ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การปลูกข้าวโพด

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกข้าวโพด&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งปลูก สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม  ความต้องการน้ำ พันธุ์ การเตรียมดิน การปลูกแบบไม่ไถพรวน  การปลูกข้าวโพดในพื้นที่นา การเตรียมดินปลูกข้าวโพดในพื้นที่นา การปลูกและระยะปลูก การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช  โรค-แมลงศัตรูข้าวโพด  การป้องกันกำจัด  การเก็บเกี่ยวและการตาก คุณภาพเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยว  วิธีการป้องกัและกำจัดสารพิษอะฟลาทอกซิน แนวทางปฏิบัติระดับผู้ค้าท้องถิ่น


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

http://www.doa.go.th/pl_data/CORN/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


โครงการรับจำนำ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548/49

http://www.dit.go.th/contentmain.asp?typeid=8&catid=111

ข้อมูลสรุปผลการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548/49

รายชื่อจุดรับจำนำข้าวโพดที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548/49

หลักเกณฑ์และวิธีการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548/49


ข้าวโพด

http://www.doae.go.th/plant/corn.htm

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลแหล่งผลิต ปริมาณการผลิตข้าวโพดในประเทศ ข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ข้าวโพดของบริษัทเอกชนของไทย แนะนำการใช้ประโยชน์จากข้าวโพด ภาวะการตลาด เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด และโรคข้าวโพดที่สำคัญ


ศักยภาพการเก็บรักษาและการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในเขตร้อนชื้น

http://natres.psu.ac.th/Abstract/PlantSci/PlantSci06_4.htm

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง ศักยภาพการเก็บรักษาและการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในเขตร้อนชื้น


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 72

http://news.cedis.or.th/detail.php?id=2221&lang=en&group_id=1

ข้อมูลสายพันธุ์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 72 ลักษณะดีเด่นของพันธุ์ ข้อเปรียบเทียบด้านต้นทุน การผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 72


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์