ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ทานตะวัน

การปลูกทานตะวัน

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกทานตะวัน&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกทานตะวัน สภาพแวดล้อม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พันธุ์ ฤดูปลูก การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย  การให้น้ำ การกำจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว  การให้ผลผลิต โรคของทานตะวัน การป้องกันกำจัด ลักษณะอาการ  สัตว์ศัตรูทานตะวัน  ประโยชน์ของทานตะวัน  ต้นทุนการผลิตทานตะวันต่อไร่ของเกษตรกร


ทานตะวัน

www.doa.go.th/pl_data/SUNFLW/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


ทานตะวัน

http://www.doae.go.th/plant/sun.htm

ข้อมูลสถานการณ์ทานตะวัน แหล่งปลูกที่สำคัญ ปริมาณการผลิต พันธุ์ส่งเสริม ต้นทุนการผลิตทานตะวัน ภาวะการตลาด  การใช้ประโยชน์ทานตะวัน เทคโนโลยีการปลูกทานตะวัน และข้อมูลศัตรูที่สำคัญของทานตะวัน


พันธุ์ทานตะวัน

http://web.ku.ac.th/agri/sunflower/detail.htm#head4

แนะนำสายพันธุ์ทานตะวัน อาทิ พันธุ์ไฮซัน ๓๓ พันธุ์เอส ๑๐๑ เป็นต้น แนะนำลักษณะดีเด่นของพันธุ์


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ทานตะวัน