าง

1. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3. จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม

4. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานทางช่างการบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักรกล

5. ประเมินผลการฝึกอบรม ประสานงานโครงการ ฝึกอบรมและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

6. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒฯงานทางช่างงานด้านเทคโนโลยีการผลิตงานบำรุงรักษาโรงงาน อาคารและเครื่องจักรกล พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทางช่าง

7. จัดทำแผนการจัดหาทดแทนปรับปรุง และจดทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างทุกชนิดและปฏิบัติงานด้านช่างทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวขัองและตามที่ได้รับมอบหมาย เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างทุกชนิดและปฏิบัติงานด้านช่างทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


122. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบำรุงรักษาที่ 6 จ.พิษณุโลก

1. พิษณุโลก

2. สุโขทัย

3. เพชรบูรณ์

4. พิจิตร

5. แพร่

6. อุตรดิตถ์

7. น่าน


121. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบำรุงรักษาที่ 6 จ.พิษณุโลก

ถนนพิษณุโลก วังทอง กม.11 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130


120. การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม


119. การยืมเครื่องจักรกลระหว่างส่วนราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม หมาวดที่ 3 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ส่วนที่ 1 การยืม ข้อ 146,147 (1) (2) ,148,149,150


118. ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง

ช่วยร่วมตรวจสอบสภาพ จัดทำแผนงานรูปแบบรายการทำประมาณการวัสดุ ราคาค่าแรงงานซ่อมบำรุงรักษาแนะนำด้านวิชาการเทคนิควิธีการงานซ่อมบำรุ่งรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างงานตรวจแนนำงานดำเนินการสร้าง


117. งานก่อสร้างอาคาร, สิ่งปลูกสร้าง

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมประโยชน์ให้สอยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานอาคารสิ่งปลูกสร้าง

- งานตรวจสอบสภาพบริเวณเขียนผังประกอบบริเวณรายการประกอบเกี่ยวกัยฝังบริเวณทั่วไป

- ช่วยจัดทำประมาณการวัสดุ ราคาค่าสร้างให้คำปรึกษาตรวจแนะนำด้านเทคนิควิธีการ รูปแบบงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและงานดำเนินการก่อสร้าง ตรวจรับงานจ้าง


116. หน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 5 จังหวัดลำปาง

- จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติจัดทำทะเบียบอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตรจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

- ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำหลักวิชาการเทคนิคทางด้านช้างกับสหกรณ์การเกษตร ในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการก่อสร้างและซ่อมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง

- จัดทำแผนงานการฝึกอบรม และแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านช่างให้กับสหกรณ์การเกษตรและประชาชนทั่วไป


115. ประมาณการราคาค่าก่อสร้างโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์

ขนาด 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ราคาประมาณ 18 ล้าน


114. ประมาณการราคาก่อสร้างศูนญืรวบรวมน้ำมนดิบ

- ขนาด 6 ตัน/วัน ราคาประมาณ 3.5 ล้าน

- ขนาด 10 ตัน/วัน ราคาประมาณ 5.0 ล้าน

- ขนาด 20 ตัน/วัน ราคาประมาณ 7,108,000 ล้าน


113. การให้บริการเครื่องจักรกลช่วยเหลือภัยธรรมชาติต่าง ๆ

การให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ รถขุดไฮดรอลิค รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ


112. การฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ใหคำปรีกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ การซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตและการตลาด

  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงสีข้าวและไซโล

  - เทคนิคการแปรรูปข้าวเปลือก

  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องอบลดความชื้น

  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ฯ

  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอุกรณ์ศูนย์รวบรวมน้ำมนดิบ โรงงานผลิตนมพาสเตอร์ไรซ์ ห้องเย็น

  - การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์การตลาด (เครื่องชั่งรถบรรทุก)

  - การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงสีข้าวและไซโล

  - เทคนิคการแปรรูปข้าวเปลือก

  - การใช้และการบำรุงรักษายนต์


111. ประมาณการราคาการติดตั้งไซโลเก็บรักษาข้าวเปลือกข้าวโพดแบบก้นกรวยขนาด 250 ตัน จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ระบบลำเลียงเข้า- ออกระบบตรวจเช็ดอุณหภูมิ

ราคาประมาณ 4.1 ล้านบาท พร้อมฐานราก


110. ประมาณการราคาเปลี่ยนระบบกำเนิดลดร้อนจากน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เป็นแบบเตาแกลบหรือซังข้าวโพด

เตาแบบธรรมดา กึ่งอัตโนมัติ ประมาณ 400,000 บาท

เตาแบบธรรมดา กึ่งอัตโนมัติ ประมาณ 900,000 บาท


109. ประมาณการราคาค่ารื้นถอน ขนย้าย ติดตั้ง เครื่องอบลดความชื้นขนาด 30 ตัน/วัน

ราคาประมาณ 600,00บาท


108. ประมาณการราคาแรก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงสีข้าว

 - โรงสีข้าวขนาด 24 ต้น/วัน ราคา 6.1 ล้านบาท

 - โรงสีข้าวขนาด 40 ต้น/วัน ราคา 10 ล้านบาท

 - โรงสีข้าวขนาด 60 ต้น/วัน ราคา 15 ล้านบาท


107. การให้บริหารเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรตามโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ฯ

ให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคการใช้การบำรุงรักษา เครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย และจักหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ


106. หน้าที่ฝ่ายเครื่องกล

ให้คำแนะนำแก่บุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษา ในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลัดสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำแผนการฝึกอบรม ชุดฝึกอบรมบริหารโครงการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีงานทางช่าง


105. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 5 จ. ลำปาง

1. ลำปาง

2. ลำพูน

3. เชียงหม่

4. เชียงราย

5. พะเยา

6. แม่ฮ่องสอน


104. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 5 จ. ลำปาง

 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ. ลำปาง 52000


103. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 4 จ. ขอนแก่น

1. ขอนแก่น

2. อุดมธานี

3. หนองคาย

4. หนองบัวลำภู

5. เลย

6. สกลนคร

7. นครพนม

8. มุกดาหาร

9. มหาสารคาม

10. กาฬสินธุ์


102. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 4 จ. ขอนแก่น

เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น


101. การใก้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดำเนินการอย่างไร

ศูนยฯ จักส่งวิทยากรเข้าไปให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยและประหบัด รวมทั้งการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกร


100. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการฟาร์มโคนมตามมาตรฐาน GMP สำหรับเกษตรกรจะขอใช้บริการได้อย่างไร?

ศูนย์มีเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำด้านการจักการฟาร์มโคนมของเกษตรกรและประมาณการปรับปรุงศูนย์รวบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ เป็นต้น


99. การให้บริการเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคการใช้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ บริการตรวจสภาพ - ซ่อมบำรุง - ปรับแต่งเครื่องจกรกล โดยให้บริการของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ เกษตรกรขอรับบริการได้ที่เต้นท์คลินิกเครื่องจักรกลการเกษตรในวันที่คลินิกเปิดดำเนินการ


98. การขอใช้ยริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้อยู่ในสถาบันเกษตรกร ดำเนินการอย่างไร

ขอใช้บริการได้เช่นเดียวกับหลัดสูตรอื่น โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นด้านการบำรุงรักษารถยนต์มาตรฐานของบริษัทผู้สร้างรถยนต์รวมทั้งการแนะนำเทคนิคการตรวจสภาพรถยนต์ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง


97. การขอใช้ยริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรศูนย์ฯ ดำเนินการอย่างไร?

ดำเนินการฝึกอบรมด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กให้กับสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรและปดระชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยศูนย์ฯ จัดวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกอบรมเดินทางไปให้การศึกษาอบรมในพื้นที่ที่ของเกษตรกร ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรละ 3 - 5 วัน โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


96. การให้บริการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบำรุงรักษาที่ 3 เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ด้านการใช้การบำรุงรักษาเครื่องจักรลอุปกรณ์ เทคนิคการปรับแต่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงสีข้าว โรงคัดเมล็ดพันธุ์ ไซโล และโรงนมพาสเจอร์ไรส์เป็นต้น


95. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 3 จ. นครราชสีมา

1. นครราชสีมา

2. สุรินทร์

3. บุรีรัมย์

4. ศรีษะเกษ

5. อุบลราชธานี

6. อำนาจเจริญ

7. ร้อยเอ็ด

8. ยโสธร

9. ชัยภูมิ


94. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 3 จ. นครราชสีมา

48 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชศีมา


93. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 2 จ. นครนายก

1. นครนายก

2. ปราจีนบุรี

3. สระแก้ว

4. ฉะเชิงเทรา

5. ชลบุรี

6. ระยอง

7. จันทบุรี

8. ตราด

9. สมุทรปราการ


92. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 2 จ. นครนายก

 1/2 หมู่ 13 ต. ท่าช้าง อ. เมือง จ.นครนายก


91. การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณาการผลิตการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบ่งออกเป็น?

1. ด้านโรงสีข้าว

2. ด้านโรงงานคัดเมล็ดพันธุ์พืช

3. ด้านรงอบลดความชื้น

4. ด้านศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

5. ด้านเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็ก

6. ด้านอาคารปศุสัตว์

    - เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

    - การแก้ปัญหาข้อขัดข้องเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

    - เทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

    - การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องจักรกลการเกษตร

    - เทคนิคการใช้และบำรุงรักษาอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม


90. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 1 จ. ลพบุรี

1. ลพบุรี

2. สระบุรี

3. ปทุมธานี

4. พระนครศรีอยุธยา

5. นนทบุรี

6. กรุงเทพฯ


89. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 1 จ. ลพบุรี

ต. โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210


88. อัตรการเบิกค่ากระเป๋าเอกสารในการจัดโครงการฝึกอบรม คือ

ไม่เกินใบละ 300 บาท


87. อัตราค่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ คือ

ข้าราชการระดับ             พักเดี่ยว                       พักคู่

     1-2                           600                          450

     3-8                           800                          550

     9 ขึ้นไป                    1600                        1100


86. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสมนาคุณวิทยากรคือ

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร

     - การบรรยาย ไม่เกิน 1 คน

     - การอภิปรายเป็นคณะไม่เกิน 5 คน

     - แบ่งกลุ่มปฏิบัติไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

     - ข้าราชการระดับต้น / กลาง ชม.ละ 600 บาท

        ข้าราชการระดับสูง             ชม.ละ 800 บาท

2. บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการ เพิ่มอีก 1 เท่า


85. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมคือ

การค้าหาสถานการณ์หรือปัญหาเกี่ยวกับบุคคลากรในองค์กรซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้


84. กระบวนการฝึกอบรมมีอะไรบ้างของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี

1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

2. การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม

3. การจัดดำเนินการฝึกอบรม

4. การประเมินผลการฝึกอบรม


83. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี

1. ชุมพร

2. สุราษฎร์ธานี

3. นครศรีธรรมราช

4. กระบี่

5. พังงา

6. ภูเก็ต

7. ระนอง


82. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี

ต.กะแดะ อ.กาจนดษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160


81. ศูนย์ฯ มีเอกสารประกอบการบรรยายหรือแผ่นใสในการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในเรื่องใดบ้าง

ศูนย์ฯ เป็นศูนย์รวมของเอกสารและแผ่นใสประกอบการบรรยายในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์และอื่นๆ


80. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ให้บริการด้านอะไรบ้าง

ศูนย์ฯ มีบริการห้องประชุมที่พัก ความจุ 60 คน


79. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จ.สงขลา

   ศูนย์ฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา  วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ  7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

   1. ตรัง

   2. พัทลุง

   3. สตูล

   4. สงขลา

   5. ปัตตานี

   6. ยะลา

   7. นราธิวาส

   อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  จัดทำแผนการฝึกอบรม  ชุดฝึกอบรม  บริหารโครงการฝึกอบรม  และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กร  ด้านธุรกิจสหกรณ์  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ตลอดจนประเมินผลโครงการฝึกอบรม


78. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จ.สงขลา

439/11 ม.2 ถ.สงขลา - เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90110


77. การขอใข้บริการอาคารสถานที่ สำหรับจัดอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จ.เพชรบุรี

 - หอพักพัดลม ห้องรวม 4 ห้องๆ ละ11 เตียง

 - ห้องประชุม (แอร์) 30-60 คน

 - ห้องสมุด


76. หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จ.เพชรบุรี

1. เพชรบุรี

2. ประจวบคีรีขันธ์

3. นครปฐม

4. ราชบุรี

5. กาญจนบุรี

6. สุพรรณบุรี

7. สมุทรสงคราม

8. สมุทรสาคร


75. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จ.เพชรบุรี

บริเวณโครงการหุบกระพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120 โทร.032-2471300


74. การขอรับการสนับสนุนการจัดอบรมจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 สหกรณ์ที่ 7 สหกรณ์ต้องทำอย่างไรบ้าง

1. กรณ๊ใช้เงินงบประมาณของศูนย์ต้องเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากปลัดจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กรณ๊ใช้เงินของสหกรณ์ ศูนย์ฯให้การสนับสนุนด้านวิชาการวิทยากร สหกรณ์สามารถตติดต่อกับศูนย์ฯ ได้โดยตรง


73. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จ.ชัยนาท ให้บริการอะไรบ้าง

การให้บริการด้านวิชาการ

   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 ให้บริการในเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้กับราชการบุคคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเรื่องการบริหารองค์กร และด้านธุรกิจสหกรณ์เช่น

   1. การปลูกจิตสำนึกการเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์

              หลักสูตรกรรมการพื้นฐาน

              หลักสูตรกรรมการสินเชื่อ

              หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจการตลาด

              หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่อระยะยาว

              หลักสูตรการจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

                                   ฯลฯ

การให้บริการด้านสถานที่

ห้องประชุม

   1. ห้องประชุมใหญ่จุคนได้ประมาณ 80-100 คน มีเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์โสต อัตราค่าบริการ วันละ 1500 บาท

   2. ห้องประชุมเล็ก จุคนได้ประมาณ 40-60 คน มีเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์โสต อัตรค่าบริการ วันละ 1200 บาท

หอพัก

   อาคารพักขนาด 64 เตียง อัตราค่าบริการคืนละ 30 บาท / คน


72. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จ.ชัยนาท

1. อ่างทอง

2. สิงห์บุรี

3. ชัยนาท

4. อุทัยธานี

5. นครสวรรค์

6. กำแพงเพชร

7. ตาก


71. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จ.ชัยนาท

ต. บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150


70. ภารกิจของหน่วยงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 6 มีอะไรบ้าง

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ

   1. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไป

   2. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

   3. จัดทำแผนการฝึกอบรมจัดทำชุดฝึกอบรมบริหารโครงการฝึกอบรม

   4. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กร ด้านธุรกิจสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

   5. ประเมินผลการฝึกอบรม ปราทนงานโครงการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

   6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายการจัดแบ่งส่วนงานเฉพาะหน้าที่


69. พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จ.พิษณุโลก

1. พิษณุโลก

2. สุโขทัย

3. เพชรบูรณ์

4. พิจิตร

5. แพร่

6. อุตรดิตถ์

7. น่าน


68. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จ.พิษณุโลก

อ.วังทอง จ. พิษณุโลก


67. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ.เชียงใหม่ มีบริการอะไรบ้าง ราคาเท่าไร

ตามข้อมูลทางด้านบริการและทางด้านวิชาการดังนี้

   1. ข้อมูลทางด้านการบริการ

       1.1 บริการห้องประชุมบรรจุคนได้ 60 คน มีอุปกรณ์การฝึกอบรมครบครันไม่ว่าจะเป็น โปรเจคเตอร์ ค่าเช่าห้องประชุม ราคา 1200 บาท/วัน

       1.2 บริการห้องพักจำนวน 60 เตียง ห้องละ 6 เตียง

              ราคาห้องพัดลม ราคา คนละ 60บาท / คน / คืน

              ราคาห้องแอร์ ราคา คนละ 150 บาท / คน /คืน

              ทางศูนย์มีบริการห้องรีดผ้าสำหรับผู้พักอาศัย

       1.3 บริการจัดอาหารสำหรับผู้พักอาศัยและเช่าห้องพัก ราคาตามตกลงกัน

       1.4 บริการห้องฉันทนาการ (ห้องสีรุ้ง)

              มีบริการเครื่องดื่มดนตรีและคาราโอเกะค่าเช่าห้อง คืนละ 500 บาท

   2. ข้อมูลทางด้านวิชาการ

        ทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ. เชียงใหม่ มีการจัดทำ Wed site ของศูนย์ http://www.thai.net/cet5/ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลทางด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 แผน/ผลการปฏิบัติงาน ข่าวสารทางด้านต่างๆ และยังเปิดโอกาศให้ผู้เข้าชมสอบถามประเด็นสงสัยต่างๆ


66. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบงานทางด้านใดบ้าง

ศูนย์ฯมีภาระกิจหลักๆ คือให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลของสหกรณ์ ได้แก่ ข้าราชการ คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจำเป็นในการฝึกอบรมแก่บุคคลดังกล่าวจัดหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นนักสหกรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการทำวิจัยในด้านต่างๆ  ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการทำวิจัย และติดตามประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ปรับปรุงทางด้านหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะกับยุคสมัยและความต้องการของสังคม ฯลฯ


65. พื้นที่ความรับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ.เชียงใหม่

1. ลำปาง

2. ลำพูน

3. เชียงหม่

4. เชียงราย

5. พะเยา

6. แม่ฮ่องสอน


64. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ.เชียงใหม่

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290


63. การจ่ายเงินค่าบรรยายให้แก่วิทยากร

                                                                      ค่าวิทยากร

                                                                 ( บาท : ชั่วโมง )

การฝึกอบรม             (ก) ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ                     เอกชนไม่ไช้ตาม (ก)

ระดับต้น (1-2)                                    600                                             1200

ระดับกลาง (3-8)                                 600                                             1200

ระดับสูง (9 ขึ้นไป)                               800                                             1600

บุคคลภายนอก                                   600                                             1200


62. ต้องการทราบรายละเอียดการใช้บริการของศูนย์ฯ ในการจัดอบรม / สัมมนา

มีห้องพัก ความจุ 60 เตียง มีอัตราค่าใช้จ่ายดังนี้

   1. ห้องนอนปรับอากาศคนละ 150 บาท/วัน

   2. ห้องพัดลมคนละ 60 บาท/วัน

   3. ค่าห้องประชุม 1 วันละ 1000 บาท

   4. ค่าห้องประชุม 2 วันละ 700 บาท

   5. อุปกรณ์ในห้องประชุม ไมค์ 2 ตัว เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ

        - ห้องประชุม 1 จัดแบบหน้าเรียงได้ 80 คน จัดแบบเก้าอี้ 100 คน

        - ห้องประชุม 2 จัดแบบห้องเรียงได้ 40 คน จัดแบบเก้าอี้ได้ 60 คน


61. พื้นที่ความรับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จ.นครราชสีมา

1. ขอนแก่น

2. กาฬสินธุ์

3. มหาสารคาม

4. สกลนคร

5. นครพนม

6. มุกดาหาร

7. อุดรธานี

8. หนองคาย

9. หนองบัวลำภู

10. เลย


60. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จ.นครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 5 ถ.ราชสีมา - โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา


59. การจ่ายเงินค่าบรรยายให้แก่วิทยากร

                                                                      ค่าวิทยากร

                                                                 ( บาท : ชั่วโมง )

การฝึกอบรม             (ก) ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ                     เอกชนไม่ไช้ตาม (ก)

ระดับต้น (1-2)                                    600                                             1200

ระดับกลาง (3-8)                                 600                                             1200

ระดับสูง (9 ขึ้นไป)                               800                                             1600

บุคคลภายนอก                                   600                                             1200


58. ต้องการทราบรายละเอียดการใช้บริการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 2 ในการจัดบรม /สัมมนา

มีห้องพัก ความจุ 60 เตียง มีอัตราค่าใช้จ่ายดังนี้

   1. ห้องนอนปรับอากาศคนละ 200 บาท/วัน

   2. ห้องพัดลมคนละ 60 บาท/วัน

   3. ค่าห้องประชุม 1 วันละ 1000 บาท

   4. ค่าห้องประชุม 2 วันละ 500 บาท

   5. อุปกรณ์ในห้องประชุม ไมค์ 2 ตัว เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ

        - ห้องประชุม 1 จัดแบบหน้าเรียงได้ 80 คน

        - ห้องประชุม 2 จัดแบบห้องเรียนได้ 30 คน


57. รับผิดชอบจังหวัดอะไรบ้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

1. สมุทรปราการ

2. ชลบุรี

3. ระยอง

4.จันทบุรี

5. ตราด

6. นครนายก

7. ฉะเชิงเทรา

8. ปราจีนบุรี

9. สระแก้ว


56. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ.ชลบุรี

 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000


55. พื้นที่รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จ. ปทุมธานี

1. กททม.พื้นที่ 1

2. กททม.พื้นที่ 2

3. นนทบุรี

4. ปทุมธานี

5. พระนครศรีอยุธยา

6. สระบุรี

7. ลพบุรี


54. ที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จ. ปทุมธานี

48 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


53. ปัญหาการใช้ / การบำรุงรักษา ปัจจัยการผลิต การตลาดต่างๆ เช่น ดรงสี ไซไล อาคาร โรงยาง ห้องเย็น เป็นต้น

ประสานรับแนวทางวิชาการ แก้ไขปัญหาได้จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงที่ 1-10 ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ เช่นจ.นครราชสีมา ให้ประสานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร / โทรสาร 02-2415882


52. การขออนุมัตินำเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงานนอกแผนมีขั้นตอนอย่างไร ดำเนินการได้ในกรณีใดบ้าง

การขออนุมัตินำเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงานนอกแผนนั้น ในอดีตสามารถดำเนินการโดยใช้ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการขอใช้บริการงานทางช่าง ซึ่งเป็นงานนอกแผนประจำปี พ.ศ.2517 และ ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการใช้บริการเครื่องทุ่นแรง พ.ศ.2527 และระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุแต่เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีเครื่องจักรกลน้อยมากในปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ยกเลิกระเบียบกรมฯ ข้างต้น เพื่อเตรียมเครื่องจักรกลที่มีอยู่ไม่มากนัก ไว้ใช้ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เป็ฯภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งการยกเลิกระเบียบดังกล่าวกรมฯ ได้แจ้งเวียนให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว ดังนั้นในปัจจุบันหากมีความจำเป็นต้องนำเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงานนอกแผนสามารถดำเนินการได้ โดยใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด 3 การควบคุม และจำหน่ายพัสดุ) โดยส่วนราชการผู้ประสงค์ขอให้นำเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน จะต้องมีหน้งสือ ขออนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยดำเนินการในลักษณะการยืมพัสดุประเภทใช้ คงรูประหว่างราชการ


51. เป็นกรรมการของสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ในต่างจังหวัดอยากทราบว่าถ้าอยากจะเข้ารับการฝึกอบรมจะติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดได้ที่ไหน

สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-10 โดยการตรวจสอบว่าท่านอยู่ในจังหวัดใด และไปติดต่อสอบถามที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดของท่าน ดังดนี้

   1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 48 หมู่ 10 ถนนพหลโยธินตตำบลคลวงหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.02-9088360-1 มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ลพบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

   2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455070-1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด คือ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

   3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลฝั่งทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-212172 มัพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด คือนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ

   4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-241240 มีพื่นที่รับผิดชอบ 10 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย มหาสารคาม

   5.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.053-498591 มีพื่นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

   6.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ตั้งอยู่ที่ อ.วังทอง จ.พิษนุโลกโทร.055-311316 มีพื่นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน เพชรบูรณ์

   7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 ตั้งอยู่ที่ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร. 056-412577 มีพื่นที่รับผิดชอบ 7จังหวัดคือ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก

   8. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 ตั้งอยู่ที่ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โทร.032-471300 มีพื่นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม

   9.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ตั้งอยู่ที่ ถนนสายสงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โทร 047-333592 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ยะลา สตูล ตรัง

   10. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ตั้งอยู่ที่ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎธานี โทร.077-379012 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหดรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 20 ถ.พิชัย เขตดุสิต กทม.10300 โทร. 02-6691134


50. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ เช่น สหกรณ์คืออะไร มีกี่ประเภท ฯลฯเพื่อประกอบการทำรายงานจะหาได้ที่ไหน

เอกกสารเผยแพร่เรื่องสหกรณ์ ติดต่อได้ที่ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เลขที่ 20 ถนนพิชัย กทม.10300 โทร.02-2415884 02-2415885 หรือเปิด www.cpd.go th


49. การจัดดครงการฝึกอบรมควรจัดการเป็นโครงการที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกลจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง

การจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกลสมารถจัดได้เพียงบางหลักสูตรเพราะบางหลักสูตรต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและมีการลงมือปฏิบัติจริง จึงไม่สามารถฝึกอบรมทางไกลได้


48. อยากให้มีการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จะจัดอบรมหลักสูตร General Conversation ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2547 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน โดยจะแจ้งเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ และคาดว่าจะเปิดทดสอบความรู้เพื่อจัดกลุ่มในเดือน มิถุนายน 2547


47. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์อยากทราบว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหรือไม่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมให้แกสมาชิกพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสหกรณ์ การผลิต การแปรรูป การบริหารการจัดการและการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


46. ทำ RBM แล้วได้อะไร

1. ทำให้ระบบบริหารงานมีประสิทธภาพและสามารถวัดผลการดำเนินการได้ชัดเจน

2. ลดค่าใช่จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน

3. ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

4. เพิ่มความโปร่งใสการปฏิบัติงานและความเป็นกลางทางการเมือง

5. ทำให้ผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานของกรมฯ เป็นระยะๆ จะให้ทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ความปรับปรุงหรือให้ความสนใจเป็นพิเศษ


45. RBM คืออะไร

RBM ย่อมาจาก Results Based Management หมายถึง การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการบริหารที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์กรเป็นหลักโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมุ่งหวังจะนำมาซึ่งการบริหารที่ดีสู่ประชาชน ตัวอย่างเช่น ถ้าหากรัฐบาลจะสร้างบ้านให้ประชาชน มิใช่มองเพียงแต่ว่าสร้างแล้วเท่านั้น ต้องมองให้ลึกลงไปถึงว่า บ้านที่สร้างเสร็จแล้วจะต้องเป็นบ้านที่ดีคุณภาพ ประชาชนอยู่แล้วมีความสุข เช่น อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องทั่วไปถึงไม่อับชื้นอันนี้แหละจึงจะถือผลสัมฤทธิ์


44. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารอย่างไร

จากวิสัยทัศน์ของกรมฯ คือเป็นผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้นั้น จะเห็นได้ว่ากรมฯได้รับปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานจากการปกครองคุมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเป็นการดูแลส่งเสริม แนะนำและให้บริการและเน้นการมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม


43. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเกี่ยวข้องอะไรกับการปฏิรูประบบราชการและมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการซึ่งทุกหน่วยงานระดับกรมและกระทรวงจะต้องมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อมห้การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหน้าที่สำคํญคือเสนอแนะและให้คำปรึกษารวมทั้งประสานเพื่อให้การบริหารของหน่วยงานในสังกัดาของราชการเป็นเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 (มาตรา 3/1) รวมถึงการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานดังนี้

   1.1 ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

   1.2 กิจกรรม 5ส .

   1.3 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

   1.4 ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

   1.5 การเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในส่วนราชการ

   1.6การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกรมฯ รวมถึงการจัดสรรสิ่งจูงใจ

   1.7 การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ

   1.8 การจัดทำจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการในหน่วยงานกับผู้บริหารระดับสูง

   1.9 ระบบมาตรฐานสากลของไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ

   1.10 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


42. ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการตรวยสอบภายในเพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มมูลค่าขององค์กร เพื่อให้องค์กรได้รับผลตอบแทนระยะยาวสูงสุด และได้รับการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน การตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าวได้เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

   1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี(Good  Corparate Governance)และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องและความต้องการจากสังคมภายในประเทศ

   2. ส่งเสริมให้มีเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ(Accountability and Responsibility)

   3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน(Efficiency and Effectiveeness of Performance) เพราะการตรวจสอบเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางด้านในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน ระบบบัญชี รวมทั้งระบบสารสนเทศของทั้งองค์กรฯ

   4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Cheek and Balance) ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

   5. ให้สัญญาเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติไม่ชอบหรือการทุจริตในองค์กร จึงลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน


41. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน

   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การช่วยเหลือปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยกลุ่มตรวจสอบภายในจะทำการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะคำปรึกษาและข้อมูล เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน

   นอกจากนั้น วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ยังรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ


40. ความหมายของการตรวจสอบภายใน คืออะไร

"การตรวจสอบภายใน" เป็นหน้าที่งานเกี่ยวกับการประเมินผลอย่างอิสระที่จัดให้มีขึ้นในองค์กรที่จัดให้มีขึ้นในองค์กร เพื่อให้บริการแก่องค์กรในการตรวจสอบและประเมินกิจกรรมต่างๆ วัตถุประสงค์ของการคฃตรวจสอบเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้ทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา


39. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจระดับใด

1. รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลางทีมีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ

2. รับผิดชอบตรวจสอบหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในส่วนที่หัวหน้าส่วนราชการส่วยกลางมิได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด


38. กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียน ข้อบังคับ ให้คำปรึกษาข้อแนะนำประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงสำนักงานการตรวจแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ


37. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศอะไรบ้าง

1. ความร่วมมือกับข่ายงานระดับเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค (NEDAC) โดยความร่วมมือผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในการแสวงหาความร่วมมือและจัดการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศสมาชิก

2. ดครงการ Telefood เป็นโครงการที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับกรมฯ ในการสนับสนุนในการสร้างอาชีพในด้านการเกษตรให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์

3. ความร่วมมือกับองค์การสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก โดยความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ฝึกอบรมบุคลากรของสหกรณ์การจัดประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์

4. ศูนย์เพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งอาเซียนเป็นความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งอาเซียน 10 ประเทศ

5. ความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแห่งเอเซียเป็นโครงการเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเซีย

6. โครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิก

7. โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAEC) คัดเลือกผู้นำเยาวชนเกษตรไทยไปฝึกงานในด้านการเกษตรครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน

8. ความร่วมมือกับสถาบันฟรีดริส์ เอแบร์ท ในการสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับสหกรณ์ และกลุ่มสตรสหกรณ์ในการพัฒนาอาชีพ

9. โครงการมิตรภาพระหว่างขบวนการสหกรณไทย-ญี่ปุ่นเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นโดยกรมเป็นผู้ประสานงาน

10. โครงการความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นเป็นโครงการเพื่อเชื่อมโยงระบบสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมและผลักดันการค้าสินค้าเกษตร ส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนในภาคการเกษตรของทั้ง 2 ประทศ


36. โครงการความร่วมมือต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับต่างประเทศ

กรมส่งเสริม ได้มีโครงการร่วมมือกับต่างประเทศ ดังนี้

   1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นเป็นโครงการที่กรมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยผ่านทางองค์การ JICA โดยรูปแบบความร่วมมือจะเป็นการสนับสนุนด้านโครงการพัฒนาการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นอาสาสมัครอาวุโส และอาสาสมัคร

   2. ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเกษตรไทย-จีน เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตกลงกันในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ โดยรูปแบบความร่วมมือจะเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน


35. ผลการดำเนินงานในปัจจุบันของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอะไรบ้าง

ในปีงบประมมาณ พ.ศ.2547 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน / โครงการรวมจำนวน 20 งาน / โครงการมีผลการำเนินงาน / โครงการในภาพรวม ดังนี้

1. การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

2. การส่งเสริมตามโครงการหลวง

3. การส่งสหกรณ์โครงการพระราชดำริ

4. การส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

5. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรณ์สู่มาตรฐาน

7. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรกรและสหกรณ์

8. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล

9. การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร

10. การส่งเสริมพัฒนากลู่มอาชีพ

11. การเร่งรัดการจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์

12.การสำรวจวงรอบกันเขต สำรวจรอบรายแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ล่าช้า

13. การลดภาระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อยนโยบายรัฐบาลสถาบันเกษตรปี 2547

14. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหสนจัดการในสถาบันเกษตรกร

15. การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์

16. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

17. การอำนวยการด้านบริหารทั่วไป

18. การอำนวยการด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

19. การอำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

20. การอำนวยการด้านพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองแผนงาน www.geocities.com/plancpd หรือเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th


34. บทบาทหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผลกองแผนงาน?

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ เทคนิคระบบและวิธีการติดตามและประเมินผลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ ติตามและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของกรมฯ พร้อมจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานวิเคราะห์เปรียนเทียบผลการดำเนินงาน / ดครงการเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการกำหนดแผนการดำเนินงานของกรมฯ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ และการประเมินผลกระทบของงาน


33. กรมส่งเสริมสหกรณืได้รับจัดสรรรายจ่ายประจำปีจำนวนเท่าไร แยกออกเป็นงบรายจ่ายอะไรบ้างมีโครงการสำคัญอะไร ดำเนินการในพื้นที่ไหน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของการส่งเสริมสหกรณ์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหหกรณ์ที่ www.Geocities.com/Plancpd หรือ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ www.CPD.GO.TH


32. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องดำเนินการอย่างไร

 - สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรต้องเสนอโครงการผ่านทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่สหกรณ์ / กลุ่มตั้งอยู่

 - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะพิจารณาโครงการแล้วเสนอของงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด CEO หรือเสนอของงบประมาณที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง)


31. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน่วยงานใดเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์


30. กองคลัง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอะไรบ้าง

1. คู่มือการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

2. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง


29. กองคลัมีพันธกิจอย่างไร

1. พัฒนาบุคลากรของกองคลังให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

3. จัดทำข้อมูลของระบบการเงิน การคลัง ให้เป็นปัจจุบัน

4. พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงิน และการบริการเงินสดภาครัฐ

5. พัฒนาระบบงานคลังให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบริหารงานคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

6. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานคลังและการเบิกจ่ายเงินให้ทุกหน่วยงานทราบ


28. กองคลัง / มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร

1. มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร งบประมาณการพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมาย


27. กลุ่มวินัย / งานภารกิจและอำนาจหน้าที่มีอะไรบ้าง

1. ให้คำแนะนำ วิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม

2. ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง

3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทาน

4. ดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ

5. เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษ

6. อุทรณ์ และเพิกถอนคำสั่งลงโทษ

7. ตรวจสอบการลาออกจากราชการ

8. ตรวจสำนวนการสอบสวน และรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


26. หน้าที่ของฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมมีอะไรบ้าง

1. พิจารณาออกคำสั่ง บำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการและลูจ้างประจำ

2. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างระจำ

3. จัดทำเก็บรักษา ตรวจสอบ ค้นหาและแก้ไขเพิ่มเติมในทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

4. จัดทำบัตรประจำตัวของข้าราชการและออกหนังสือรับรองสภาพของลูกจ้างแระจำ

5. การขออนุญษตลาต่างๆ

6. ประกาศผู้เกษียณอายุประจำปี

7. จัดเก็บและบันทึกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือเงอนช่วยพิเศษการถึงแก่ความตาย       


25. การสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เสียชีวิตได้แก่อะไรบ้าง

1. ค่าบำเพ็ญกุศลศพ 2000 บาท

2. ค่าพวงหรีดเคารพศพ 500 บาท


24. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดสวัสดิการให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมฯ อย่างไรบ้าง

1. การสงเคราะห์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

2. การกีฬาและนันทนาการ

3. งานหรือกิจการที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนางานประสานงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์


23. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง / ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอะไรบ้าง

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบงาน ระบบบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังของข้าราชการและลูกจ้างของกรมฯ

2. การประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมนาและดูงานของข้าราชการและลูกจ้างของกรมฯ

3. สรรหาละเลือกสรร การบรรจุแต่งตั้งเพื่อรับราชการ การแต่งตั้งเลื่อนระดับ การย้าย การโอนข้าราชการและลูกจ้างการประเมินบุคคลและผลงาน

4. สอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว การประเมินบุคคลและผลงาน ตาม ว 2/2540 สายส่วเสริมสหกรณ์

5. บรรจุแต่ตั้ง เลื่อนระดับ ย้าย โอน นนจุกลับ  การลาออกของข้าราชการ การประเมินบุคคลและผลงาน ตาม ว 2/2540 สายงานอื่นๆ ยกเว้นสายงานส่งเสริมสหกรณ์


22. หน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มงานติดตามการให้สินเชื่อ ส่วนบริหารเงินทุนสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

1. รวบรวมข้อมูลของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์และจำแนกประเภทลูกหนี้เงินกู้ยืมตามอายุหนี้

2. ติดตามและนำเสนอแนวทางการแก้ไขกรณ๊ลูกหนี้ผิดนัดสัญญาเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตลอดจนฟ้องร้องและดำเนินคดี

3. นำเสอนขออนุมัติขอผ่อนและปรับปรุงโครงสร้างหนี้

4.ตอบข้อหารือและจัดทำคำแนะนำเงินมุนที่กรมฯ ได้รับสนับสนุนรวบทั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์

5.ตรวจสอบการใช้เงินกู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

6. ประเมินผลการใช้เงนกู้ในแต่ละกองทุน

7. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรรายย่อย

8. ประสานงานแหล่งเงินทุนกับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร


21. ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกลุ่มวิเคราะห์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกำหนดเดณฑ์การพิจารณาให้เงินทุนส่งเสริมกิจการแก่สหกรณ์ดำเนินการวิเคราะห์คำขอกู้ ความเป็นไปในวัตถุประสงค์การขอกู้วิเคราะห์ให้ความเห็นชอบกระทำเกี่ยวกับทรัพบย์สินหรือกู้เงินจากแหล่งอื่น เพื่อไม่ให้กระทบการส่งชำระเงินกู้แก่กรมและดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพิจราณา ตลอดจนทำผลของการค้นคว้าวิจัยเผยแพ่กับผู้เกี่ยวข้อง


20. กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

   - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยธุรกิจและความเป็นไปได้ของโครงการของสหกรณ์เพื่อให้ได้รูปแบบและวิธีการบริหารการจัดการที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของสหกรณ์แต่ละประเภท

   - ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดหารและบริหารเงินทุนของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์

   - จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

   - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

   - โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกยุทธ์ของสหกรณ์

   - โครงการส่งเสริมกำกับการจัดทำบัญชีของสหกรณ์


19. ฝ่ายเลขานุการของ / กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินทุนสนันสนุนสหกรณ์สำรวจความต้องการขอใช้เงินทุนบริหารงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จัดเตรียมวาระการประชุม เตรียมการประชุมประสานงาน จัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน


18. ฝ่ายบัญชีและการเงินกองทุน มีภารกิจอะไร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ ตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมดำเนินการหักชำระหนี้ ตอบรับชำระหนี้โอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงินกองทุนฯ และรับผิดชอบในการอนุมัติการเบิก-จ่าย เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ บันทึกรายการบัญชีของสมุดรายวันขั้นต้น บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ดำเนินการเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ ตรวจสอบ Statement จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือนประกอบด้วยงบทดลองและรายละเอียดลูกหนี้ คำนวณดอกเบี้ยและค่าปรับของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชีลูกหนี้ ยืนยันการเป็นหนี้ จัดทำงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและรับรอง


17. หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง

กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

   (1) ด้านการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมกิจการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์

   (2) สำรวจและศึกษา วิเคราะห์ความต้องการขอใช้เงินหรือเงินทุนกองทุนที่ให้สหกรณ์กู้ยืม ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมฯ ยกเว้นเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

   (3) ศึกษา วิเคราะห์คำขอกู้เงินทนสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

   (4) วิเคราะห์ให้ความเห็นชอบกระทำการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือกู้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อไม่ให้กระทบผลการชำระเงินกู้แก่กรมฯ ตลอดจนจัดทำผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ เพื่อนำผลของการค้นคว้าและวิจัยเผยแพร่กับผู้เกี่ยวข้อง และนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ


16. กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างและการจัดองค์กรมีภารกิจอะไร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับโครงสร้างและขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การจัดระบบงาน การแบ่งงานภายในและการควบคุมใน การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารงานบุคคล ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคคลที่สนใจ


15. ผู้บริการจะขอให้ออกแบบสถาปัตยกรรมาได้อย่างไร

 ผู้บริการจะขอให้ออกแบบสถาปัตยกรรมาได้อย่างไร
 1.1 บริการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ ของกรมฯ
 1.2 บริการออกแบบต่อเติม,ปรับปรุงงานอาคารของกรมฯ

ด้านงานสถาปัตยกรรม
 1.1 ผู้ขอรับยริการระบุประเภทอาคารพร้อมประโยชน์ใช้สอยและงบประมาณของอาคาร ถ้ากลุ่มฯ มีแบบก่อสร้างที่ใกล้คียงกับความประสงค์ จะให้บริการ โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย 

 ด้านงานเครื่องกล
 2.1 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การตลาดประเภทต่างๆ ของสหกรณ์ / กลุ่มการเกษตรกร
 2.2 พัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์การตลาด ตามข้อ 2.1 ให้มีประสิทิภาพดียิ่งขึ้น
 2.3 ให้คำปรึกษาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การตลาดเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้อง

 ด้านงานเครื่องกล
 2.1 ให้บริการเช่นเดียวกับ ข้อ 1.1 กล่าวคือ หากสหกรณ์ใดประสงค์จะได้ขอบเขตงาน(TOR) พร้อมงบประมาณที่กลุ่มเทคโนโลยีฯ มีข้อมูลอยู่แล้ว กลุ่มฯ ก็พร้อมที่จะมอบรายละเอียด TOR พร้อมรายการประมาณการให้แก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 ด้านงานประมาณราคา
 3.1 คำนวณราคาวัสดุและค่าแรงงานของงานอาคาร / กำหนดราคาเครื่องจักรต่างๆ ตามราคามาตรฐาน
 3.2 ปรับราคาประมาณการให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีการประกวดราคาแต่ละครั้ง พร้อมแบ่งงวดงาน
 3.3 ตรวจสอบค่าเงินชดเชยการก่อสร้าง (ค่า K) ในกรณีค่าวัศดุก่อสร้างมีความผันผวนมาก

 ด้านงานประมาณการ
 3.1 ราคาต่อหน่วย ทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน จะอ้างอิงมาตรฐานตามสำนักงบประมาณ ซึ่งผู้สนใจและเกี่ยวข้องสามารถสอบถามได้
 3.2 ดัชนีราคาวัสดุประจำเดือนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณเงินชดเชยการก่อสร้าง (ค่าK) จะใช้ข้อมุลจากสำนักเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถสอบถามข้อมูลได้เช่นเดียวกัน

 ด้านงานวิศวกรรมโยธา
 4.1 คำนวณโครงสร้าง / กำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงสร้างของงานอาคาร
 4.2 พิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมโครงสร้างในกรณีที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโครงสร้าง

 ด้านวิศกรรมโยธา
 4.1 ให้บริการสอบถามหรือตอบข้อหารือเกี่ยวกับความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร ในกรณีที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงแบบด้านโครงสร้าง การกำหนดขนาดต่างๆ ขององค์อาคารที่เหมาะสม เมื่อมีผุ้สนใจขอคำปรึกษา

 ด้านงานบรรจุภัณฑ์
 5.1 พิจารณาเฉพาะด้านความสวยงามและความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
 5.2 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกรมฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจำเป็นต้องขอความร่วมมือ

 ด้านงานบรรจุภัณฑ์
 5.1 ให้คำแนะนำในเรื่องรูปแบบ สีสัน วัสดุที่ใช้จัดทำส่วนห่อหุ้มบรรภัณฑ์ภายนอก
 5.2 ในกรณ๊เป็นเทคนิคเฉพาะ เช่น การผลิตเป็นจำนวนมาก จะประสานงานหรือหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงอุตสาหกรรม


14. การใบริการกำหนดขอบเขตงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลโดยเฉพาะอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีอะไรบ้าง

ครอบคลุมอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรต่างๆ เช่น ฉางข้าว,ไซโล,โรงผสมอาหารสัตว์.ห้องเย็น,ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ฯลฯ


13. หน้าที่ควรความรับผิดชอบด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของกรมฯ มีอะไรบ้าง

การออกแบบสถาปัตยกรรมครอบคุมอาคารของกรมฯ ทุกประเภท ทั้งอาคารสำนักงาน,บ้านพัก,หอพัก,อาคารเรียน ฯลฯ


12. การขอรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

1. ผู้ที่ขอการรับรองเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ หรือกลุ่มผลิตอื่น ในสังกัดของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

2. สินค้าต้องมีบรร่จุหีบห่อเรียนร้อย มีชื่อสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มอื่นๆ  ตามข้อ 1 แสดงไว้ที่หีบห่อบรรจุ และต้องผ่านการรับรองดังนี้

     (1) ผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องผ่านการรับรองจากราชการตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522

     (2) ผลิตภัณฑ์จักสานหรือหัตถกรรมหรือสิ่งทอ ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

     (3) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ส่งเสริมและแนะนำ

3. กรรมวิธีการผลิตสะอาด ปลอดภัย

4. ปริมาณเพียวพอต่อการจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

5. ขั้นตอนในการขอการรับรอง

     (1) ยื่นขอการรับรองที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เอกสารประกอบการยื่นคำขอพร้อมตัวอย่างสินค้า

     (2) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจารณาคำขอ พร้องตรวจสอบ สหกรณ์/กลุ่มผู้ผลิต และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มว่าดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์

     (3) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดส่งเอกสารพร้อมประเมินและคำขอไปยังสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณา

     (4) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พิจารณาให้การรับรอง

     (5) แจ้งผลการรับรองให้คณะกรรมการควบคุมสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ทราบ

     (6) แจ้งผลการรับรองให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ

     (7) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้กลุ่มทราบ


11. สำนักพัฒนุรกิจสหกรณ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง

มีหน้าที่รับผิดชอบ

   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด และพัฒนารูปแบบการบรรจภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

   2. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนุรกิจและส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สินค้าสหกรณ์

   3. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าสหกรณ์

   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปการบำรุงรักษษของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

   6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงาน แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม คือ

   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

   2. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ

   3. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบำรุง

       3.1 กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

       3.2 กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการบำรุงรักษา

   4. กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์

   5. กลุ่มส่งเสริมพัฒนุรกิจด้านปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

   6. กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและการบริการ

   7. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและธุรกิจ


10. หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง?

1. ผลการดำเนินงานกำไรต่อเนื่อง 3 ปีย้อยหลัง

2. ไม่มีการทุจริตภายในสหกรณ์

3. จัดทำงบการเงินเสร็จโดยสหกรณ์

4. มีสมาชิกมาทำธุรกิจหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50%

5. มีสามชิกมากกว่า 100 คน

6. จัดจ้างพนักงานประจำมาทำงาน

7. จัดสรรกำไรสุทธิช่วยเหลือสังคม

8. ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์


9. มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร มีหลักเกณฑ์อย่างไร

มีหลักการที่สำคัญเป็นไปตาม ปว.141 คือ

   1. คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการจัดทำงบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 150 วันตามกฎหมาย

   2. ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง

   3. มีการทำธุรกิจหรือบริการอย่างน้อย 1 ชนิด

   4. มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในกำหนดเวลา 150 วันตามกฎหมาย

   5. มีกำไรสุทธิประจำปีและมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามกฎหมาย


8. กลุ่มวิจัยพัฒนากลุ่เกษตรกรมีหน้าที่อะไรบ้าง

   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรและจัดชั้นกลุ่มเกษตรเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร

   2. ส่งเสริมพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชา และโครงการวิจัยด้านกลุ่มเกษตรกร

   3. ติดตามและดำเนินผลการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกร

   4. ศึกษา และวิเคราะห์ด้านวิชาการ ตลอดจนจัดทำดครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้และแปรสภาพเป็นสหกรณ์เมื่อกลุ่มฯต้องการ และมีความพร้อม

   5. จัดทำคู่มือ ตลอดจนชี้แจงข้อหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานกลุ่มเกษตรกรและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

   6. ปฏิบัติงานด้านการโต้ตอบและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดทำเอกสารหนังสือราชการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำกรุงเทพมหานคร การเลิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศและการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของเกษตรกร รวมถึงการจัดทำทะเบียนรับจดทะเบียน การเลิก และการถอนชื่อจากทะเบียน


7. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีหน้าที่?

   (1) ร่วมกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร

   (2) ร่วมกำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

   (3) ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย และข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ

   (4) ร่วมกำหนดประเภทของข้อมูลที่ควรจัดเก็บไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือส่งไปยังหอจดหมายแห่งชาติ หรือหน่าวงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาลราชการ

   (5) ร่วมวินิจฉัยว่าข้อข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้


6. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร

วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผุ้นำในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้ พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์

   พันธกิจที่1 ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์

   พันธกิจที่2 ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรุ้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวีการสหกรณ์ให้แกประชาชนทั่วไป

   พันธกิจที่3 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับด้านการบริหารการจัดการองค์กรุรกิจการตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และ/หรือกลุ่มเกษตรกร กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

   พันธกิจที่4 ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณืและกลุ่มเกษตรกร

   พันธกิจที่5 เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์

   พันธกิจที่6 ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้ได้คุณภาพ

   พันธกิจที่7 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกาสรจัดเพื่อการครองชีพยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์

   1. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร

   2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

   3. เพิ่มคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก


5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

   (ก)ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   (ข)ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

   (ค)ส่งเสริมเผยแพร่ และให้ความรุ้เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

   (ง)ส่งเสริมและพัฒนุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ทีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   (จ)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น


4. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

   (1)ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   (2)ส่งเสริม ผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

   (3)ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์

   (4)ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาหารสหกรณ์แห่งชาติ

   (5)ศึกษาสิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าและสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

   (6)ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


3. กรมส่งเสริมสหกรณ์แบ่งส่วนราชการอย่างไร

กรมส่งเสริมสหกรณ์แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม ดังต่อไปนี้

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

     (1) สำนักงานเลขานุการกรม

     (2) กองการเจ้าหน้าที่

     (3) กองคลัง

     (4) กองแผนงาน

     (5) ศูนย์สารสนเทศ

     (6)-(7) สำนักงานส่งเสริมสสหกรณ์พื้นที่ 1-2

     (8) สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

     (9) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

     (10) สำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์

     (11) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโลยีการสหกรณ์

ข.ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัด   


2. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ 4)พ.ศ.2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรุ้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์กับการส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรและประชาชทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยการพพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ์ระดับสากลเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งท่างด้านเศรษฐกิจและสังคม


1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งอยู่ที่ไหน

12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยาเทเวส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-2811099,02-2813095,02-2818150,02-2822922,02-2824860 โทรสาร 02-2826078


Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >กรมส่งเสริมสหกรณ์