Can't open file: 'cache_pages.MYI'. (errno: 145)Can't open file: 'cache_pages.MYI'. (errno: 145) ::ปลาน้ำจืด::
หน้าหลัก
ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ประมง >พันธุ์สัตว์ >ปลาน้ำจืด

 

   การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว

   http://web.ku.ac.th/agri/fishpean/menu.htm

   การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย รูปร่างลักษณะ การเพาะพันธุ์ การอนุบาลลูกปลา
   การใส่ปุ๋ยในบ่อปลา อุปนิสัยและคุณสมบัติบางประการของปลาตะเพียนขาว

 


   การเลี้ยงปลาหมอเทศ

   http://web.ku.ac.th/agri/f_mor/index1.htm

   การเลี้ยงปลาหมอเทศ ความเป็นมาเกี่ยวกับการเลี้ยง รูปร่างลักษณะของปลาหมอ การแพร่พันธุ์และวางไข่ของปลาหมอเทศ

   อาหารและนิสัยการกินอาหาร แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย การเจริญเติบโตและผลผลิต


 

    การเลี้ยงปลาแรด

    http://web.ku.ac.th/agri/fishrat/index.html

    แหล่งกำเนิดปลาแรด การสืบพันธุ์ การอนุบาล รูปร่าง อาหาร โรคและศัตรูของปลาแรด แนวโน้มของการเลี้ยงปลาแรดในอนาคต
    การเจริญเติบโต ข้อจำกัดของการเลี้ยงปลาแรดในกระชัง

 


   ปลาที่เพาะเลี้ยงง่าย

   http://www.nicaonline.com/new-158.html

   รายละเอียดเกี่ยวกับปลาที่เพาะเลี้ยงง่าย ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาสลิด ปลาดุก ปลาสวาย ปลาไน


 

   การเพาะเลี้ยงปลานิล

   http://www.doae.go.th/library/html/detail/fish_nil/tilipia0.htm

   ข้อมูลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลานิล รายละเอียดถึงความเป็นมา รูปร่างลักษณะ คุณสมบัติ นิสัย การสืบพันธุ์ การให้อาหาร
   และปุ๋ยในบ่อเพาะพันธุ์ การอนุบาลลูกปลานิล รวมถึงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

 


   ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

   http://kumis.cpc.ku.ac.th/nk40/nk/data/04/nk1p4s13.htm

   ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน


 

   การสืบพันธุ์ของปลานิล

   http://kumis.cpc.ku.ac.th/nk40/nk/data/04/nk1p4s9.htm 

   การสืบพันธุ์ ลักษณะเพศที่สมบูรณ์ของปลานิลแดง

 


   การเพาะพันธุ์ปลานิล

   http://kumis.cpc.ku.ac.th/nk40/nk/data/04/nk1p4s10.htm

   ข้อมูลการเพาะพันธุ์ปลานิล การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ การค้ดเลือกพันธุ์ อัตรส่วนที่ปล่อยพ่อแม่ ปลาลงเพาะ 

   การให้อาหารและปุ๋ยในบ่อเพาะพันธุ์


 

   การเพาะเลี้ยงปลานิล

   http://kumis.cpc.ku.ac.th/nk40/nk/data/04/nk1p4s12.htmhttp://web.ku.ac.th/agri/f_nil/index2.htmhttp://web.ku.ac.th/agri/f_nil/

   ข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลานิล 

 


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >ประมง >พันธุ์สัตว์ >ปลาน้ำจืด