ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >สับปะรด

การปลูกสับปะรด

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกสับปะรด&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกสับปะรด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แหล่งปลูก  พันธุ์ที่ปลูกมากในประเทศไทย  พันธุ์ที่ใช้สำหรับปลูกเป็นไม้ประดับส่วนขยายพันธุ์และการขยายพันธุ์  การเตรียมดิน ฤดูปลูกและวิธีปลูก  การปลูก ประโยชน์ของสับปะรดการใช้สารเคมีเร่งการออกดอกในสับปะรด  การเก็บเกี่ยว  การเก็บผลเพื่อบริโภคผลสด การเก็บผลสับปะรดให้ได้คุณภาพดี  โรค-แมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด  การป้องกันกำจัด  อาการผิดปกติของสับปะรด คุณค่าทางโภชนาการ  


สับปะรด

http://www.doa.go.th/pl_data/PINE/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


สับปะรด ข้อมูลการผลิตและข้อมูลการตลาด

http://www.moc.go.th/opscenter/cb/price03.html

ข้อมูลการผลิต เช่นแหล่งเพาะปลูก ระยะเวลาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ข้อมูลการ ตลาด

ลักษณะการซื้อขายสับปะรด ตลาดบริโภค สดตลาดโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระป๋อง


พันธุ์สับปะรดในประเทศไทย

http://web.ku.ac.th/agri/pineapple/pine03.htm

ลักษณะทั่วๆ ไปของพันธุ์สับปะรดในประเทศไทย ๕ พันธุ์ อาทิ พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์สิงคโปร์

พันธุ์อินทรชิต พันธุ์ลูเล็ตหรือสวี พันธุ์นางแคหรือน้ำผึ้ง ตารางเปรียบเทียบลักษณะพันธุ์สับปะรด


พันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ

http://web.ku.ac.th/agri/pineapple/pine04.htm

ลักษณะทั่วไปของสับปะรดที่ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ อาทิ พันธุ์อิทรชิดแปลง แดงบางคล้า เหลืองบางคล้า สับปะรดแคระ เป็นต้น


การปลูกสับปะรด

http://web.ku.ac.th/agri/pineapple/index.html

แนะนำการปลูกสับปะรด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกสับปะรด พันธุ์ที่ปลูกมาก พันธุ์ที่ปลูกเป็นไม้ประดับ การขยายพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์สับปะรด การเตรียมดิน ฤดูปลูกและวิธีการปลูกการปลูกเพื่อขายผลสด การเก็บผลสับปะรด แหล่งปลูก การปลูกเพื่อส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง การควบคุมและกำจัดวัชพืช ประโยชน์ของ สับปะรดการไว้หน่อสับปะรด คุณค่าทางโภชนาการ โรคแมลงศัตรูและการป้องกันสับปะรด


การปลูกสับปะรด

http://web.ku.ac.th/agri/pineapple/Mainpine.htm

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก แหล่งปลูก พันธุ์ที่ปลูกมากในประเทศไทย การเตรียมดิน ฤดูกาลปลูกและวิธีปลูก การปลูกเพื่อขายผลสด การเก็บผล โรคแมลงศัตรู และ การป้องกันสับปะรด


การใช้สารเคมีเร่งการออกดอกในสับปะรด

http://web.ku.ac.th/agri/pineapple/pine14.htm

แนะนำการใช้สารเคมีในการเร่งดอกของสับปะรด สารเคมีที่นิยมใช้เร่งดอก


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชส่งออก >สับปะรด