ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >น้ำ >แหล่งน้ำ

ข้อมูลแหล่งน้ำ

http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r08/program/water/water.html

รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำรายจังหวัด ข้อมูลทั่วประเทศ


ประเภทของแหล่งน้ำ

http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/fisher/fi14/lesson2.htm

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลของ แหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำกร่อย และแหล่งน้ำเค็ม


คุณภาพน้ำและทรัพยากรน้ำ

http://www.pwa.co.th/document/performance_water.htm

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ สถานการณ์คุณภาพน้ำ การดำเนินการในการควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำที่ผ่านมา


ลุ่มน้ำสาละวิน

http://www.searin.org/Salween.htm

ข้อมูลโครงการลุ่มน้ำสาละวิน


25 ลุ่มน้ำในประเทศไทย

http://www.forest.go.th/Research/watershade/name.html

รวมรายชื่อลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล พื้นที่ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พื้นที่ป่าไม้ ในบริเวณลุ่มน้ำนั้นๆ


สถานภาพแหล่งน้ำของ 25 ลุ่มน้ำ ในประเทศไทย

http://www.eng.ku.ac.th/~irre/25BASIN.HTM

สถานภาพแหล่งน้ำของ 25 ลุ่มน้ำ ในประเทศไทย


ข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ

http://web1.dara.ac.th/yanin/water5.html

ข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วยแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >น้ำ >แหล่งน้ำ