ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >พันธุ์สัตว์ >โคนม

การเลี้ยงโคนม

http://www.dld.go.th/service/dairy_cattle/index.html

การเริ่มต้นเลี้ยงโคนม หลักในการเลือกซื้อโคนม


การผสมเทียมโคนม

http://www.dld.go.th/service/dairy_cattle/index.html

การผสมเทียม ประโยชน์ของการผสมเทียม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม จะรู้ได้อย่างไรว่าโคตั้งท้องหรือไม่ การคลอดลูก อาการที่แม่โคแสดงออกเมื่อใกล้คลอด จะรู้ได้อย่างไรลูกโคคลอดปกติหรือไม่


การรีดนม

http://www.dld.go.th/service/dairy_cattle/index.html

วิธีการรีดนม หลักที่ควรคำนึงถึงและถือปฏิบัติในการรีดนม ขั้นตอนในการรีดนมเพื่อให้ได้น้ำนมที่สะอาด  การรีดนมด้วยมือ วิธีการหยุดรีดนมแม่โค ปัญหาที่พบบ่อยในการรีดนม


การป้องกันสารอะฟลาทอกซิน

http://www.dld.go.th/service/dairy_cattle/index.html

วิธีปฏิบัติเพื่อให้อาหารโคนมและน้ำนมปราศจากสารอะฟลาทอกซิน รู้จักสารอะฟลาทอกซิน ผลเสีย  วิธีป้องกัน  ลักษณะพืชที่ได้รับสาร


การป้องกันโรคโคนม

http://web.ku.ac.th/agri/cow2/ncow5.htm

ข้อมูลวิธีการในการป้องกันโรคโคนม


การเลี้ยงดูโคนมสำหรับเกษตรกร

http://web.ku.ac.th/agri/cow2/ncow3.htm

ประกอบด้วยข้อมูลเพื่อการเลี้ยงดูโคนม เช่น วิธีการฝึกให้ลูกโคกินนม การเลี้ยงโครุ่น โคสาว การเป็นสัด การผสมเทียม การคลอดลูก การรีดนม


อาหารและการให้อาหาร

http://web.ku.ac.th/agri/cow2/ncow4.htm

ข้อมูลอาหารและการให้อาหารโคนม ความต้องการสารอาหารของแม่โคนม ปริมาณการกินอาหารหยาบ

คุณภาพของอาหารหยาบ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับอาหารและปริมาณการกินอาหารของโคนม


พันธุ์โคนม

http://web.ku.ac.th/agri/cow2/ncow2.htm

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์โคนม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พันธุ์โคนมที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อน และพันธุ์โคนม ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาว หรือเรียกโคยุโรป


การดูแลตัดแต่งกีบโคนม

http://web.ku.ac.th/agri/choof/index.html

ข้อมูล และรายละเอียดการตัดแต่งกีบโคนม โดย กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โรคที่สำคัญในโคนม

http://web.ku.ac.th/agri/cowdec/index.html

รวมรายชื่อโรคที่เกิดกับโคนม พร้อมทั้งข้อมูลวัคซีน การตรวจสุขภาพโคนม การให้ยาโคนม


คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร

http://web.ku.ac.th/agri/cow2/ncow3.htm

วิธีการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร การให้อาหาร การเลี้ยงดู และการรีดนม การผสมเทียม การคลอดลูก การสังเกตอาการของสัตว์


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >พันธุ์สัตว์ >โคนม