ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ยางพารา

การปลูกยางพารา

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=942&head=การปลูกยางพารา&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกยางพารา ลักษณะส่วนต่างๆ ของยางพารา สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ลักษณะของพันธุ์ยางที่ดี ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้พันธุ์ยาง ความเตรียมพื้นที่ปลูกยางการใส่ปุ๋ย การปลูกพืชแซมยางและการกรีดยาง โรคและแมลงศัตรูยางพารา ปฎิทินการปลูกสร้างและดูแลรักษาสวนยางพารา


ยางพารา

http://www.doa.go.th/pl_data/RUBBER/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


ยางพารา

http://plantpro.doae.go.th/plantclinic/clinic/plant/rubber/

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยางพารา โรคและสาเหตุของโรคที่เกิดกับยางพารา โดยแบ่งเป็นลักษณะของโรคที่เกิดกับ กิ่ง ก้าน ลำต้น ราก ใบ ผลยาง


สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

http://www.thailandrubber.thaigov.net/

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการทำสวนยางพารา

ถามตอบปัญหาเรื่องยางพารา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับยางพารา รายงานราคายางพารา


ยางพารา กับ ชุดดินที่เหมาะสม

http://mordin.ldd.go.th/article/article020401(01).htm

ยางพารา พืชเศรษฐกิจไทยกับชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกทางภาคตะวันออก


103 ปียางพาราไทย

http://www.muanglung.com/yangpara.html

ประวัติความเป็นมาของยางพาราในการเข้ามายังประเทศไทย  ที่มาของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)


การกรีดยาง

http://web.ku.ac.th/agri/sap/sap1.htm

การกรีดยาง เทคนิคและวิธีการกรีดยาง เช่นการเปิดกรีดหน้ายาง หลักการกรีดยางที่ดี อุปกรณ์ในการกรีดยาง วิธีติดรางและถ้วยรับน้ำยาง การเปิดกรีดหน้าที่สอง 


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ยางพารา