ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ดิน >หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

http://www.alro.go.th/

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักกฎหมายระเบียบ ข่าวสาร หน่วยงานในสังกัด  แนะนำเกี่ยวกับ ส.ป.ก. นโยบาย ส.ป.ก. ปี 2546    ข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ดิน


กรมพัฒนาที่ดิน

http://www.ldd.go.th/

กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้เรื่องทรัพยากรที่ดินของประเทศไทย การให้บริการ การจัดการดิน  แนะนำความรู้เรื่องดิน ข่าว/การประชุม ปฏิทินข่าว และผลการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน สถิติการเกษตร ราคาสินค้าเกษตร วิธีปลูกพืชเลี้ยงสัตว์


กรมทรัพยากรธรณี

http://www.dmr.go.th/

ข้อมูลขององค์กร บริการ ข่าว ข้อมูลทรัพยากรธรณี โครงการสำคัญ กฎหมายและระเบียบ   แผนที่และเอกสารเผยแพร่


ภาควิชาปฐพีวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://dss.agr.ku.ac.th/

ภาควิชาปฐพีวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับดินและปุ๋ยเพื่อการเกษตรงานวิจัยเรื่องดิน  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาควิชาปฐพีวิทยา


สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

http://www.ldd.go.th/swcst/laws.html

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม วัตถุประสงค์ นโยบาและระเบียบ  รายนาที่ปรึกษาและคณะกรรมการ กิจกรรมข่าวสาร ของสมาคม


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ดิน >หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง