ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >พันธุ์สัตว์ >สุกร

การเลี้ยงดูสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

การจัดการพ่อสุกร  การจัดการแม่สุกร  การจัดการลูกสุกรเมื่อคลอด  การจัดการลูกสุกรแรกคลอด-หย่านม  การจัดการลูกสุกรเมื่อหย่านม  การจัดการแม่สุกรหลังคลอด  การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกดก


โรงเรือนสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงน  แบบจั่วสองชั้นกลาย  แบบเพิงหมาแหงนกลาย 


การสุขาภิบาลสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และโรคติดต่อ  วิธีการป้องกันกำจัดกลิ่น และของเสียจากฟาร์มสุกร


การฉีดยาสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ  การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง  การจับสุกรตัวโตฉีดยา


การเคลื่อนย้ายสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันสุกรตายควรปฏิบัติในเรื่องของ การเตรียมรถยนต์  การจัดการสุกรเมื่อขึ้นรถยนต์แล้ว การจัดการเมื่อสุกรถึงปลายทาง


การเติบโตของสุกรขุน

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

ตารางแสดงน้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารของสุกรขุน


การฉีดวัคซีนสุกรพันธุ์

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

ตารางการทำวัคซีนป้องกันโรคสำหรับสุกรพันธุ์


ศูนย์ข้อมูลสุกรในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ซียูพิก)

http://freehp.kku.ac.th/freeHP/bkk/0016/cupic.html

ศูนย์ข้อมูลสุกรในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ซียูพิก) เป็นแหล่งสำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งในการนำข้อมูลและความรู้ ในวงการเลี้ยงสุกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและขยายงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย 


การปรับปรุงพันธุ์สุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/p3.html

รายละเอียดและหลักในการปรับปรุงพันธุ์สุกร


พันธุ์สุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/p2.html

รายละเอียดของพันธุ์สุกร โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ประเภทมัน ประเภทเนื้อ ประเภทเบคอน


การให้อาหารสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/p5.html

ข้อมูลเรื่องการให้อาหารสุกร รายละเอียดของอาหารแต่ละประเภท การให้อาหารสุกรในระยะต่างๆ ข้อแนะนำในการเลือกใช้อาหารเลี้ยงสุกร


การใช้ยาและการรักษาสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/p9.html

การใช้ยาและการรักษาสุกร โดยมีรายละเอียดของยาประเภทต่างๆ และก็วิธีการใช้


โรคที่สำคัญในสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/p8.html

โรคที่สำคัญในสุกร ประกอบด้วย โรคอหิวาต์สุกร โรคปากและเท้าเปื่อย


การปรับปรุงพันธุ์สุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/p3.html

ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สุกร การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ การผสมเทียม


การเลี้ยงสุกร

http://www.dld.go.th/service/pig/pigpig.html

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร  ปัจจัยที่จะทำให้การเลี้ยงสุกรประสบความสำเร็จ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >พันธุ์สัตว์ >สุกร