ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ประมง >พันธุ์สัตว์ >กุ้ง

กุ้งก้ามกราม

http://www.nicaonline.com/articles2/site/view_article.asp?idarticle=102

กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แหล่งที่อยู่อาศัย ปัจจัยในการเลือกสถานที่ การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้ง การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงเลี้ยง อัตราการปล่อย อาหารและการให้อาหาร การถ่ายเทน้ำในบ่อ ระยะเวลาการเลี้ยงและการจับ  การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม การเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม  วิธีการและขั้นตอนในการเพาะฟัก การลำเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ปัญหาที่เกิดระหว่างการอนุบาล


กุ้งแชบ๊วย

http://www.nicaonline.com/articles2/site/view_article.asp?idarticle=103

ลักษณะทั่วไป วิธีเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย ข้อดีข้อเสียของกุ้งแชบ๊วย การเตรียมบ่อการเพาะพันธุ์


กุ้งมังกร

http://www.nicaonline.com/articles2/site/view_article.asp?idarticle=123

ลักษณะรูปร่าง ชนิด การเจริญเติบโต การเพาะพันธุ์ การเลี้ยง


บทความเกี่ยวกับกุ้ง

http://www.nicaonline.com/articles/site/

รวบรวมบทความเกี่ยวกับกุ้งที่น่าสนใจ


Kungthai.com : Thai shrimp community

http://www.kungthai.com/

กุ้งไทย ดอท คอม คอมมูนิตี้เรื่องกุ้ง รวมเรื่องการเลี้ยงกุ้ง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกุ้ง โรคกุ้ง บทความเกี่ยวกับกุ้ง ข่าวคราวในแวดวงคนเลี้ยงกุ้ง


กุ้งกุลาดำ
http://www.kungthai.com/peneus.html#1
กุ้งกุลาดำ อนุกรมวิธานของกุ้งกุลาดำ ลักษณะทั่วไปของกุ้งกุลาดำ การสืบพันธุ์ การวางไข่ และวงจรชีวิตของกุ้งกุลาดำ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ประมง >พันธุ์สัตว์ >กุ้ง