ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >การจัดการฟาร์ม

มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

http://www.dld.go.th/certify/certify/page/page14.html

รวมรวมมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ มาตรฐานฟาร์มเป็ดพันธุ์ มาตรฐานฟาร์มโคนม มาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์  มาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์มผึ้ง มาตรฐานฟาร์มสุกร


มาตรฐานฟาร์มโคนม

http://www.dld.go.th/pvlo_cpm/pro_3.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มโคนม หลักฐานในการยื่นขอตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนม เอกสารสำคัญที่ต้องแสดงไว้ที่ฟาร์ม


มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ

http://www.dld.go.th/region9/farm2.html

วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของฟาร์มโคนม การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์  การจัดการสิ่งแวดล้อม การผลิตน้ำนมดิบ การเก็บรักษาและการขนส่งน้ำนมดิบ


มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

http://www.dld.go.th/home/stchick.html

ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เช่นองค์ประกอบของฟาร์ม การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม


มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร

http://www.acfs.go.th/standard/used/data/pig.htm

มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร ประกอบไปด้วย ลักษณะของฟาร์ม ลักษณะโรงเรือน การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรือน


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >การจัดการฟาร์ม