ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >มะพร้าวน้ำหอม

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม

http://www.doae.go.th/library/html/detail/coconut01/grow.html

ข้อมูลและวิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ลักษณะมะพร้าวน้ำหอมที่ดี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ระยะปลูก  การเตรียมหลุมปลูก วิธีการคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ การปลูก การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช


มะพร้าวตัดยอดเพื่อการค้า

http://www2.doae.go.th/www/work/web/phitsana/coconut1.htm

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อควรคำนึงในการปลูกมะพร้าวระยะชิดเพื่อบริโภคยอด  การปลูก ต้นทุนการผลิตยอดมะพร้าว


สรรพคุณของมะพร้าว

http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=100

ส่วนที่ใช้เป็นยาของมะพร้าว และสรรพคุณ


มะพร้าวน้ำหอม

http://www.doa.go.th/pl_data/COCONUT/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


มะพร้าว

http://yalor.yru.ac.th/~research/biodiversity/room5-6/maprow.html

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะโดยทั่วไปของมะพร้าว การปลูก การขยายพันธุ์


มะพร้าวน้ำหอม

http://www.geocities.com/psplant/pomo10

ข้อมูลเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอม ในด้านการส่งออก การปลูกมะพร้าวน้ำหอม ลักษณะของมะพร้าวน้ำหอมที่ดี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก การเตรียมหลุมปลูก การคัดเลือกพันธุ์ การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย แมลงศัตรูมะพร้าว และการป้องกันกำจัด  การเก็บเกี่ยว ข้อสังเกตในการเก็บผลผลิต


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชที่มีศักยภาพ >มะพร้าวน้ำหอม