ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

http://www.dld.go.th

กรมปศุสัตว์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรม ข้อมูลองค์กร โครงการที่สำคัญ บทความและงานวิจัยด้านปศุสัตว์ ความรู้ปศุสัตว์  ข้อมูลสถานการณ์ปศุสัตว์


หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์

http://www.dld.go.th/biologic/dld_directory.html

รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง สำนักสุขศาสตร์และสุขภาพอนามัย หน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนภูมิภาค


งานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

http://www.dld.go.th/region6/mission.htm

ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่ม การควบคุมและป้องกันโรค การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร


กองอาหารสัตว์

www.geocities.com/anddld

แนะนำประวัติ ภาระกิจ โครงสร้างองค์กร สถานที่ตั้ง คณะผู้บริหาร แผนปฏิบัติงานในปี 2546 ข้อมูลพื้นฐานและสถิติ ถามตอบปัญหาเรื่องอาหารสัตว์ บริการคำนวณสูตรอาหาร บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง


กองบำรุงพันธุ์สัตว์

http://www.dld.go.th/breeding/

กองบำรุงพันธุ์สัตว์แนะนำความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ฟาร์มเครือข่าย การให้บริการ สาระน่ารู้คู่เกษตรกรไทย


สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

http://www.dld.go.th/niah/

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การให้บริการ งานและโครงการ ความรู้ด้านโรคสัตว์ งานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์


สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

http://www.dld.go.th/biologic/

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร งานโครงการ ปฏิทินกิจกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน ระเบียบกรมปศุสัตว์ รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ปศุสัตว์ >หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์