ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ถั่วเหลือง

การปลูกถั่วเหลือง

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกถั่วเหลือง&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับถั่วเหลือง การปลูกถั่วเหลือง  ประโยชน์ของถั่วเหลือง  พันธุ์ถั่วเหลือง ฤดูปลูก การเลือกพื้นที่ปลูก  วิธีเตรียมดินและการปลูกในฤดูฝน การปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งในนาข้าว  การปฏิบัติ ดูแลรักษา  สูตรปุ๋ย ที่ใช้สำหรับถั่วเหลือง  การกำจัดวัชพืช  ความจำ เป็นในการใช้เชื้อไรโซเบียม  ข้อควร ระวังในการคลุกเชื้อไรโซเบียมถั่วเหลือง  เชื้อไร โซเบียมหรือแบคทีเรียสำหรับคลุมเมล็ดพันธุ์  การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชสำหรับถั่วเหลือง  โรคถั่วเหลือง การป้องกันกำจัด  แมลงศัตรูถั่วเหลือง  การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองไว้ทำพันธุ์  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ไว้เป็นพันธุ์ปลูก พันธุ์ถั่วเหลืองที่ทางราชการแนะนำและส่งเสริม  ช่วงเวลาที่ปลูกถั่วเหลือง


ถั่วเหลือง

http://www.doa.go.th/pl_data/SOYBEAN/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


แมลงและศัตรูธรรมชาติของพืชผัก และถั่วเหลืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

http://www.doae.go.th/library/html/detail/insects/index.html

ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช แมลงตัวห้ำ แมลงตัวเบียน โรคของแมลง


ถั่วเหลือง

http://www.doae.go.th/plant/soybn.htm

ข้อมูลการผลิตถั่วเหลืองของไทย แหล่งผลิตถั่วเหลืองในประเทศ ฤดูการผลิตถั่วเหลือง ข้อมูลการใช้ในประเทศ แนะนำพันธุ์ถั่วเหลืองที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง กรรมวิธีการปลูกถั่วเหลือง การป้องกัน กำจัดโรคพืชของถั่วเหลือง ต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง การใช้ประโยชน์ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่วเหลือง


พันธุ์ถั่วเหลือง

http://web.ku.ac.th/agri/soi/soi03.htm

พันธุ์ถั่วเหลืองที่แนะนำให้ปลูก อาทิ สจ.๒ สจ.๔ เชียงใหม่ ๖๐ เป็นต้น แนะนำลักษณะเด่นประจำพันธุ์


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ถั่วเหลือง