ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >อาหารสัตว์

สูตรอาหาร

http://www.doae.go.th/library/html/detail/afood/afood29.htm

สูตรอาหารสำหรับโคกำลังรีดนม


คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

http://web.ku.ac.th/agri/vertiver/index.html

คุณค่าและประโยชน์ของหญ็แฝกในแง่ของการเป็นอาหารสัตว์


หญ้ากินนีสีม่วง

http://www.doae.go.th/library/html/detail/guinea/index.html

ข้อมูลเกี่ยวกับหญ้ากินนีสีม่วง ประวัติความเป็นมา ลักษณะทั่วไป การปลูกหญ้ากินนีสีม่วงเพื่อเลี้ยงสัตว์ การใช้ประโยชน์ การผลิตเมล็ดพันธุ์


หญ้าอะตราตัม

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant10.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าอะตราตัม  ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


หญ้ารูซี่

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant9.htm

หญ้ารูซี่ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเตรียมพื้นที่ การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพื่ชอาหารสัตว์


หญ้าแพงโกล่า

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant8.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าแพงโกล่า ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


หญ้าเนเปียร์

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant7.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าเนเปียร์ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


ถั่วฮามาต้า

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant5.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับถั่วฮามาต้า ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


ถั่วลิสงเถา

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant4.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับถั่วลิสงเถา  ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


ถั่วไมยรา

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant3.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับถั่วไมยรา   ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


ถั่วท่าพระสไตโล

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant2.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับถั่วท่าพระสไตโล  ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


ถั่วคาวาลเคด

http://www.dld.go.th/pvlo_cnt/plant/plant1.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับถั่วคาวาลเคด  ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การควบคุมวัชพืช การใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >อาหารสัตว์