ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชสมุนไพร >พริกไทย

การปลูกพริกไทย

http://www.rakbankerd.com/agriculture/in_agricultural/sub_agricultural_1.html?sub_id=943&head=พริกไทย&click_center=1

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพริกไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเตรียมแปลงปลูก การขยายพันธุ์ การเตรียมเสาค้าง การปลูก การดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยว ผลผลิต อัตราการทำแห้ง


ประโยชน์ของพริกไทย

http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=20

การนำพริไทยมาใช้ประโยชน์ นอกจากจะใช้แต่งกลิ่นรส และถนอมอาหารแล้ว ยังนำมาใช้เป็นสมุนไพรด้วย


ฐานความรู้ด้านพืช...พริกไทย

http://www.doa.go.th/pl_data/PEPPER/1STAT/st01.html

รวบรวบข้อมูลเกี่ยวกับพริกไทย ข้อมูลความสำคัญ การผลิตการตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป ฯลฯ


พริกไทย

http://www.doa.go.th/pl_data/PEPPER/1STAT/st01.html

ข้อมูลความสำคัญ การผลิต การตลาด สถานภาพการวิจัย พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาพืช การแปรรูป เครื่องจักรกล มาตรฐานพื้ช ต้นทุนการผลิต


พริกไทย

http://www.medplant.mahidol.ac.th/doae/013.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพริกไทย ชื่อวิทยาศาตร์ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ สรรพคุณ แหล่งกำเนิดและกระจายพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ผลผลิต ปฏิทินการผลิต


ชีวิตที่มีรสชาติ.. (พริกไทย)
http://users3.cgiforme.com/dolhathai/messages/52.html
บทความเกี่ยวกับพริกไทย การใช้พริกไทยช่วยในการรักษาโรค


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชสมุนไพร >พริกไทย