Can't open file: 'cache_pages.MYI'. (errno: 145)Can't open file: 'cache_pages.MYI'. (errno: 145) ::ปาล์มน้ำมัน::
หน้าหลัก
ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าวเกษตรกรรม
สารบัญความรู้ทางการเกษตร
FAQ
   
 

 
Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ปาล์มน้ำมัน

 

   รายชื่อ และบริษัท ปาล์มน้ำมัน

   http://www.dit.go.th/south_new/kabi/plam1.html

   รวมรายชื่อบริษัท และโรงงานปาม์มน้ำมัน พร้อมด้วยเบอร์โทรติดต่อ

 


   ปาล์มน้ำมัน

   http://www.swu.ac.th/research/fund/trf/oilpalm.doc

   ข้อมูลปาล์มน้ำมัน จาก กองทุนสนั บสนุนการวิจัย สกว.


 

   ปาล์มน้ำมัน

   http://www.doae.go.th/plant/palm.htm

   สถานการณ์ทั่วไปของปาล์น้ำมัน แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ฤดูการปลูกปาล์มน้ำมัน ปริมาณการผลิตทั้งประเทศ
   พันธุ์ปาล์มที่ส่งเสริม ภาวะการตลาด การใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน ความต้องการภายในประเทศ
   สภาวะราคาในประเทศ ตารางราคาผลปาล์มน้ำมันดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ สภาวะการค้าต่างประเทศ
   ข้อมูลวิธีการปลูกปาล์มน้ำมัน และศัตรูพืชที่สำคัญของปาล์มน้ำมัน

 


Directory >>  สารบัญความรู้ทางการเกษตร >พืช >พืชผลิตใช้ในประเทศ >ปาล์มน้ำมัน