ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ลำไย

การปลูกยำไย

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=1020&head=การปลูกลำไย&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกลำไย แหล่งปลูกลำไย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม พันธุ์ลำไย  การปลูกลำไย  การเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การใช้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  การคัดขนาดของผลสด แหล่งและช่องทางการจำหน่าย ตลาดบริโภคสด ตลาดส่งออกลำไยสด ผลการศึกษาการส่งออกลไยแห้ง  โรคแมลงศัตรูลำไย โรคแมลงศัตรูลำไย การป้องกันและกำจัด  ศัตรูธรรมชาติ ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา สวนลำไย


ลำไย

http://www.doa.go.th/pl_data/LONGAN/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


การป้องกันกำจัดโรคในสวนลำไย

http://chiangrai.doae.go.th/chiangrai15.html

การป้องกันและกำจัดโรคทรุดโทรม โรคพุ่มไม้กวาด โรครากและโคนเน่า โรคผลเน่าและใบไหม้ โรคผลเน่าสีน้ำตาล


สถานการณ์การผลิต/การตลาดลำไย ปี 2546

http://www.moc.go.th/opscenter/cr/long.doc

การส่งออกลำไย สัดส่วนการส่งออกลำไยของประเทศไทยแบ่งเป็น ลำไยแช่แข็ง/สด


สถานการณ์ลำไย เฉพาะหน้าต้องแปรรูป

http://aggiethai.com/forum8.5/forum_posts.asp?TID=74

ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ลำไย


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ลำไย