Can't open file: 'cache_pages.MYI'. (errno: 145)Can't open file: 'cache_pages.MYI'. (errno: 145) ::ทานตะวัน::
หน้าหลัก
ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ทานตะวัน

 

   ทานตะวัน

   http://www.doae.go.th/plant/sun.htm

   ข้อมูลสถานการณ์ทานตะวัน แหล่งปลูกที่สำคัญ ปริมาณการผลิต พันธุ์ส่งเสริม ต้นทุนการผลิตทานตะวัน ภาวะการตลาด
   การใช้ประโยชน์ทานตะวัน เทคโนโลยีการปลูกทานตะวัน และข้อมูลศัตรูที่สำคัญของทานตะวัน

 


   การปลูกทานตะวัน

   http://web.ku.ac.th/agri/sunflower/index.html

   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกทานตะวัน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกทานตะวัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ทานตะวัน

   แนะนำพันธุ์ทานตะวัน ฤดูปลูก การปลูก การเตรียมดิน โรคแมลงและศัตรูทานตะวัน การใส่ปุ่ย การให้น้ำ

   การกำจัดวัชพืชทานตะวัน ประโยชน์ของทานตะวัน การให้ผลผลิตทานตะวัน


 

   พันธุ์ทานตะวัน

   http://web.ku.ac.th/agri/sunflower/detail.htm#head4

   แนะนำสายพันธุ์ทานตะวัน อาทิ พันธุ์ไฮซัน ๓๓ พันธุ์เอส ๑๐๑ เป็นต้น แนะนำลักษณะดีเด่นของพันธุ์

 


   การปลูกทานตะวัน

   http://web.ku.ac.th/agri/sunflower/index.html

   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกทานตะวัน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกทานตะวัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ทานตะวัน

   แนะนำพันธุ์ทานตะวัน ฤดูปลูก การปลูก การเตรียมดิน โรคแมลงและศัตรูทานตะวัน การใส่ปุ่ย การให้น้ำ

   การกำจัดวัชพืชทานตะวัน ประโยชน์ของทานตะวัน การให้ผลผลิตทานตะวัน


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ทานตะวัน