ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปุ๋ย >ปุ๋ยอินทรีย์

ข้อมูลวิชาการเกษตร : ปุ๋ยชีวภาพและผลิตภัณฑปุ๋ย์ชีวภาพ

http://www.geocities.com/apsrdo/data.htm#d1

ความหมายของปุ๋ยชีวภาพ  ประเภทของปุ๋ยชีวภาพ  ข้อแนะนำในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ข้อบ่งใช้ของปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิด แนวทางการใช้ปุ๋ยชีวภาพในอนาคต


ข้อมูลวิชาการเกษตร : ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์

http://www.geocities.com/apsrdo/microp.pdf 

ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์นำและปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก


สถานะของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการจัดตั้งแล้ว

http://ssnet.doae.go.th/ssnet2/kasate/displaylistall_a.asp

ค้นหาแบบสอบถามสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทย (การสำรวจสถานะของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการจัดตั้งแล้ว)


ข้อมูลวิชาการเกษตร : ปุ๋ยอินทรีย์

http://www.geocities.com/apsrdo/organic.pdf

ปุ๋ยอินทรย์คือ  รายละเอียดคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์


ข้อมูลวิชาการเกษตร : การเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ 

http://www.geocities.com/apsrdo/orgfert.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรย์ ต้านทานโรคพืช


ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยพืชสด

http://www.chiangrai.net/cpoc/miniWeb/tea/new_page_17.htm

ปุ๋ยพืชสดคืออะไร ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด ลักษณะทั่วไปของปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชปุ๋ยสด วิธีการใช้พืชปุ๋ยสด การตัดสับและไถกลบพืชสด


ปุ๋ยอินทรีย์

http://www.doae.go.th/spp/biofertilizer/or3.htm

ปุ๋ยอินทรีย์คือ ข้อดี – ข้อจำกัดของปุ๋ยอิน


ข้อดี ข้อด้อย ของการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี

http://www.panmai.com/Tip/Tip01/Tip01.htm

รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อดี ข้อด้อย ของการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี


น้ำสกัดชีวภาพ

http://www.doae.go.th/library/html/detail/warter/warter1.htm

ความหมาย และประเภทของน้ำสกัดชีวภาพ รวมถึงวิธีการนำไปใช้ประโยชน์


การทำน้ำสกัดชีวภาพ (ปุ๋ยน้ำชีวภาพ)

http://sukhothai.doae.go.th/khirimat/index/puychee.htm

ประเภทน้ำสกัดชีวภาพ การทำน้ำสกัดชีวภาพ วิธีใช้น้ำสกัดชีวภาพ และประโยชน์น้ำสกัดชีวภาพ


ปุ๋ยชีวภาพ

http://www.doa.go.th/apsrdo/biofertile.htm

ปุ๋ยชีวภาพคือ ชนิดของจุลินทรีย์  หัวเชื้อจุลินทรีย์ ประโยชน์ในภาพรวมของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ


การผสมปุ๋ยพืชสดใช้เองในครัวเรือน

http://www.kasetonline.com/plant.asp?id=37

ขั้นตอน วิธีการในการผสมปุ๋ยพืชสด เพื่อใช้เองในครัวเรือน


ปุ๋ยหมัก

http://www.kasetonline.com/plant.asp?id=41

ปุ๋ยหมัก ความหมาย เทคนิคและวิธีการในการทำปุ๋ยหมัก


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปุ๋ย >ปุ๋ยอินทรีย์