ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >พันธุ์สัตว์ >สัตว์ปีก

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

http://www.dld.go.th/service/webeggs/nativmai.html

ความสำคัญ พันธุ์ไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่ระยะต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์ การแข่งขันไก่กีฬา แนวทางการอนุรักษ์ โรคและการป้องกัน


การเลี้ยงไก่ไข่

http://www.dld.go.th/service/layer/history.html

ประวัติความเป็นมา พันธุ์ไก่ไข่ อุปกรณ์ในการเลี้ยง โรงเรือน การเลี้ยงไก่ไข่ อาหาร โรคและการป้องกัน วัคซีน ตลาดไข่ไก่


การเลี้ยงไก่ 3 สายพันธุ์

http://www.dld.go.th/service/chicken%203%20type/chic3mai.html

พันธุ์ประวัติ  การเลี้ยงไก่ระยะต่างๆ  การผสมพันธุ์ไก่  การฟักไข่ไก่  การเจริญเติบโตและคุณภาพซากไก่  ต้นทุนการผลิตลูกไก่  โรคและการรักษาโรค


การให้อาหารและสูตรอาหารไก่ไข่

http://www.dld.go.th/service/webeggs/mainegg.html

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการอาหารของไก่ไข่ การให้อาหารไก่ระยะต่าง ๆ ตัวอย่างสูตรอาหารไก่ไข่ระยะต่าง ๆ


การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี

http://www.dld.go.th/service/dkegg_kabin/main.html

พันธุ์เป็ดไข่  ขั้นตอนการเลี้ยง  อาหารเป็ดไข่  สูตรอาหาร  การให้แสงสว่าง  โรคและการป้องกัน  การคัดออก


การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์ท่าพระ 2

http://www.dld.go.th/service/duck_taphra/taphra.html

ประวัติและความเป็นมา การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค การผสมเทียม วิธีฟักไข่เป็ดเทศ


การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี

http://www.dld.go.th/service/duck%205%20type/kabin.html

พันธุ์ประวัติ ลักษณะประจำพันธุ์ การเลี้ยงไว้ทำพันธุ์ การฟักไข่ โรคและการป้องกัน


การเลี้ยงนกอีมู

http://web.ku.ac.th/agri/emu/index.html

การเลี้ยงนกอีมู ลักษณะของนกอีมู การให้ผลผลิต โรงเรือนและสถานที่ตั้งฟาร์ม การจัดนกอีมู สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ นกกระจอกเทศและนกอีมู


การเลี้ยงห่าน

http://web.ku.ac.th/agri/chichen/index.html

ข้อมูลลักษณะทั่วไปของห่าน  เรือนโรงสำหรับเลี้ยงห่าน การฟักไข่ห่าน การจัดการและเลี้ยงดู  การผสมพันธุ์

ประโยชน์ของการเลี้ยงห่าน การดูเพศของห่าน การสุขาภิบาล และการป้องกันโรค


การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

http://web.ku.ac.th/agri/chichen/index.html

ข้อมูลเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน พันธุ์และการผสมพันธุ์ไก่ เรือนโรงไก่ การจัดการเลี้ยงดูทั่วไป ข้อดีและข้อเสีย

ในการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นบ้าน การป้องกันและรักษาโรค


การเลี้ยงเป็ด

http://web.ku.ac.th/agri/duck/duck2.htm

ข้อมูลเรื่องการเลี้ยงเป็ด ประโยชน์ของการเลี้ยงเป็ด โรงเรือนเป็ด การเตรียมตัว สูตรอาหารเป็ด พันธุ์เป็ด อุปกรณ์ในการเลี้ยงเป็ด โรคเป็ด


สถานการณ์สินค้าเกษตร

http://www.dit.go.th/agriculture/product/trend/trend_1148.html#c

สถานการณ์ในภาพรวม แนวโน้มสถานการณ์เดือน ธันวาคม สถานการณ์รายกลุ่มสินค้า มาตรการแก้ไขปัญหา/การช่วยเหลือ


วัคซีนอหิวาต์เป็ด ไก่

http://web.ku.ac.th/agri/vaccine/vac14.html

วัคซีนอหิวาต์เป็ด ไก่ คุณลักษณะของวัคซีน วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >พันธุ์สัตว์ >สัตว์ปีก