ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >พริก

พริก : พืชน่าพิศวง

http://clgc.rdi.ku.ac.th/article/seed/chilli/chilli.html

ข้อมูลเกี่ยวกับพริก ถิ่นกำเนิด พันธุ์พริก มีอะไรอยู่ในผลพริก ความเผ็ดอยู่ที่ไหน สารพัดประโยชน์จากพริก


ประโยชน์ทางยาของพริก

http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=21

พริกมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งเมื่อรับประทานและเมื่อใช้เป็นยาทาภายนอก การใช้พริกเป็นยาทาภายนอกเพื่อลดความปวด ข้อควรระวังในการใช้


เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพริก

http://www.doa.go.th/gap/gap_Chilli_1.html

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งปลูก พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา  สุขลักษณะและความสะอาด ศัตรูของพริกและการป้องกันกำจัด การใช้สารป้องกันกำจัดโรคของพริก การใช้ชีวินทรีย์ และสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพริก การใช้สารกำจัดวัชพืชในแปลงพริก คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว


พริก

http://www.doa.go.th/pl_data/CHILLI/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


พริก

http://www.geocities.com/ninlaya_007/prik.htm

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์พริกที่ปลูกในประเทศ ฤดูกาลปลูกพริก แมลงศัตรูพริก โรคของพริก


การปลูกพริก
http://www.ku.ac.th/e-magazine/january46/agri/chilli.html
การปลูกพริกโดยใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้ผลดีและปลอดภัย การเตรียมดิน การเพาะกล้า การย้ายกล้าลงแปลงปลูก การบำรุงต้นและผล การใช้ปุ๋ย  การให้น้ำ ปัญหาเรื่องโรคและแมลง


การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคเหี่ยวของพริก

http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/r_plant/rplant1.pdf

ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวของพริก ภาพตัวอย่างเชื้อราสาเหตุของโรคเหี่ยวของพริก ส่วนผสมไตรโคเดอร์ม่า และวิธีใช้


การทำพริกแห้ง

http://phetchabun.doae.go.th/khaokho/apapika.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับ การเก็บพริกไว้สำหรับทำเมล็ดพันธุ์ การทำพริกแห้ง การตลาดพริก คุณภาพของพริกสดที่มีการส่งออกต่างประเทศ


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >พริก