ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ทุเรียน

การปลูกทุเรียน

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=1020&head=การปลูกทุเรียน&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน สภาพดิน ฤดูปลูก  เตรียมพื้นที่การปลูกทุเรียน การปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมปลูกและไม่ขุดหลุม การปฏิบัติดูแลทุเรียนในช่วงก่อนให้ผลผลิต  ปริมาณและเวลาใส่ปุ๋ย  การปฏิบัติดูแลทุเรียนในช่วงให้ผลผลิตแล้ว  การเตรียมต้นให้พร้อมที่จะออกดอก ขั้นตอนการเจริญของดอกทุเรียน การดูแลในช่วงออกดอก  การดูแลในช่วงติดผลแล้ว  การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว  ลักษณะผลเมื่อทุเรียนแก่จะพบการเปลี่ยนแปลง  การนับอายุ  วิธีการเก็บเกี่ยว แมลงศัตรูและโรคทุเรียน อาการผิดปกติบางประการของทุเรียน


ทุเรียน

http://www.doa.go.th/pl_data/DURIAN/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน

http://www.geocities.com/psplant/pomo06

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน วิธีการปลูกในแบบต่างๆ การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งดอก วิธีการช่วยให้ทุเรียนออกดอกดีขึ้น การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ศัตรูและแมลงของทุเรียน


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >ทุเรียน