ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชสมุนไพร >ขิง

สรรพคุณขิง

http://www.thaifitway.com/Education/ndata/n2db/question.asp?QID=110

ข้อมูลขิง เกี่ยวกับลักษณะ สรรพคุณของเหง้า ต้น ใบ ดอก ราก และผล


ขิง Ginger
http://rx12.wsnhosting.com/herb/king.html
ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ สาระสำคัญ ส่วนที่นำมาใช้งาน รสและสรรพคุณ


ขิง
http://www.doae.go.th/plant/khing.htm
ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับขิง ลักษณะทั่วไป พื้นที่ส่งเสริม ผลผลิต การปลูก การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย การให้น้ำ  ศัตรูพืชที่สำคัญ แนวทางในการส่งเสริม


การผลิตพันธุ์ขิง

http://web.ku.ac.th/agri/jinsen/kingg.htm

ข้อมูลการผลิตพันธุ์ขิง การเตรียมพันธุ์ขิง การเก็บรักษาพันธุ์ขิง การคัดเลือกพันธุ์ปลูกเพื่อผลิตขิง


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชสมุนไพร >ขิง