ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ปาล์มน้ำมัน

การปลูกปาล์มน้ำมัน

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=942&head=การปลูกปาล์มน้ำมัน&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมัน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน พันธุ การเตรียมพื้นที่ปลูก การสร้างถนนและทางระบายน้ำ การปลูก การใส่ปุ๋ย วิธีการใส่ปุ๋ย การปลูกพืชคลุมดิน อาการขาดธาตุอาหาร โรคปาล์มน้ำมัน ศัตรูปาล์มน้ำมันและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม มาตรฐานในการเก็บเกี่ยว


ปาล์มน้ำมัน

http://www.doa.go.th/pl_data/PALM/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


ปาล์มน้ำมัน

http://www.doae.go.th/plant/palm.htm

สถานการณ์ทั่วไปของปาล์น้ำมัน แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ฤดูการปลูกปาล์มน้ำมัน ปริมาณการผลิตทั้งประเทศ พันธุ์ปาล์มที่ส่งเสริม ภาวะการตลาด การใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน ความต้องการภายในประเทศ  สภาวะราคาในประเทศ ตารางราคาผลปาล์มน้ำมันดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ สภาวะการค้าต่างประเทศ  ข้อมูลวิธีการปลูกปาล์มน้ำมัน และศัตรูพืชที่สำคัญของปาล์มน้ำมัน


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ปาล์มน้ำมัน