ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ถั่วเขียว

การปลูกถั่วเขียว

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกถั่วเขียว&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถั่วเขียว พันธุ์  ลักษณะประจำพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน ลักษณะประจำพันธุ์  ข้อจำกัดของการปลูกถั่วเขียว ฤดูปลูก ดินที่เหมาะสม วิธีปลูก  การคลุกเชื้อไรโซเบียม การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช  โรคและแมลงศัตรูถั่วเขียว แมลงศัตรูถั่วเขียว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  คุณค่าทางอาหารและประโยชน์ของถั่วเขียว การเก็บเกี่ยวและนวด 


ถั่วเขียว

http://www.doa.go.th/pl_data/MUNGBEAN/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


ถั่วเขียว

http://www.doae.go.th/plant/mungbn.htm

แหล่งผลิตถั่วเขียวของประเทศไทย ปริมาณการผลิต แนะนำพันธุ์ถั่วเขียวส่งเสริม ตารางประมาณการต้นทุน การผลิตถั่วเขียว สภาวะการตลาด การใช้ประโยชน์ถั่วเขียว เทคโนโลยีการปลูก ศัตรูพืชที่สำคัญของถั่วเขียว


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ถั่วเขียว