ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ถั่วลิสง

การปลูกถั่วลิสง

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=938&head=การปลูกถั่วลิสง&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถั่วลิสง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พันธุ์ การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์  ฤดูปลูก การปลูก การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การป้องกันและกำจัดโรค การป้องกันและกำจัดแมลง การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์


ถั่วลิสง

http://www.doa.go.th/pl_data/PEANUT/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


ถั่วลิสง

http://www.doae.go.th/plant/peanut.htm

สถานการณ์ทั่วไปของถั่วลิสง แหล่งผลิตถั่วลิสงที่สำคัญ ฤดูการปลูก ปริมาณการผลิตทั้งประเทศ ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง ภาวะการตลาด การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการปลูก ศัตรูพืชของถั่วลิสง


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ถั่วลิสง