ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >อ้อย

การปลูกอ้อย

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกอ้อย&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกอ้อย สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม ข้อควรคำนึงในการปลูกอ้อย การเลือกทำเลพื้นที่ปลูกอ้อย การเตรียมดินปลูกอ้อย ฤดูปลูกอ้อย การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย การวางแผนปลูกอ้อย  พันธุ์อ้อยสำหรับการปลูก การปลูกอ้อย การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษาอ้อยหลังปลูกเสร็จ การกำจัดวัชพืช โรคอ้อยและการป้องกันกำจัด  โรคอ้อยที่พบในประเทศไทย การป้องกันกำจัด  แมลงศัตรูอ้อย  ระยะที่ระบาดและเขตการระบาด  สรุปหลักการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูอ้อย  การเก็บเกี่ยวและขนส่ง บำรุงตออ้อย 


อ้อย

http://www.doa.go.th/pl_data/SUGAR/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


อ้อย

http://www.moc.go.th/opscenter/cb/price04.html

ข้อมูลการผลิต แหล่งเพาะปลูก พันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก ระยะเวลาการเพาะปลูกของอ้อย รวมถึงข้อมูลการตลาด


อ้อย

http://www.doae.go.th/plant/sugar.htm

สถานการณ์การผลิตอ้อย แหล่งผลิตอ้อย ฤดูผลิต ข้อมูลปริมาณการผลิตอ้อย ต้นทุนการผลิต พันธุ์อ้อยส่งเสริม ภาวะการตลาดอ้อย การใช้ประโยชน์จากอ้อย เทคโนโลยีการปลูกอ้อยและศัตรูพืชที่สำคัญของอ้อย


การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย

http://web.ku.ac.th/agri/sugarcane/

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย ซึ่งประกอบด้วย ชินดของดินที่ใช้ในการปลูกอ้อยหลักการ  พิจารณาคุณสมบัติของดิน การปรับปรงุและแก้ไขดินที่มีลักษณะทางกายภาพเลว การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดินการใช้ปุ๋ญเคมีกับอ้อย


ชนิดของดินที่ใช้ปลูกอ้อย

http://web.ku.ac.th/agri/sugarcane/kind_gr.htm

ข้อมูลชนิดของดินที่ใช้ปลูกอ้อยในประเทศไทย ซึ่งมีด้วยกัน 6 ลักษณะ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >อ้อย