ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >มันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกมันสำปะหลัง&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลัง ชนิดของมันสำปะหลัง ฤดูปลูก  การเตรียมดิน การเตรียมท่อนพันธุ์ การกำจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ การป้องกันกำจัด  วิธีการเก็บเกี่ยว  การเก็บรักษา การเก็บรักษา


มันสำปะหลัง

http://www.doa.go.th/pl_data/CASS/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


โครงการรับจำนำ มันสำปะหลัง ปี 2548/49

http://www.dit.go.th/contentmain.asp?typeid=8&catid=113

ข้อมูลรายชื่อลานมันที่เปิดจุดรับจำนำ ปี 2548_49

ผลการรับจำนำหัวมันสำปะหลังสด ปี 2548/49

หลักเกณฑ์ และวิธีการรับจำนำมันสำปะหลัง ปี 2548/49


โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของมันสำปะหลัง

http://khonkaen.doae.go.th/data/yuttasat.html#mun

มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ภายในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 ให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 ก.ก / ไร่


เปลี่ยนจากมันสำปะหลังเป็นหน่อไม้

http://www.thaiagro.com/aticle/plant/45100102.html

ข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนจากมันสำปะหลังเป็น


สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

http://www.ttta-tapioca.org

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมข้อมูลการส่งออก ข้อมูลเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ประกาศข่าวสารสำหรับสมาชิกสมาคม และผู้ประกอบการ


การปลูกมันสำปะหลัง

http://www.doae.go.th/library/html/detail/cassava/cass1.htm

ชนิดของมันสำปะหลัง วิธีการปลูกมันสำปะหลัง ลักษณะของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 1


วิธีการลดสารพิษในมันสำปะหลัง

http://www.doae.go.th/library/html/detail/afood/afood21.htm

วิธีการลดสารพิษในมันสำปะหลังก่อนนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ และข้อแนะนำการใช้


การวิเคราะห์ระบบการจัดสรรโควต้า มันสำปะหลัง

http://www.info.tdri.or.th/op3_abs.htm

บทความการวิเคราะห์ระบบการจัดสรรโควต้า มันสำปะหลัง โดย อัมมาร์ สยามวาลา


มันสำปะหลัง (มันเส้น)

http://www.dld.go.th/inform/kcasava.html

มันสำปะหลัง ข้อมูลคุณสมบัตของมันสำปะหลัง ข้อจำกัดการใช้งาน ข้อแนะนำการใช้งาน ส่วนประกอบทางเคมีของมันสำปะหลัง


ข้อมูลทั่วไปของมันสำปะหลัง

http://www.moc.go.th/opscenter/cb/price01.html

ข้อมูลการผลิต แหล่งเพาะปลูก พันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก ระยะเวลาเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การตลาด


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >มันสำปะหลัง