ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

69. เมื่อส่งมอบพัสดุและส่งใบแจ้งหนี้แล้ว จะได้รับชำระเงินภายในกี่วัน

การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 17 วัน ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ.2546 ข้อ 5 (ยกเว้นงานที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาตรวจรับพัสดุ)


68. การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา จะคืนเมื่อไร

คืนอย่างช้าไม่เกิน  15  วัน   นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา


67. การคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคา จะคืนเมื่อไร

คืนภายใน  15  วัน   นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง


66. หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา จะใช้จำนวนเท่าใด

ใช้มูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น ๆ


65. การวางหลักประกันซองหรือหลักประกัน ให้ใช้หลักประกันอย่างไรบ้าง

ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

   - เงินสด

   - เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

   - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่กองแผนงานกำหนด

   - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบ

   - พันธบัตรรัฐบาลไทย


64. กรณีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะมีประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ จะประกาศไว้ที่ไดบ้าง

   1. ประกาศลง www.cad.go.th

   2. ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกรมฯ

หากเป็นการประกวดราคา จะส่งประกาศเพิ่มไป

   1. ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง

   2. กรมประชาสัมพันธ์+B33

   3. อสมท.


63. สหกรณ์จะเลิกด้วยเหตุอะไรบ้าง

มาตรา 70   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2545 กำหนดให้สหกรณ์เลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

   (1) มีเหตุตามที่กำหนดในข้อบังคับ

   (2) สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน

   (3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก

   (4) ล้มละลาย

   (5) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก

         ทั้งนี้ มาตรา 71 กำหนดอำนาจให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฎว่า

         (1) สหกรณ์ไม่เริ่มดำเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียน หรือหยุดดำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปี นับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ

         (2) สหกรณ์ไม่ส่งสำเนางดุลและรายงานประจำปีต่อนายทะเบียสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน

         (3) สหกรณ์ไม่อาจดำเนินกิจการให้เป็นผลดี  หรือการดำเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม


62. สหกรณ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประเภทของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2511   ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ.2542    มาตรา  138 มี 6 ประเภท  ได้แก่

   (1) สหกรณ์การเกษตร

   (2) สหกรณ์ประมง

   (3) สหกรณ์นิคม

   (4) สหกรณ์ร้านค้า

   (5) สหกรณ์บริการ

   (6) สหกรณ์ออมทรัพย์


61. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ไว้อย่างไร

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ลงวันที่ 10 มีนาคม 2543 กำหนดให้สหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ได้ดังนี้

   (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

   (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือ  รับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด

   (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก

   (4) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท เครดิตฟองซิเอร์  ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

   (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก

   (6) ฝากหรือลงทุนอื่นใด  นอกจากที่กำหนดไว้ตาม (1) ถึง (5) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 


60. สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายวัน

ตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกจะกำหนดคำนวณดอกเบี้ยจากต้นเงินเป็นรายวัน


59. สหกรณ์จะนำเงินไปฝากหรือลงทุนอะไรได้บ้างหรือไม่

มาตรา 63  แห่งประราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542กำหนดว่า   สหกรณ์อาจนำเงินไปฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

   (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

   (2) ฝากในธนาคาร  หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  แก่สหกรณ์

   (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

   (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

   (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

   (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

   (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด


58. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลได้เท่าไร

กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542  กำหนดให้จ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วของสหกรณ์แต่ละประเภทได้ไม่เกินอัตราร้อยละสิบต่อไป


57. เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์

ตามมาตรา 60(1) และ (2)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ อาจจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ให้แก่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผลซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงและจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี


56. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 69 กำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบอำนาจให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 75/2545  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545


55. การตรวจสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรในการดำเนินการ

อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิบัติ  ฉบับที่ 141ลงวันที่  1 พฤษภาคม 2515  ข้อ 28 ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตร 138


54. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ต่าง ๆโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไร

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542มาตรา 69


53. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์

www.cad.go.th

เลือก website หน่วยงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เลือก กลุ่มนิติการ

   -พระราชบัญญัติสหกรณ์

   -กฎกระทรวง

   -ระเบียบ

   -คำสั่ง

   -คำแนะนำต่าง ๆ


52. โครงการลดภาวะหนี้จะได้รับการยกเว้นการจัดเว้นการจัดเก็บดอกเบี้ยหรือไม่

ไม่ยกเว้น


51. จำนวนหนี้สินขั้นต่ำต้องมีจำนวนเท่าใด จึงสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

ไม่กำหนดขั้นต่ำ แต่กำหนดขั้นสูงต้องไม่เกิน 100,000 บาท


50. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรหรือไม่

สมัครเข้าร่วมโครงการกับสถาบันเกษตรกรที่ตนเองสังกัด


49. โครงการนี้เป็นโครงการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรหรือไม่

เป็นโครงการที่รัฐบาลจะเข้ารับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ให้หับสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 100000 บาทเป็นระยะเวลา 3 ปี ไม่ใช่เป็นการลดหนี้แต่เป็นการช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อ ปี


48. ระยะเวลาของการแทรกแซงยางพาราสิ้นสุดเมือใด

สำหรับในปัจจุบันเป็นโครงการในระยะที่ 6 ซึ่งไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดโครงการไว้ แต่ปัจจุบันประทเศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการรับซื้อยางในราคาที่กำหนด ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งหากบริษัทนี้เริ่มดำเนิน โครงการนี้อาจไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป


47. โครงการนี้เป็นโครงการลดภาระหนี้สินของเกษตรกรหรือไม่

เป็นโครงการที่รัฐบาลจะเข้ารับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ให้หับสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 100000 บาทเป็นระยะเวลา 3 ปี ไม่ใช่เป็นการลดหนี้แต่เป็นการช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 3


46. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีแนวทางงบปรับปรุงการตรวจสอบบัญชีโครงการแทรกแซงยางพารา เพื่อลดข้อบกพร่องของการดำเนินงานตลอดจนด้านการจัดทำเอกสาร และการจัดทำบัญชีโครงการการแทรกแซงยางพาราอย่างไรบ้าง

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีโครงการแทรกแซงยางพาราเป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญที่ทำให้สามารถลดข้อบกพร่องด้านการบริหารงาน การจัดทำเอกสาร การจัดทำบัญชี รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสมบรูณ์ขึ้น กรมตรวจสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

   1. ปรับปรุงแนวการตรวจสอบ ในเรื่องของการขายยางเกินสิทธิ์ ได้พิจารณานำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ให้มีการจัดทำทะเบียนผู้ขายยางและมีการยืนยันยอดการขายยาง

   2. ปรับปรุงการรายงาน ให้มีความรวดเร็วสามารถส่งรายงานได้ทันภายในเวลาที่กำหนด กำหนดจำนวนบุคคลากรให้เพียงพอ

   3. ปรับปรุงให้มีการตรวจสอบโกดังเอกชน โดยต้องมีการจัดเก็บบยางที่ถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นที่จัดเก็บให้เพียงพอและให้มีการจัดทำทะเบียบยางให้เรียบร้อยและปัจจุบัน

   4. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากโครงการฯขอจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การตรวจสอบสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

   5. ปรับปรุงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กลไกฯ แนะนำให้จัดทำบัญชีให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน เอกสารจัดทำไว้ครบถ้วนสมบรูณ์ การส่งเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ค่าบริการซื้อยาง1% ต้องบันทึกบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด


45. จากการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการแทรกแซงยางพารา พบว่าข้อสังเกตที่สำคัญจากการตรวจสอบ ประการใดบ้าง

จากการเข้าตรวจสอบบัญชีโครงการแทรกแซงยางพารากรมตรวจบัญชีสหกรณ์พบว่ามีข้อสังเกตที่สำคัญคือ

ด้านการเงินการบัญชี (ณ จุดแทรกแซง)

   - จัดทำบัญชีไม่เรียบร้อย ไม่เป็นปัจจุบัน เอกสารใบซื่อยางไม่สมบรูณ์ ครบถ้วน

ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กลไก ฯ(ณ จุดแทรกแซง)

    - กรรมการคัดเลือกคุณภาพงานมาไม่ครบ

    - ค่าบริการซื่อยาง 1 % ไม่เข้าบัญชีสถาบันเกษตรกรทันที

    - การส่งมอบยาง โรงงานยางไม่มารับมอบยางทุกวันที่มีการแทรกแซง การชั่งน้ำหนักและมีการจัดชั้นคุณภาพยางต่างกัน ระหว่างจุดแทรกแซงกับโรงแรม

ณ จุดแทรกแซงที่ซื้อยางเกิน 100 ตัน

     - มีการขายยางเกินสิทธิ์ ทั้งในส่วนของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

     - มีการรับซื้อยางจาก ไม่มีบัตรขายยาง

     - จำนวนพื้นที่กรีดยาง ใบทะเบียนไม่ตรงกับบัตรขายยาง

     - สำนักงานองค์การสวนยาง รับซื้อน้ำยางจากสมาชิกแต่แจ้งรายละเอียดไม่แจ้งรายละเอียดไม่สัมพันธ์กัน

      - ผู้ลงลายมือชื่อรับเช็ดไม่ใช่ผู้มีสิทธิขายยางโดยไม่มีการมอบฉันทะ

 


44. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างไร ในโครงการการแทรกแซงตลาดยางพารา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา ไว้ดังนี้

   1. การวางระบบบัญชี กำหนดจัดวางระบบ 2 ระบบ คือ ระบบบัญชีสำหรับการดำเนินงาน ณ จุดแทรกแซงและระบบการรายงานจุดควบคุมระดับจังหวัด

   2. การตรวจสอบบัญชี เป็นการส่งมอบยางและการจ่ายเงินได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการการรวมทั้งตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำเอกสารหลักฐานและบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน

   3. กำหนดแผนการตรวจสอบ สายปฏิบัติงานกำหนดแผนงานเข้าตรวจสอบ ณ จุดแทรกแซงทุก 3 เดือน

   4. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ได้แก่ ด้านเอกสารด้านดำเนินการและด้านตัวเกษตรกร


43. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านใดในโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีโครงการแทรกแซงยางพาราและมีหน้าที่ร่วมพิจารณาเปิดจุดแทรกแซงเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


42. ในการเข้ารับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร


41. โครงการคลินิคเกษตรมีบริการมีบริการอะไรบ้าง

คลินิกสัตว์

คลินิกบัญชี

คลินิกพืช


40. โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นโครงการที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านใดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการคลีนิกเกษตรเคลือนที่

โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

   1. เพื่อให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายในครัวเรือน รวมทั้งการจัดทำบัญชีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้สามารถคิดต้นทุน กำไรหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีได้รวดเร้วและทันเหตุการณ์

   2.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น


39. วัตถุประสงค์ของโครงการอบรมการบัญชีฟาร์มเป็นอย่างไร

1. เพื่อให้ครูบัญชีเกษตรกรอาสาสามารถเป็นวิทยากรสอนแนะนำการจัดทำบัญชีฟาร์มอย่างง่ายได้

2. เพื่อให้ครูบัญชีอาสาสามารถประสานงานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในโครงการต่าง ๆ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

3.เพื่อให้ครูบัญชีอาสาเป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในระดับตำบล


38. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีส่วนร่วมในโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้อย่างไร

สำหรับปีงบประมาณ 2546 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีโครงการฝึกอบรมครูบัญชีเกษตรกรอาสาและจัดโครงการพัฒนาครูบัญชีเกษตรกรอาสา หลักสูตร การพัฒนาครูบัญชีอาสาขึ้นสำหรับพัฒนาครูบัญชีอาสา ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีฟาร์มให้แก่ครูบัญชีเกษตรกร


37. โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้มีคงามเป็นมาอย่างไร

โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังพักชำระหนี้เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้กำหนดให้มีการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลให้สามารถชำระหนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว


36. บัญชีมีความสำคัญอย่างไรกับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนสามารถนำข้อจากงบการเงินไปใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่นเป็นข้อมูลในการการวางแผนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานทำให้วิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนา


35. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีขอบเขตการปฏิบัติงามตามโครงการวางระบบและติดตามการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในศูนย์บริการทอดเทคโนโลยีประจำตำบล จำนวนกี่ตำบล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนำร่อง จำนวน 8 ตำบล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหลัก   จำนวน 9 ตำบล


34. พนักงานบัญชีของวิสาหกิจชุมชนตำบล ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการวางระบบและติดตามการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีจะทำอย่างไร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะจัดอบรมให้กับพนักงานบัญชีของวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับบัญชีวิสาหกิจชุมชน


33. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโครงการใด อันเป็นการพัฒนาการเกษตรของส่วนราชการในแบบบรูณาการตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชนโดยใช้กลไกผ่านศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในตำบลนำร่องและตำหลัก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการวางระบบและติดตามการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล


32. บทบาทและภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชนโดยใช้กลไกผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในตำบลนำร่องและตำบลหลักมีอะไรบ้าง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานประสานการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมีภาระกิจดังนี้

   1. วางระบบบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชนของศูนย์บริการ

   2. กำกับแนะนำการเงินการบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชนของศูนย์บริการ

   3. ติดตามประเมินผลการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน


31. การเช่าที่ดินธรณีสงฆ์อยู่ จะนำไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้ยังไม่อยู่ในโครงการฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาเถรสมาคม


30. สิทธิทำกินของป่าไม้ (สทก) สามารถนำไปแปลงจากสินทรัพย์เพื่อเป็นทุน ได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้ยังไม่อยู่ในโครงการแปลงสินทรัพย์เพื่อเป็นทุนเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้


29. ใบรับแจ้งความสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค.3) ที่อยู่ในเขตป่า จะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่

ปกติใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ( ส.ค.3) จะไม่อยู่ในเขตป่า แต่ถ้าอยู่ในเขตป่า เนื่องจากมีการประกาศเขตป่าภายหลังการรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินจะต้องขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะ กทม.แล้วส่งให้คณะกรรมการ กบร. จังหวัดพิจารณาสิทธิในที่ดิน


28. ถ้ามีใบจอง ส.ค.1/น.ส.3/น.ส. 3ก/ น.ส.3ข จะออกที่ดินได้หรือไม่ ถ้าหลักฐานดังกล่าวอยู่ในเขตป่าหรือโฉลด ส.ป.ก. จะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่

ขณะนี้กรมที่ดินได้มีโครงการเดินสำรวจออกโฉนดได้ทันทีโดยดำเนินการนอกเขตป่าอยู่แล้ว หากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ ต้องพิสูจน์สิทธิ์โดยคณะกรรมการ กบร. ของจังหวัด หากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขต ส.ป.ก. สามารถเดินสำรวจออกโฉนดได้ทันที


27. หากเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน แต่เป็นหนี้ธนาคารอยู่แล้วจะเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ แม้เป็นหนี้ธนาคารอยู่และประสงค์จะกู้เงินเพิ่มอีก ก็สามารถกระทำได้ขึ้นอยู่กับ

   1. ความสามรถหรือศักยภาพของผู้ในการชำระหนี้

   2. มูลค่าสินทรัพย์ที่นำร่วมโครงการ


26. สินทรัพย์ที่จะนำมาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยเฉพาะประเภทที่ดินและทรัพย์ติดที่ดินและทรัพย์ติดที่ดินนั้นมีอะไรบ้าง

1. หนังสือแสดงสิทธิของ ส.ป.ก. ที่อนุญษตให้อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ได้แก่ สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ และส.ป.ก. 4-01

2. หนังสือแสดงสิทธิของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(กรมประชาสงเคราะห์) ที่จัดให้แก่สมาชิกนิคม ได้แก่  น.ค.1

3. หนังสือแสดงสิทธิของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จัดให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ได้แก่ กสน.3

4. หนังสือแสดงสิทธิของกรมที่ดินที่ออกเพื่อรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ได่แก่ น.ส.3


25. ผู้ครอบครองสินทรัพย์จะนำสินทรัพย์มาแปลงเป็นทุนนั้นมีสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง

สำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ได้กำหนดประเภทสินทรัพย์ที่จะนำมาแปลงเป็นทุนไว้ 5 ประเภท ได้แก่

   1. ประเภทที่ดินและทรัพย์ติดกับที่ดิน

   2. ประเภทสัญญาเช่า เช่าซื้อ

   3. ประเภทหนังสืออนุญาตให้เป็นที่สาธารณะหรือหนังสือรับรองในปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินงาน โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทที่ดินอยู่แล้ว ส่วนประเภทอื่นกำลังดำเนิน


24. คุณสมบัติของบุคคลประเภทที่สามารถจะนำสินทรัพย์ไปแปลงเป็นทุนได้ จะต้องมีลักษณะเบื้องต้นเป็นอย่างไร

1. ต้องเป็นบุคลทั่วไปที่เป็นผู้ครอบครองสินทรัพย์

2. เป็นคนยากจน

3. เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก


23. เป้าหมายของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

1. พัฒนาคน เช่น อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน สาธิตเกี่ยวกับกระบวนการผลิตให้คำปรึกษาแนะนำ

2. พัฒนาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตรวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิต สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงในทุกภาคเชิงชุมชน ส่งเสริมกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เกิดการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ OTOP ที่มี 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์


22. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่หน่วยงานใดบ้าง

ผลิตภัณฑ์ไม้ หน่วยงานหลัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และปลา หน่วยงานหลัก กรมปศุสัตว์และกรมประมง

ผลิตภัณฑ์เส้นใย หน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการเกษรตร

ผลิตภัณฑ์ข้าว หน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร


21. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการบริหารจัดการการเงินการบัญชีของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

1. เพื่อจัดวางระบบบัญชีแต่ละลายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต

2. เพื่อติดตาม แนะนำ ส่งเสริม ให้เสริมผู้ผลิตสามารถจัดทำบัญชีให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

3.  เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร จัดการตามโครงการ


20. หลักเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

กลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกลุ่มศิลปวัฒนะรรม สถานที่และบริการ ประกอบด้วยศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวและบริการ


19. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการแนะนำและจัดทำบัญชีมีทั้งหมดกี่กลุ่ม

284 กลุ่ม


18. ถ้าต้องการทราบวิธีการจัดทำบัญชีและสมุดบันทึกบัญชีต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถได้ที่หน่วยงานไหนบ้าง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


17. หน่วยงานใดบ้างที่สามารถขอตั้งงบประมาณเงินช่วยเหลือในโครงการหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรมพัฒนาชุมชน


16. โปรแกรมประมวลผลส่วนลดดอกเบี้ยเงินกู้ มีวัตถุประสงค์อย่างไร

1. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ในการประมวลผลส่วนลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่สถาบันเกษตรกรใช้ขอเบิกชดเชยจากรัฐบาล

2.  เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้


15. สหกรณ์ต้องการติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

ถ้าสหกรณ์ต้องการติดตั้งโปรแกรมระบบสินค้า ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยินดีบริการให้ฟรี


14. โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2 มี ประสิทธิภาพอย่างไร

1. สามารถประมวลผลข้อมูลระบบงานแต่ละระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานย่อยมาสู่ระบบงานแยกประเภทได้

2.  สามารถประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดำเนินและฐานะการเงินของสหกรณ์


13. ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรบ้าง

1. กรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องการติดตั้งระบบ Stand Alone ต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

   - cpu Pentium 166 MHZ

   - Ram 32 MB

   - เครื่องพิมพ์รายงานแบบ Dot-Matrix ขนาดแคร่ยาว 15 นิ้ว อย่างน้อย 1 เครื่อง

   - เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก

   - เครื่องสำรองไฟ (UPS) 500 VA

   -  ระบบปฏิบัติการWindows 98

   - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL Server Version 7.00

2. กรณ์สหกรณ์ติดตั้งแบบระบบ LAN ต้องมีลูกข่ายอย่างน้อย 2 เครื่อง และเพิ่ม Lan Card


12. ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบอะไรบ้าง

1. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทออมทรัพย์

2. โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทภาคการเกษตร

3. โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2

4. โปรแกรมประมวลผลส่วนลดดอกเบี้ยเงินกู้

5. โปรแกรมระบบสินค้า


11. ระบบประเมินประสิทธิภาพตนเองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใช้ในการประเมินใคร อย่างไร

เป็นโปรแกรมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สร้างขึ้น เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประเมินตนเองโดยกรอกข้อมูลเข้าในโปรแกรมเพื่อทราบขนาบขนาดและอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรเอง


10. อยากทราบอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จะทำอย่างไร

เข้าไปที่โปรแกรมการประเมินตนเองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน Web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


9. ถ้าอยากได้คู่มือการใช้อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทำอย่างไร

สามารถดาวน์โหลดได้จาก web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


8. อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำไว้ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดและดูได้ที่ไหน

ใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio)  4 ตัว คือ

  - อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง

  - อัตราส่วนวัดการก่อหนี้

  - อัตราส่วนวัดความสามารถในการใช้สินทรัพย์

  - อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร


7. ถ้าอยากรู้ว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีขนาดอะไรต้องทำอย่างไร

เข้าไปที่ web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน และทะเบียนประวัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าดปรแกรมการประเมินตนเองของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อกรอกข้อมูลโปรแกรมฯ จะทำการคำนวณ และบอกขนาดให้


6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้หลักเกณฑ์การจัดขนาดเหมือนกันหรือไม่

แต่ละประเภทสหกรณ์ใช้ตัวแปร 3 ตัว เหมือนกัน แต่ช่วงข้อมูลแต่ละตัวแปรไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของสหกร์และกลุ่มเกษตรกร


5. เกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีอะไรบ้าง

เกณฑ์ชี้วัดใช้ตัวแปร 3 ตัวถ่วงน้ำน้ำหนักคือ ทุนดำเนินงานปริมาณธุรกิจ และจำนวนสมาชิก ซึ่งสามารถเข้าดูได้ใน web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ศูนย์ข้อมูลทางการเงินและทะเบียบประวัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์หรือไม่ถ้าต้องการหลักเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทำอย่างไร

มี โดยสามารถเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดได้จาก website กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 


3. ถ้าต้องการเอกสารขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะติดต่อได้ที่ไหน

ฝ่ายบริการและตรวจสอบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ โทร. 02-6285240-59 ต่อ 2313


2. สารสนเทศน่ารู้ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำอย่างไร

จัดทำทุกปี


1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มีสารสนเทศน่ารู้อะไรบ้าง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำไว้หลายประเภท ตั้งแต่ปี 2541-2545  โดยเข้าไปดูใน web กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ศูนย์ข้อมูลทางการเงินและทะเบียนประวัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถระบุประเภทสารสนเทศหรือระบุปีตามที่ต้องการทราบ


Directory >>  เว็บท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >FAQ >กรมตรวจบัญชีสหกรณ์