ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ข้าว >การผลิตการตลาด

การผลิต การตลาด ข้าว

http://www.doa.go.th/pl_data/RICE/1stat/st02.html

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การตลาด ราคาผลผลิต


การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ข้าว

http://www.doa.go.th/pl_data/RICE/6product/pro01.html

การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้  การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์พาสต้า การหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดข้าวงอก  สำหรับทำข้าวยาค สินค้าข้าวที่สำรวจพบในประเทศไทย


การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ข้าว : ข้าวนึ่ง (Parboiled Rice)

http://www.doa.go.th/pl_data/RICE/6product/pro02.html

จุดประสงค์ของการทำข้าวนึ่ง  วิธีการทำข้าวนึ่ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการทำข้าวนึ่ง คุณภาพข้าวนึ่ง ปัจจัยที่ต้องควบคุมในการทำข้าวนึ่ง  เปรียบเทียบข้าวนึ่งกับข้าวธรรมดา


สถิติข้าว

http://www.doa.go.th/pl_data/RICE/1stat/st05.html#ST1

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิต เฉลี่ยข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในฤดูทำนาปี จากงานวิจัย และของเกษตรกร

กราฟแสดงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลผลิต เฉลี่ยข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ในฤดูทำนาปรัง จากงานวิจัย และของเกษตรกร

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเปลือกโลก ปี 2543/44 - 2544/45

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ พ.ศ. 2544

กราฟแสดงการเปรียบเทียบเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ พ.ศ. 2544

กราฟแสดงการเปรียบเทียบเนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และมูลค่าผลผลิตตามที่เกษตรกรขายได้ ปีเพาะปลูก 2539/40 - 2544/45

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลก


ข้าว

http://www.moc.go.th/opscenter/ly/mun.htm

ข้อมูลทั่วไปด้านการผลิตข้าว แหล่งเพาะปลูกข้าว และการตลาดของจังหวัดเลย


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ข้าว >การผลิตการตลาด